Till innehåll på sidan

Behandling av personuppgifter när vi tar fram statistik

EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) gäller som lag i Sverige och i övriga länder i EU och EES. Den är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av och kontroll över sina personuppgifter.

För SCB innebär det utökade krav på vår personuppgiftsbehandling och hur vi informerar om den. All vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

När vi framställer statistik behandlar vi dels sådana personuppgifter som finns i våra statistikregister, dels personuppgifter som samlas in i olika former av undersökningar.

SCB:s statistikundersökningar

Den personuppgiftsansvarige

SCB, med organisationsnummer 202100-0837 och adress Klostergatan 23, 701 89 Örebro, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vi kan också vara personuppgiftsbiträde vid framställning av statistik för en annan statistikansvarig myndighets räkning.

Kontaktuppgifter till SCB

SCB:s dataskyddsombud kan även nås direkt på dataskyddsombud@scb.se.

Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna utföra de uppdrag vi har fått av riksdag och regering. Vår behandling är därför nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, vilket är vår rättsliga grund för behandlingen (art. 6.1.e GDPR).

Vårt uppdrag är i första hand att framställa officiell statistik. Därutöver får vi framställa annan statistik samt statistik i olika uppdrag, exempelvis för forskares räkning. Detta är fastställt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt i vår instruktion från regeringen och i andra regler som gäller för myndigheters verksamhet.

För varje specifik behandling (insamling) finns också särskilda, uttryckliga ändamål angivna. Vi beskriver dessa ändamål i den information som finns om varje insamling av uppgifter.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. De kan även komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden.

Uppgifterna omfattas av mycket stark sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen. Som huvudregel får de personuppgifter vi behandlar inte lämnas ut till andra. Efter en sekretessprövning kan vi dock komma att lämna ut uppgifter, främst för statistikframställning eller forskningsändamål. Vi får bara lämna ut identifierbara uppgifter om de skyddas av lika stark sekretess hos mottagaren.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES.

I sällsynta fall deltar SCB i internationella statistiska undersökningar där personuppgifter överförs till länder utanför EU/EES. Vi ser då till att överföringen sker till ett land med adekvat skyddsnivå för personuppgifter (art. 45 GDPR) eller att andra regler som tillåter sådan överföring är tillämpliga (art. 49 GDPR).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar inte dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning eller myndighetsbeslut. Utifrån ändamålet med de olika statistikprodukterna har vi bestämt hur länge uppgifterna i varje produkt får bevaras.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt GDPR. Dessa rättigheter innebär i korthet att du ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och att du ska kunna ha kontroll över dina personuppgifter.

Det finns undantag från dessa rättigheter. Om dina personuppgifter ingår i ett stort urval av personuppgifter för statistik, finns det bestämmelser som gör att SCB inte måste informera dig om när och hur dina personuppgifter i det urvalet behandlas.

Du har bland annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade eller raderade (”rätten att bli glömd”). Du har även i vissa fall rätt att få ut och flytta dina uppgifter (”rätt till dataportabilitet”) och rätt att göra invändningar mot behandlingen.

Inom statistikframställning är dock dessa rättigheter begränsade enligt särskilda bestämmelser i lag.

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och en gratis kopia av dem (registerutdrag).

Registerutdrag enligt dataskyddsförordningen

Vi behandlar inte personuppgifter för automatiskt beslutsfattande.

Om du anser att vi bryter mot GDPR har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, se närmare på www.imy.se. Om du vill utöva dina rättigheter eller kontakta oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till vårt dataskyddsombud.

Lagstadgade krav

I många fall när vi samlar in personuppgifter till statistik från näringsidkare, fastighetsägare, stiftelser, ideella föreningar, kommuner, regioner, kommunalförbund och trossamfund är de skyldiga att lämna uppgifterna till oss, enligt 7 § eller 8 § lagen om den officiella statistiken. Privatpersoner har normalt ingen lagstadgad skyldighet att lämna personuppgifter till oss.

Offentliga källor

På SCB hämtar vi ofta personuppgifter till statistik från offentliga källor. Det är reglerat i 4 § andra stycket förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och är till för att ingen ska behöva lämna uppgifter till statistik som redan finns hos myndigheter. Vi har en kopia av Skatteverkets folkbokföringsdatabas som uppdateras automatiskt från folkbokföringen fem gånger i veckan. Det gör att vi kan ha aktuella adressuppgifter till Sveriges befolkning och det kan också utgöra grund för uppgifter i statistiken. I många fall hämtar vi personuppgifter från andra offentliga register och lägger till grund för statistiken.

Kontakt

Dataskyddsombud

Telefon
010-479 40 00
E-post
dataskyddsombud@scb.se