Till innehåll på sidan

Sveriges varuexport stiger för fjärde året i rad

Publicerad: 2018-11-06

Företag i Sverige exporterade varor för 1 304,8 miljarder kronor under år 2017. Det är en ökning med 9 procent jämfört med året innan.

Nästan hälften av exporten var verkstadsvaror, 46 procent. Till exempel maskiner, elektronik, telekom och vägfordon såsom personbilar. För övriga varuområden varierade värdet av exporten mellan 91 och 180 miljarder kronor, vilket var 7–14 procent av den totala varuexporten.

Sveriges varuexport 2010–2017

Miljarder kronor i löpande priser.

Diagram Sveriges varuexport 2010-2017

Källa: Utrikeshandel och Betalningsbalans

Det har inte hänt mycket när man tittar på procentandelar för olika varuområden mellan åren 2010 och 2017.

De varuområden som ökade mest i värde mellan 2016–2017 var energivaror, främst oljeprodukter, med 26 procent, samt mineralvaror med 22 procent. Verkstadsvaror ökade med 8 procent, exempelvis maskiner, elektronik, telekom och vägfordon. Övriga varor, till exempel livsmedel, textil och konfektion, skor och möbler, steg endast med 3 procent.

Sveriges varuexport 2010–2017 fördelad på varuområden

Miljoner kronor i löpande priser

Diagram Sveriges varuexport 2010-2017 fördelad på varuområden

Källa: Utrikeshandel med varor

Cirka 60 procent av varuexporten går till EU

Varorna skickades främst till EU och de nordiska grannländerna. Tyskland är Sveriges största exportland, och USA största marknaden utanför Europa.

Av Sveriges totala varuexport 2017 skickades varor för 773 miljarder kronor, 59 procent, till andra EU-länder. Exporten till europeiska länder utanför EU, där bland annat Norge ingår, stod för 15 procent. Exporten till Asien stod för 13 procent.

Till Nordamerika, främst USA, gick 8 procent av svensk varuexport. Exporten till Afrika, Central- och Sydamerika samt Oceanien, i huvudsak Australien, var jämförelsevis liten.

Sveriges varuexport 2017 fördelad på landområden

Procent av den totala varuexporten.

Diagram Sveriges varuexport 2017 fördelad på landområden

Källa: Utrikeshandel med varor

Tyskland är Sveriges största exportmarknad

En stor del av Sveriges varuexport gick 2017 till länder i Sveriges närområde. Till Tyskland exporterades varor värda 142 miljarder kronor, vilket var ungefär 11 procent av Sveriges totala export. Detta gjorde Tyskland till vår största exportmarknad.

Näst störst var Norge med drygt 10 procent eller 133 miljarder kronor. Sedan kom Finland, USA och Danmark med drygt 7 procent vardera, med ett värde av cirka 90 miljarder kronor.

Av dessa länder ökade svensk export till Tyskland och Finland med 13 respektive 12 procent mellan 2016–2017. Exporten till USA steg endast med 3 procent.

Sveriges varuexport 2010–2017 fördelad på största marknaderna

Miljarder kronor i löpande priser

Diagram Sveriges varuexport 2010-2017 fördelad på största marknaderna

Källa: Utrikeshandel med varor

Läkemedelsexporten till Tyskland minskade

Exporten till Tyskland 2017 bestod mest av verkstadsvaror, mineralvaror samt kemivaror. Av verkstadsvarornas 33 procent stod både vägfordon och maskiner för 12 procent vardera.

Den totala varuexporten till Tyskland ökade med 12 procent i värde mellan 2016–2017. Mineralvaror ökade kraftigt med 32 procent, medan kemivaror minskade med 3 procent. Inom gruppen kemivaror var minskningen av läkemedel hela 17 procent jämfört med 2016.

Sveriges varuexport 2017 till Tyskland

Procent av den totala varuexporten.

Diagram Sveriges varuexport 2017 till Tyskland

Källa: Utrikeshandel med varor

Exporten av vägfordon till Norge ökade kraftigt 

Exporten till Norge bestod främst av verkstadsvaror och övriga varor, exempelvis livsmedel, textil och konfektion, skor och möbler.

Exporten till Norge ökade med 8 procent jämfört med 2016. Man kan notera att exporten av vägfordon steg kraftigt, med 26 procent. Energivaror ökade med 19 procent, medan övriga varor endast ökade med 1 procent mellan 2016 och 2017.

Sveriges varuexport 2017 till Norge

Procent av den totala varuexporten

Diagram Sveriges varuexport 2017 till Norge

Källa: Utrikeshandel med varor

Länder som ökar snabbast

På listan över länderna där vår export ökade mest under åren 2010–2017 finns tre europeiska länder: Island, Litauen och Ukraina. Dessutom har exporten till Island mer än fördubblats under dessa år. Två av de största procentuella ökningarna till Island skedde för maskiner, apparater och transportmedel, samt för drycker och tobak. Ökningen av exportvaror till Kina var hela 23 miljarder kronor.

De mest expansiva exportmarknaderna mellan 2010 och 2017

Värde i miljarder kronor i löpande priser

LandVärde 2010Värde 2017Ökning, procentAndel av totala varuexporten, procent
Island 1,6 3,3 113 0,3
Litauen 4,6 8,4 81 0,6
Arabemiraten, Förenade 3,7 6,3 73 0,5
Kina 35,5 58,5 65 4,5
Ukraina 2,1 3,3 56 0,3

Källa: Utrikeshandel med varor

Mellan 2016–2017 ökade exporten till Iran med hela 93 procent. En stor varugrupp var fordon för vägar som ökade med nästan 500 procent mellan dessa år.

Av EU-länderna stod Slovakien för den största ökningen med 28 procent.

De mest expansiva exportmarknaderna mellan 2016 och 2017

Värde i miljarder kronor i löpande priser.

LandVärde 2016Värde 2017Ökning, procentAndel av totala varuexporten 2017
Iran 2,2 4,3 93 0,3
Indonesien 3 4 34 0,3
Ryssland 14,6 18,7 28 1,4
Indien 8,9 11,4 28 0,9
Slovakien 2,8 3,6 28 0,3

Källa: Utrikeshandel med varor

Båda listorna är beräknade utifrån de femtio största exportmarknaderna år 2017.

Fakta

Statistiken visar Sveriges utrikeshandel med varor fördelat efter länder och olika typer av varuindelningar. Kombinerade nomenklaturen (KN) ger mest detaljerad nivå med cirka 9 400 varugrupper. SITC och SPIN är mer översiktliga varuindelningar.

Statistiken omfattar alla varuleveranser mellan Sverige och andra länder. Vid varuimport till Sverige redovisas vilket det avsändande landet är. Detta kan i vissa fall innebära att varor som har tullbehandlats i ett annat EU-land och sedan importerats till Sverige får EU-landet som avsändande land i statistiken. Vid varuexport från Sverige redovisas det sista kända mottagarlandet.

För företag som har varuhandel med länder utanför EU använder SCB uppgifter från de export- och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket. Varuhandeln inom EU kartlägger SCB genom en mycket omfattande statistisk undersökning.

I slutet av varje månad publicerar SCB uppgifter om export, import och handelsnetto. En gång per kvartal publiceras också volymindex, det vill säga utvecklingen av varuexporten och varuimporten i fasta priser.

Kontakt

Kajsa Krol Brevinge

Telefon
010-479 45 47
E-post
kajsa.krolbrevinge@scb.se