Till innehåll på sidan

Regeringens åtagande om att skapa förtroende för statistiken

Enligt den europeiska statistikförordningen ska alla EU:s medlemsländer arbeta aktivt för att upprätthålla förtroendet för europeisk statistik. Enligt lagen ska medlemsländerna också offentliggöra ett åtagande om att skapa förtroende för statistiken.

Regeringens åtagande finns i budgetpropositionen för 2017. Där framgår att regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att stärka samordningen av statistiksystemet och förbättra kvalitetsuppföljningen av statistiken.

EU:s medlemsländer och EU-kommissionen ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att bevara förtroendet för europeisk statistik. Det framgår av Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik (EG) nr. 223/2009 i lydelsen (EU) 2015/759.

Regeringen konstaterar i sitt åtagande att systemet för den officiella statistiken behöver utvecklas vidare. Samordningen av statistiksystemet kan stärkas liksom kvalitetsuppföljningen av statistiken.

Åtgärder för fortsatt förtroende för statistiken

För att stärka samordningen av statistiksystemet och kvalitetsuppföljningen har regeringen bland annat vidtagit följande åtgärder:

  • Samma kvalitetskriterier infördes år 2013 i den svenska statistiklagstiftningen, 2001:99, som redan fanns i den europeiska. Kriterierna är relevans, noggrannhet, aktualitet, punktlighet, tillförlitlighet, jämförbarhet och samstämmighet.
  • En ny förordning med instruktion för SCB antogs i juni 2016 där SCB:s ansvar för samordningen blev tydligare. SCB har formellt utsetts till nationell statistikbyrå och är därmed ansvarig för att samordna den europeiska statistiken enligt EU:s statistikförordning. SCB ansvarar även för samordningen av systemet för den officiella statistiken. SCB:s råd för den officiella statistiken har fått ett utökat antal ledamöter. Rådet ska bistå SCB i samordningsuppgifterna.
  • Förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har ändrats så att alla myndigheter som är ansvariga för officiell statistik nu ska utvärdera kvaliteten i sin statistik. SCB:s föreskrifter reglerar hur utvärderingarna ska göras. SCB ska också varje år lämna en rapport till regeringen med en analys av utvärderingarna.

Regeringen följer utvecklingen

Regeringen bedömer att åtgärderna är tillräckliga för att säkra allmänhetens förtroende för statistiken och att de uppfyller de krav som ställs i förordningen om europeisk statistik.

Regeringen kommer att följa utvecklingen och är beredd att vid behov vidta ytterligare åtgärder för att upprätthålla förtroendet för statistiken.