Till innehåll på sidan

Samordning av europeisk statistik i Sverige

Myndigheter i EU:s medlemsländer rapporterar in statistik till Eurostat, EU:s statistikbyrå. Det mesta av denna statistik klassas som europeisk statistik. SCB ansvarar för att samordna den europeiska statistiken i Sverige.

Flaggor

Den europeiska statistiken ingår i Eurostats fleråriga statistikprogram. Statistikprogrammet utgör ramen för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik. Det uppdateras och fastställs årligen via ”Annual Work Program”. Samtidigt uppdateras även listan över de europeiska statistikprodukterna som därför kan ändras mellan åren.

Eurostats statistikprogram (ESP) (pdf)

Det årliga arbetsprogrammet inklusive produktlista

Vad är europeisk statistik?

Sveriges officiella statistik är till stor del även europeisk statistik. Det finns dock annan svensk statistik utöver den officiella som ingår i den europeiska statistiken. 

Regeringen har utsett SCB till nationell statistikbyrå med den innebörd som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009. Detta innebär att SCB har samordningsansvaret för den europeiska statistiken i Sverige. I Sverige finns det 21 myndigheter (inklusive SCB) som ansvarar för europeisk statistik.

Myndigheter som ansvarar för europeisk statistik

Det europeiska statistiksystemet i Sverige

I det europeiska statistiksystemet (ESS) ingår, förutom de nationella myndigheterna med ansvar för europeisk statistik, givetvis även Eurostat.

Europeiska statistiksystemet (ESS)

Lagar, riktlinjer med mera

Den europeiska statistiken regleras genom direktiv, förordningar och/eller frivilliga överenskommelser.

EU:s statistikförordning

Den ansvariga myndigheten svarar för statistikens kvalitet (även om den produceras av någon annan) och för att den är punktlig. Myndigheten avgör vilka metoder som ska användas för att ta fram statistik till önskad kvalitet.
Europeisk statistik ska produceras i enlighet med riktlinjerna för europeisk statistik (Code of practice), som är normgivande för utveckling, produktion och spridning av europeisk statistik.

Riktlinjer för europeisk statistik (Code of practice) (pdf 1,6 MB)

Under 2021 granskades Sveriges produktion av europeisk statistik. Granskningen görs utifrån Riktlinjerna för europeisk statistik och omfattar den institutionella miljön, de statistiska processerna och de statistiska produkterna. I maj 2022 resulterade granskningen i en rapport, så kallad Peer Report med rekommendationer om förändringar. Åtgärder för rekommendationerna publiceras under sommaren.

Nyhet: EU granskar svensk officiell statistik

Peer Review Report maj 2022 (pdf)