Till innehåll på sidan

Industri

Undersökningar om Industri

Industrins energianvändning

Industrins energianvändning publiceras på Energimyndighetens webbplats:

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El Industri

Industrins varuproduktion (IVP)

Statistiken belyser årligen den svenska industriproduktionens varufördelning med kvantitets- och värdeuppgifter. Både produktion av varor och industriella tjänster ingår i statistiken.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Industri Produktion

Industrins förbrukning av inköpta varor

Undersökningen avser industrins råvaruförbrukning specificerat på varugruppsnivå. Syftet är att ge ett bättre underlag för beräkning av BNP. Med hjälp av statistiken erhålls den detaljerade information som krävs av underlaget till nationalräkenskapernas input-outputtabeller för industrin.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Industri Industriproduktion Produktion Råvaror

Industriproduktionsindex (IPI)

Statistiken mäter månadsvis utvecklingen av den svenska industriproduktionen. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Index Industri Produktion

Industrins orderingång och omsättning

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta de kortsiktiga förändringarna i industrins orderingång och omsättning, såväl totalt som uppdelat på branscher och hemma- respektive exportmarknad. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Index Industri Omsättning Order

Industrins lager

Företagens lager har ersatt undersökningarna Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar och Industrins lager från och med referensperiod 2021K2.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Industri Lager

Industrins kapacitetsutnyttjande

Statistiken visar den kvartalsvisa utvecklingen av kapacitetsutnyttjande inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Industri

Produktionsindex över näringslivet

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Index Industri Produktion