Till innehåll på sidan

Industriproduktionsindex (IPI)

Nästa publicering: 2022-02-08

Statistiken mäter månadsvis utvecklingen av den svenska industriproduktionen. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

I samband med publiceringen 2021-10-06 har Industriproduktionsindex korrigerats från och med referensmånad januari 2020-juli 2021. Korrigeringen påverkar värdena för industrin för petroleumprodukter (19), industriverksamhet (B+C) samt alla aggregat där branschen ingår. Industriverksamheten påverkas som mest med -0,8 procentenheter i årsutveckling. 

Statistiknyheter publiceras ej längre för Industriproduktionsindex. Statistiken finns dock tillgänglig i Statistikdatabasen. För statistiknyheter gällande näringslivets produktion hänvisas till Produktionsvärdeindex.

Produktionsvärdeindex

Statistiknyheter

Industriproduktionsindex, augusti 2017

2017-10-05

Produktionen inom industrin minskade i augusti 2017 med 1,7 procent jämfört med juli 2017, i säsongrensade tal. Jämfört med augusti föregående år ökade produktionen med 7,3 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Kortperiodisk industrienkät

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0402