Till innehåll på sidan

Produktion

Undersökningar om Produktion

Animalieproduktion

Statistiken visar bland annat mängd invägd mjölk och produktion vid mejeri och slakt av större husdjur och fjäderfä vid slakteri. Jämförelser med länder i EU görs också.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Djur Produktion

Trädgårdsundersökningen. Kvantiteter och värden i trädgårdsproduktionen

Statistiken visar den svenska trädgårdsproduktionens värde baserat på avräkningspriser och sålda kvantiteter. I trädgårdsproduktionen ingår yrkesmässigt odlade köksväxter (utom potatis och konservärter), frukt, bär, plantskoleväxter (utom skogsplantor) och prydnadsväxter.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Ekonomi Odling Produktion

Skogsdata – aktuella uppgifter om de svenska skogarna

Statistiken visar bland annat landareal, skogsmarksareal, produktiv skogsmarksareal, virkesförråd, årlig tillväxt och skogsskador per län och landsdel.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Etiketter: Miljö Produktion Skog Skogsmark Träd

Årlig tillväxt

Statistiken visar bland annat genomsnittlig tillväxt per trädslag.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Etiketter: Produktion Skog Skogsmark

Vegetations- och ståndortsförhållanden

Statistiken visar bland annat produktiv skogsmarksareal fördelad på boniteter inom ägargrupper samt uppgifter om fält- och bottenskiktsvegetation samt bär.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Etiketter: Produktion Skog Skogsmark Bonitet

Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)

Statistiken visar värdet av jordbrukssektorns produktion, kostnaderna för denna produktion och den totala ekonomiska utvecklingen inom den jordbrukssektorn.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Ekonomi Odling Produktion

Industrins varuproduktion (IVP)

Statistiken belyser årligen den svenska industriproduktionens varufördelning med kvantitets- och värdeuppgifter. Både produktion av varor och industriella tjänster ingår i statistiken.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Industri Produktion

Industrins förbrukning av inköpta varor

Undersökningen avser industrins råvaruförbrukning specificerat på varugruppsnivå. Syftet är att ge ett bättre underlag för beräkning av BNP. Med hjälp av statistiken erhålls den detaljerade information som krävs av underlaget till nationalräkenskapernas input-outputtabeller för industrin.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Industri Industriproduktion Produktion Råvaror

Industriproduktionsindex (IPI)

Statistiken mäter månadsvis utvecklingen av den svenska industriproduktionen. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Index Industri Produktion

Produktionsindex över näringslivet

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Index Industri Produktion