Till innehåll på sidan

Ekonomi

Undersökningar om Ekonomi

Hushållens ekonomi (HEK)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Undersökningen har avslutats. Inkomststatistik för hushåll är numera en del av undersökningen Inkomster och skatter. Statistik om utgifter för boende ingår i undersökningen Boendeutgifter. Statistik om boende för hushåll redovisas i undersökningen Hushållens boende.

Ekonomi, Hushåll, Inkomst, Utgifter, Välfärd

Longitudinell individdatabas (LINDA)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

LINDA är en urvalsbaserad longitudinell individdatabas som i första hand riktar sig till forskare. Det huvudsakliga syftet med databasen är att ge forskare möjligheten att studera inkomstutveckling för olika grupper under en lång tid. Data finns för åren 1968–2016. LINDA uppdateras en gång om året.

Ekonomi, Inkomst, Skatt, Välfärd

Hushållens tillgångar och skulder

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistik över hushållens tillgångar och skulder finns för åren 1999–2007. Statistiken visar fördelning och sammansättning av befolkningens tillgångar och skulder.

Ekonomi, Förmögenhet, Tillgångar och skulder, Välfärd

Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar (FASIT)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

FASIT är en mikrosimuleringsmodell som beräknar effekterna av förändringar i skatte-, avgifts- och transfereringssystemen för individer och hushåll. Det är möjligt att beräkna hur förändringar i dessa system påverkar olika grupper i samhället samt vilken effekt de får på de offentliga finanserna.

Ekonomi, FASIT, Hushåll, Inkomst, Simulering

Inkomster och skatter

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar inkomstfördelning och storleken på inkomster, skatter, kapitalvinster och skattereduktioner, som RUT och ROT, efter kön, ålder, födelseland, län och kommun, för både individer och hushåll. Statistiken är totalräknad och lämpar sig väl för regionala redovisningar.

Ekonomi, Inkomst, Lön, Pension, Skatt, Välfärd

Hushållens utgifter (HUT)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar utgifter för olika hushållsgrupper och hur utgifterna fördelas mellan olika varor och tjänster. En av statistikens viktigaste uppgifter är att upptäcka och uppmärksamma grupper som är utsatta i ett eller annat avseende. Undersökningen har gjorts sedan 1958.

Ekonomi, Hushåll, Konsumtion, Utgifter, Välfärd

Hushållens ekonomi allmän statistik

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar antal helårspersoner i åldrarna 20–64 år som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Här finns även information om förskole- och fritidshemstaxor samt äldreomsorgstaxor per kommun.

Barn, Bidrag, Ekonomi, Hushåll, Taxor, Äldreomsorg

Finansräkenskaper, kvartal och år

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Statistiken visar olika samhällssektorers finansiella sparande och finansiella förmögenhet fördelat på olika finansobjekt och visar var i samhällsekonomin finansiella överskott och underskott uppstår, hur överskotten placeras och hur underskotten finansieras.

Ekonomi, Finanser, Förmögenhet, Sparande, Tillgångar och skulder, Transaktioner

Finansmarknadsstatistik

Statistikansvarig myndighet: Sveriges riksbank

Statistiken visar tillgångar och skulder för monetära finansinstitut (MFI, ett samlingsnamn för bland annat banker, bostadsinstitut och finansbolag), utvecklingen av penningmängd, ut- och inlåning till hushåll och företag, MFI:s fordringar och skulder mot utlandet och ut- och inlåningsräntor.

Ekonomi, Hushåll, Lån, Räntor, Tillgångar och skulder

Utrikeshandel med varor

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar Sveriges utrikeshandel med varor fördelat efter länder och olika typer av varuindelningar. Kombinerade nomenklaturen (KN) ger mest detaljerad nivå med cirka 9 400 varugrupper. SITC och SPIN är mer översiktliga varuindelningar.

Ekonomi, Handel, Import och export, Utrikeshandel, Varor

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Statistiken visar olika kostnader inom det så kallade storskaliga skogsbruket.

Ekonomi, Skog, Skogsmark

Trädgårdsundersökningen. Kvantiteter och värden i trädgårdsproduktionen

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar den svenska trädgårdsproduktionens värde baserat på avräkningspriser och sålda kvantiteter. I trädgårdsproduktionen ingår yrkesmässigt odlade köksväxter (utom potatis och konservärter), frukt, bär, plantskoleväxter (utom skogsplantor) och prydnadsväxter.

Ekonomi, Odling, Produktion

Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar värdet av jordbrukssektorns produktion, kostnaderna för denna produktion och den totala ekonomiska utvecklingen inom den jordbrukssektorn.

Ekonomi, Odling, Produktion

Televerksamhet

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver operatörer, tjänster, volymer, servicenivåer, användning med mera för telemarknaden och dess utveckling som underlag för att analysera problem, åtgärder och dess effekter.

Ekonomi

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken visar kommunernas verksamhet med färdtjänst och riksfärdtjänst; antal resor, antal beviljade och nyttjade tillstånd samt med vilken ekonomi verksamheten bedrivs.

Ekonomi, Persontransport, Kollektivtrafik

Statistik om ekonomiskt bistånd

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken ger en samlad bild av omfattningen av ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och utbetald introduktionsersättning för flyktingar (introduktionsersättning redovisas mellan åren 1993–2011).

Bidrag, Ekonomi, Hushåll, Inkomst, Välfärd

Regionalräkenskaper

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Regionalräkenskaperna är den regionala motsvarigheten till nationalräkenskaperna. Statistiken omfattar bruttoregionprodukter (BRP), lönesummor, medelantal sysselsatta, fasta bruttoinvesteringar och hushållens disponibla inkomster per region.

BNP, Ekonomi, Konjunktur

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Nationalräkenskaperna (NR) är ett kontosystem som sammanfattar och beskriver vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling. I nationalräkenskaperna beräknas bland annat bruttonationalprodukten (BNP), reala sektorräkenskaper och finansräkenskaper.

BNP, Ekonomi, Konjunktur

Nationalräkenskaper, tidigare definitioner

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

I september 2014 övergick Sverige till att beräkna nationalräkenskaperna enligt EU-förordningen ENS 2010. Nationalräkenskapernas tidigare definitioner avser beräkningar enligt de tidigare regelverken ENS 1995 och SNA 1968, samt tabeller från före den allmänna översynen 2019.

BNP, Ekonomi, Konjunktur

Offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar den offentliga förvaltningens finansiella sparande och bruttoskuld enligt reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten. Se också Eurostats webbplats avseende offentliga finanser och förfarandet vid alltför stora underskott (Excessive Deficit Procedure, EDP).

Ekonomi, EU:s konvergenskriterier, Finansiellt sparande, Maastrichtskuld, Offentlig ekonomi, Stabilitets- och tillväxtpakten

Offentliga förvaltningens budgetuppgifter och tillägg till EU:s konvergenskriterier

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

EU-direktiv 2011/85 specificerar ett antal krav på medlemsländernas budgetramverk. Budgetuppgifter för staten och sociala trygghetsfonder publiceras månadsvis, för kommuner och regioner kvartalsvis samt tilläggsuppgifter årsvis där syftet är att fånga upp transaktioner där offentliga finanser skulle kunna påverkas.

Ekonomi, Offentlig ekonomi, Stabilitets- och tillväxtpakten, Statsbudget

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Publikationen ger en bild av läget i den svenska ekonomin varje månad. Här finns också fördjupande artiklar med utgångspunkt i den ekonomiska statistiken. Publikationen vänder sig till dem som är intresserade av att följa den ekonomiska utvecklingen.

BNP, Ekonomi, Konjunktur

Företagens ekonomi

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken innehåller företagsekonomiska uppgifter såsom antal företag och antal anställda, nettoomsättning, produktions- och förädlingsvärde, tillgångar, brutto- och nettoinvesteringar, intäkts- och kostnadsuppgifter och rörelseresultat.

Balansräkning, Ekonomi, Förädlingsvärde, Nettoomsättning, Resultaträkning

Konsumentprisindex (KPI)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige.

Ekonomi, Index, Inflation, Prisbasbelopp, Priser

Kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och skulder

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och låneskulder samt deras förändring över tiden. Statistiken visar också vilka placerings- och låneformer som kommunerna och regionerna har valt.

Ekonomi, Tillgångar och skulder

Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken innehåller både uppgifter från resultat- och balansräkningar, och verksamhetsindelad statistik för kommuner och regioner. Uppgifterna kommer från kommunernas och regionernas bokslut.

Ekonomi, Offentlig ekonomi

Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken är en samlad redogörelse om finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg, verksamheter som också bedrivs av andra än offentliga utförare, även om det finansiella ansvaret ligger kvar hos det offentliga.

Ekonomi

Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Kommunalekonomisk utjämning utjämnar för skillnader i skatteintäkter samt strukturella behovs- och kostnadsskillnader mellan kommuner respektive regioner. LSS-utjämningen utjämnar för kostnadsskillnader i kommunernas LSS-verksamhet. Statsbidrag gällande Maxtaxa beräknas på uppdrag av Skolverket.

Ekonomi, Inkomstutjämning, Kostnadsutjämning, LSS, Maxtaxa

Den svenska statsskulden

Statistikansvarig myndighet: Riksgälden

Statistiken visar statsskuldens storlek, sammansättning och förändring över tid.

Ekonomi, Lån, Tillgångar och skulder

Taxeringsutfallet

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Taxeringsutfallet sammanfattar utfallet av inkomsttaxeringen för respektive taxeringsår.

Ekonomi, Inkomst, Skatt, Taxering

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver levnadsförhållanden för olika grupper i befolkningen 16 år och äldre i olika avseenden: boende, ekonomi, hälsa, fritid, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning och arbetsmiljö, trygghet och säkerhet.

Arbetsmiljö, Boende, Ekonomi, Fritid, Hälsa och ohälsa, Inkomst, Sysselsatta, Utbildning, Välfärd, Funktionsnedsättning

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar hur barn i åldern 12–18 år har det (10–18 år före 2015). Vi frågar barnen bland annat om situationen i skolan, vad de gör på fritiden och hur de mår. Svaren på frågorna kan även kopplas till uppgifter från deras föräldrar, till exempel föräldrarnas yrke, utbildning och hur familjen bor.

Barn, Ekonomi, Fritid, Hälsa och ohälsa, Skola

Utrikeshandel med tjänster

Statistikansvarig myndighet: Sveriges riksbank

Statistiken visar Sveriges utrikeshandel med tjänster fördelat efter tjänsteslag (kontopost) och värdemässigt största länder. Denna statistik ingår i såväl statistiken om Betalningsbalansen som i Nationalräkenskaperna.

Ekonomi, Handel, Import och export, Utrikeshandel