Till innehåll på sidan

Kommunernas aktivitetsansvar

Välkommen som uppgiftslämnare i undersökningen Kommunernas aktivitetsansvar

Lämna uppgifterna

Logga in

Uppgifter lämnas genom att du skickar in en fil. Om du kontrollerar en ny fil raderar du tidigare insända uppgifter.

För att ändra insända uppgifter ska du skicka in en ny fil.

Undersökningen är en totalundersökning vilket innebär att alla kommuner i Sverige ska lämna uppgifter om de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Skolverket.

Från 1 januari 2015 ska kommunerna samla in uppgifter om och föra register över de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Alla ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och eventuella åtgärder som ungdomarna deltar i under andra halvåret ska rapporteras till SCB.

Aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som har fullgjort sin skolplikt, inte fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, nationella eller individuella program i gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Vid inläsning/uppgiftslämnande görs logiska kontroller bland annat för att stämma av samband mellan variablerna. En beskrivning av kontrollerna finns i datafilsbeskrivningen och stöd i form av färgmarkeringar visas i Excelmallen.

Vad ska rapporteras?

Samtliga åtgärder en ungdom deltar i ska rapporteras på en egen rad.

För ungdomar som inte är i någon åtgärd ska ”Datum för kontakt” och ”Sysselsättning vid kontakt” rapporteras på en ny rad för varje kontakttillfälle/motsvarande.

För ungdomar som är i åtgärd räcker det att ange dessa uppgifter en gång under förutsättning att sysselsättningen inte ändras.

Om en ungdom registreras, avregistreras och sedan registreras på nytt ska den nya registreringen ske på en ny rad med nytt registreringsdatum och eventuellt en ny orsak för registrering.

Skolverkets allmänna råd

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Flödesschema kommunernas aktivitetsansvar (pdf)

Instruktioner

Första halvåret 2022

Insamlingen första halvåret 2022 innehåller inga förändringar jämfört med andra halvåret 2021.

Instruktioner och kodförteckningar första halvåret 2022 (pdf)
Datafilsbeskrivning och inläsningskontroller första halvåret 2022 (xlsx)
Excelmall första halvåret 2022 (xlsx)

Andra halvåret 2022

Insamlingen andra halvåret 2022 innehåller inga förändringar jämfört med första halvåret 2022. 

Instruktioner och kodförteckningar andra halvåret 2022 (pdf)
Datafilsbeskrivning och inläsningskontroller andra halvåret 2022 (xlsx)
Excelmall andra halvåret 2022 (xlsx)

Tidsplan

Insamlingen sker halvårsvis med sista insändningsdag 1 februari och 1 september.

Vanliga frågor

Hur rapporterar man en ungdom som genomgått flera åtgärder under undersökningsperioden?

Varje åtgärd ungdomen deltar i inom det kommunala aktivitetsansvaret ska rapporteras på en egen rad. Följande uppgifter upprepas för varje rad:

  • Personnummer
  • Datum för registrering (DatumReg)
  • Senaste sysselsättning i form av utbildning (SenSysReg)

Vilka aktiviteter ska rapporteras som åtgärd?

Aktiviteter som ungdomen påbörjar, deltar i eller avslutar inom det kommunala aktivitetsansvaret ska rapporteras.

Hur rapporterar man en ungdom där ingen förändring skett sedan föregående insamlingsperiod?

En ungdom som registrerats och påbörjat en åtgärd under tidigare rapporteringsomgång ska rapporteras även följande omgångar även om det inte sker någon förändring i sysselsättning eller åtgärd.

Hur rapporteras ungdomar som registrerats, avregistrerats och nyregistrerats under undersökningsperioden?

Alla registreringar, avregistreringar och nyregistreringar som sker under undersökningsperioden ska rapporteras.

Det kan ske om en ungdom som är registrerad i aktivitetsansvaret övergår till ett nationella program (=avregistrering) och sedan gör ett avbrott från det nationella programmet (=ny registrering). Den nya registreringen rapporteras på en ny rad med nytt datum för registrering och orsak till registrering.

Ska ungdomar som fyller 20 år under tidsperioden rapporteras?

Dagen då ungdomen fyller 20 år upphör kommunens aktivitetsansvar och alla uppgifter om aktiviteter fram till den dagen samt avregistreringsorsak ska lämnas.
Avregistreringen ska om möjligt ske på födelsedagen. En 19-åring som deltar i en åtgärd och fyller 20 år under undersökningsperioden ska rapporteras både med åtgärd samt avregistrering vid fyllda 20 år.

Hur rapporteras datum för kontakt och sysselsättning vid kontakt?

Kontakt med ungdomen

Kontakt med ungdomen är när ni har direktkontakt med ungdomen genom exempelvis telefon, e-post eller sociala medier.
Det räknas även som kontakt när ni får reda på ungdomens sysselsättning via exempelvis en anhörig till individen, en gymnasieskola, en folkhögskola, en kommunal vuxenutbildning (Komvux), en tjänsteman eller från ett register.

Ungdomar som inte är i åtgärd
Alla kontakter ni har med en ungdom som inte är i åtgärd under undersökningsperioden ska rapporteras i kolumnerna Datum för kontakt och Sysselsättning vid kontakt.
När ni har kontakt med en ungdom flera gånger under samma undersökningsperiod ska ni rapportera kontakterna på separata rader (en kontakt per rad).
Om ni får kännedom om ungdomens sysselsättning ska även detta rapporteras i Datum för kontakt och Sysselsättning vid kontakt.

Ungdomar i åtgärd
Om ni träffar en ungdom vid flera tillfällen när ungdomen är i åtgärd behöver ni inte rapportera datum för kontakt och sysselsättning vid kontakt för varje kontakttillfälle. Det räcker med att ni fyller i datum för kontakt och sysselsättning vid kontakt vid ett tillfälle under förutsättning att sysselsättningen inte ändras under tiden ungdomen är i åtgärd.
Om ni får kännedom om att ungdomens sysselsättning ändras medan ungdomen är i åtgärd ska detta rapporteras i Datum för kontakt och Sysselsättning vid kontakt.

Hur rapporterar man datum för kontakt och sysselsättning vid flera kontakttillfällen?

Endast ett kontakttillfälle kan rapporteras per rad. Varje kontakttillfälle ska därför rapporteras på en egen rad. Följande uppgifter upprepas för varje rad:

  • Personnummer
  • Datum för registrering (DatumReg)
  • Senaste sysselsättning i form av utbildning (SenSysReg)

Vad är motsvarande utbildning?

Ungdomar som genomför en motsvarande utbildning omfattas inte av aktivitetsansvaret. Som motsvarande utbildning räknas till exempel
• Kommunal vuxenutbildning (Komvux) på gymnasial nivå
• Allmän kurs på gymnasial nivå på folkhögskola
• Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
• Motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem
• Utbildning vid internationella skolor
• International Baccalurate (IB)
• Gymnasieutbildning utomlands.

Eventuellt kommer fler utbildningar räknas som en motsvarande utbildning.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Juridisk information

Insamlingen av kommunernas aktivitetsansvar omfattas av uppgiftslämnarplikt enligt förordningen (SFS 2006:39). Statistik regleras även av Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2015:28).

Med stöd av föreskrifter i Förordning om vissa personuppgifter för officiell statistik (2001:100) får de insamlade uppgifterna registreras och lagras. Vid publicering kommer inga enskilda individer att kunna identifieras.

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Aktuellt

Inloggningsuppgifter för att lämna uppgifter för första halvåret 2022 sänds med e-post till anmälda uppgiftslämnare i slutet av juni.

Statistiken publiceras av Skolverket 1 december 2022.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/aktivitetsansvar