Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Kriget gör Sveriges befolkningsutveckling mer osäker

Senast uppdaterad: 2022-04-13

Kriget i Ukraina gör den framtida befolkningsutvecklingen i Sverige extra osäker. Enligt SCB:s senaste framskrivning kan befolkningen öka med 900 000 till 1,7 miljoner invånare till 2040 beroende på hur asylinvandringen från Ukraina utvecklar sig.

SCB publicerar varje år en framskrivning av Sveriges befolkning. På kort sikt kan den ses som en prognos. Men på längre sikt ska framskrivningen ses som en beräkning som utgår från att dagens beteenden, trender, regler och allmänna förutsättningar förblir desamma i framtiden.

– Redan på kort sikt kan förändringar i samhället göra att förutsättningarna för framskrivningen förändras. Kriget i Ukraina är en sådan händelse, säger Karin Lundström, demograf på SCB.

I SCB:s senaste framskrivning beräknas Sveriges folkmängd öka med knappt 900 000 personer fram till år 2040 och då vara nära 11,4 miljoner. Det motsvarar en genomsnittlig ökning på 0,5 procent per år, vilket är lägre än tillväxttakten hittills under 2000-talet.

– Men personer som får uppehållstillstånd i Sverige genom massflyktsdirektivet ingår inte i den beräkningen eftersom de inte ska folkbokföras. Därför har vi kompletterat framskrivningen med fem scenarier av den framtida invandringen där personer som får uppehållstillstånd enligt direktivet ingår i beräkningarna, säger Karin Lundström.

Olika antaganden

Invandringen är alltid svår att förutse och det är osäkert hur många som kan komma att söka skydd i Sverige och få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Det är även mycket osäkert hur lång tid de kan behöva skydd, och vad som händer när direktivet upphör att gälla.

I fem kompletterande scenarier görs antaganden med olika nivå på den asylrelaterade invandringen från Ukraina och eventuellt från närliggande länder. I dessa antas också olika längd på konflikten, vilket kan få betydelse för hur många som stannar kvar i Sverige på längre sikt.

Scenarierna är numrerade, men inget ska ses som mer sannolikt än något annat.

I de första två scenarierna påverkas befolkningen endast under år 2022.

– I det tredje scenariot ökar folkmängden till 11 miljoner fram till år 2023 men minskar sedan under 2024. Enligt det scenariot är befolkningen år 2040 drygt 11,4 miljoner, vilket är 66 000 fler än enligt den officiella framskrivningen, säger Karin Lundström.

Scenario 4 och 5 har en tydlig påverkan på befolkningen även på längre sikt.

– I scenario 4 ökar folkmängden till drygt 11,6 miljoner år 2040, vilket är 280 000 fler än i den officiella framskrivningen. I scenario 5 ökar folkmängden till 12,1 miljoner år 2040. Det är en ökning med nära 1,7 miljoner personer fram till 2040, 750 000 fler än i den officiella framskrivningen.

Befolkningen 2040 enligt SCB:s officiella framskrivning och enligt fem kompletterande scenarier, fördelning i procent

Åldersklass SCB:s officiella framskrivning Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5
0-5 år 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,5
6-15 år 10,6 10,6 10,6 10,6 10,7 10,8
16-18 år 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2
19-24 år 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,1
25-64 år 49,5 49,5 49,5 49,5 49,7 50,1
65- år 23,3 23,3 23,3 23,2 22,9 22,2
             
Antal i tusental 11 365 11 365 11 365 11 431 11 647 12 118

Läs mer:

Osäker framtid med anledning av invasionen av Ukraina

Sveriges framtida befolkning 2022–2070 (pdf)

Scenarier om asylinvandring och påverkan på befolkningen (pdf)

Fakta: De fem scenarierna

• Scenario 1:
Invandring motsvarande Migrationsverkets huvudscenario under 2022, 76 000 personer. Massflyktsdirektivet upphör att gälla under 2023 och alla återvänder.

• Scenario 2:
Invandring motsvarande Migrationsverkets högre scenario under 2022, 212 000 personer. Massflyktsdirektivet upphör att gälla under 2023 och alla återvänder.

• Scenario 3:
Invandringen i detta scenario motsvarar Migrationsverkets högre scenario på kort sikt, men med en fortsatt invandring under hösten 2022 och under 2023, totalt 450 000 personer. Massflyktsdirektivet upphör att gälla under 2024 och de flesta återvänder. En mindre andel personer beräknas få uppehållstillstånd på grund av arbete och stanna kvar i Sverige.

• Scenario 4:
Invandring under åren 2022–2026, totalt 240 000 personer. Detta scenario kan motsvara en situation med ett mer långsiktigt skyddsbehov, längre än den treårsperiod som massflyktsdirektivet maximalt kan gälla. I scenariot beräknas att de personer som söker skydd enligt massflyktsdirektivet får uppehållstillstånd som flyktingar. I det här scenariot kan även flyktingar från andra länder i området komma att söka och få asyl i Sverige.

• Scenario 5:
Motsvarande scenario 4, med en invandring under perioden 2022–2026, men på en högre nivå, totalt 650 000 personer.

Fakta: SCB:s befolkningsframskrivning

SCB publicerar varje år en framskrivning av Sveriges befolkning. Den publiceras efter ålder, kön och inrikes/utrikes födda för varje år perioden 2022–2070. Befolkningsframskrivningar utgör en viktig förutsättning för planeringsarbetet inom bland annat statliga verksamheter. Statistiken används också som underlag till annan statistik hos SCB som beskriver framtiden i Sverige.

Framskrivningen av befolkningen bygger på antaganden om barnafödande, dödlighet, invandring och utvandring. Alla antaganden är osäkra.

Länkar

Osäker framtid med anledning av invasionen av Ukraina

Sveriges framtida befolkning 2022–2070 (pdf)

Scenarier om asylinvandring och påverkan på befolkningen (pdf)

Befolkningen växer i sju av tio kommuner – men totalökningen är liten

Antalet äldre per arbetsföra invånare ökar i Sverige

Befolkningen väntas minska i åtta län till 2040

Så väntas Sveriges befolkning växa till 2070

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB