Till innehåll på sidan

Persontransport

Undersökningar om Persontransport

Luftfart

Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg samt olyckshändelser.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Flygplatser Godstransport Persontransport Flyg

Bantrafik

Statistiken beskriver utvecklingen för järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Godstransport Järnvägar Persontransport Kollektivtrafik

Järnvägstransporter

Statistiken beskriver huvuddragen av utvecklingen i järnvägstransporterna.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Godstransport Järnvägar Persontransport Kollektivtrafik

Sjötrafik

Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom området sjöfart. Vår statistik innehåller bland annat fartyg, varu- och passagerartrafik, svenska hamnar och uppgifter om sjöfartsföretagens ekonomi.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Godstransport Persontransport

RVU Sverige

Statistiken visar det dagliga resande utanför det egna hemmet, vid vilka tidpunkter resorna görs, vilka färdsätt som används och vad som är syftet/ärendet för resan. Alla resor inom Sverige kartläggs liksom resor till och från utlandet.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Persontransport

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Statistiken visar kommunernas verksamhet med färdtjänst och riksfärdtjänst; antal resor, antal beviljade och nyttjade tillstånd samt med vilken ekonomi verksamheten bedrivs.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Ekonomi Persontransport Kollektivtrafik

Punktlighet på järnväg

Statistiken beskriver utvecklingen av punktligheten och tillförlitligheten i persontransporterna på järnväg i Sverige.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Järnvägar Persontransport Kollektivtrafik