Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Svenska utsläpp minskade under coronaåret 2020

Senast uppdaterad: 2021-05-12

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade under 2020 med tio procent jämfört med 2019, visar preliminär statistik från SCB. Samtidigt krympte Sveriges BNP med 2,8 procent.

Minskningen av utsläpp från den svenska ekonomin är den procentuellt största mellan två år sedan statistiken fick sin nuvarande form 2008.

– Däremot var minskningen i absoluta tal större mellan 2010 och 2011, säger Susanna Roth, gruppledare för miljöräkenskaperna på SCB:s enhet för miljöekonomi och miljö.

En stor del av utsläppsminskningen mellan 2019 och 2020 beror på mindre utsläpp från transportbranschen och tillverkningsindustrin.

– Utsläppen från transportbranschen minskade med över 30 procent under 2020 jämfört med 2019. Till stor del beror det på minskade utsläpp från utrikes- och inrikesflyg under coronapandemin.

Utsläpp från ekonomin

SCB:s miljöräkenskaper redovisar miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Utgångspunkten är den svenska ekonomins miljöpåverkan oavsett var i världen den sker. Under 2020 landade det totala växthusgasutsläppet från den svenska ekonomin på 49,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är en minskning med 5,6 miljoner ton jämfört med 2019.

Under samma period minskade Sveriges BNP med 2,8 procent. Det innebär att den så kallade växthusgasintensiteten minskade med 7,5 procent under året.

– Det betyder helt enkelt att utsläppen av växthusgaser räknat per producerad krona i ekonomin minskar, säger Susanna Roth.

Mindre utsläpp från bilar

Utsläppen från tillverkningsindustrin minskade med 13 procent under 2020.

– Majoriteten av den minskningen uppstod inom järn- och stålproduktionen. Även utsläppsminskningen vid tillverkning av petroleum- och kemikalieprodukter bidrog tydligt till den totala utsläppsminskningen för tillverkningsindustrin.

Växthusgasutsläppen från el, gas, värme, vatten, avlopp och avfall minskade med 8 procent under 2020 jämfört med året före. Hushållens växthusgasutsläpp minskade samtidigt med 5 procent, framförallt från personbilar.

Ta del av tabeller och mer information i statistiknyheten

Fakta: Nästan 50 miljoner ton utsläpp

Under 2020 stod den svenska ekonomin för utsläpp av 49,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är en minskning med 5,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter jämfört med 2019.

Olika växthusgaser bidrar olika mycket till den globala uppvärmningen. För att kunna jämföras räknas de i statistiken om till att motsvara koldioxid (koldioxidekvivalenter) enligt en internationell metod från FN:s klimatpanel IPCC.

SCB:s miljöräkenskaper redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Det ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö. Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers miljöpåverkan oavsett var i världen miljöpåverkan sker.

Den preliminära statistiken för 2020 är en summering av kvartalsstatistiken, där fjärde kvartalet nu är klart.

Även Naturvårdsverket publicerar statistik om preliminära utsläpp för 2020, men utifrån ett territoriellt perspektiv: utsläpp och upptag som skett inom Sveriges gränser. Naturvårdsverket redovisar internationella transporter separat.

Länkar

Växthusgasutsläpp från Sveriges ekonomi minskade med tio procent under 2020

Territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser (Naturvårdsverkets statistik)

Utsläppen från transportbranschen minskar stort

Svenska utsläpp minskar stort under coronapandemin

Stor minskning av utsläpp trots liten coronaeffekt

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB