Till innehåll på sidan

Historiken bakom statistiksystemet

Det nuvarande systemet för officiell statistik kom till i samband med statistikreformen i mitten av 1990-talet. Tidigare hade ansvaret för det mesta av den officiella statistiken legat på SCB. 1 juli 1994 fördelades den på ytterligare 24 statliga myndigheter som fick ansvara för officiell statistik inom sina verksamhetsområden.

SCB fortsatte ansvara för sektorsövergripande statistik och för att samordna den officiella statistiken och statistiksystemet. Sedan den 1 januari 2012 finns 29 statistikansvariga myndigheter.

Ett huvudsyfte med reformen var att öka användarnas inflytande över statistiken, så att den skulle bli mer relevant för dem. Statistiksystemet skulle också bli mer flexibelt och statistikproduktionen mer effektiv.

SCB hade redan tidigare haft ansvar för samordning och bevakning av den officiella statistiken. För att ytterligare stärka samordningen och överblicken över systemet inrättades år 2002 ett råd för Sveriges officiella statistik.

2016 fick SCB en ny instruktion som tydliggjorde SCB:s samordningsansvar. Det är nu inte längre Rådet för den officiella statistiken som ansvarar för att verka för samarbete mellan de statistikansvariga myndigheterna utan SCB. Rådet för den officiella statistiken utökades samtidigt från sex till tolv ledamöter och en ordförande.

Se även