Till innehåll på sidan

Emitterade värdepapper, februari 2023

Ökad upplåning i räntebärande värdepapper

Statistiknyhet från SCB 2023-03-16 8.00

I slutet av februari uppgick den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersskulden till 9 656 miljarder kronor, vilket är en ökning med 316 miljarder sedan januari. Ökningen beror framförallt på att upplåningen denomierade i svenska kronor har ökat under månaden.

Utveckling februari 2023 i korthet

Ökad skuld för penningsmarknadsinstrument

  • Den totala räntebärande värdepappersskulden på 9 656 miljarder bestod i slutet av december till 76 procent av obligationer och 24 procent av penningsmarknadsinstrument.
  • Skulden ökade för penningsmarknadsinstrument under februari med 359 miljarder kronor.
  • Det var framförallt värdepapper denominerade i svenska kronor som skulden ökade för penningsmarknadsinstrument, detta med totalt 388 miljarder kronor.
  • Den årliga tillväxttakten för den totala värdepappersskulden var 7,9 procent. Det är en ökning med 2,9 procentenheter jämfört med januari.

Ökad upplåning för Sveriges Riksbank

  • I februari var det Sveriges Riksbank som stod för den största ökningen av värdepappersskulden, där skulden ökade med totalt 331 miljarder kronor.
  • Även övriga finansiella företag ökade sin upplåning under månaden med totalt 49 miljarder kronor. Monetära finansinstitut ökade sin skuld i icke-säkertsällda värdepapper med 43 miljarder kronor medan skulden i säkerställda värdepapper minskade med 12 miljarder.
Utestående belopp
Emitterade värdepapper, februari 2023

Förfallostrukturen

  • Värdepapper till ett värde av 2 634 miljarder kronor förfaller inom sex månader. Drygt hälften av dessa är denominerade i utländsk valuta, främst dollar och euro.
  • Värdepapper från monetära finansinstitut representerar drygt hälften av det totala förfallovärdet inom sex månader, 1 235 miljarder, där majoriteten är utgivna i utländsk valuta.

Förfallostruktur
Emitterade värdepapper, februari 2023

Definitioner och förklaringar

Vad publikationen omfattar

SCB:s månatliga publikation av Emitterade värdepapper innehåller total utestående volym och förfallostruktur för räntebärande värdepapper utgivna av svenska emittenter. Den beskriver hur svenska företags värdepappersupplåning utvecklas och på vilka villkor den sker.

Nästa publiceringstillfälle

2023-04-20 klockan 8.00

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB

E-post
svdb@scb.se