Till innehåll på sidan

Produktion

Undersökningar om Produktion

Animalieproduktion

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat mängd invägd mjölk och produktion vid mejeri och slakt av större husdjur och fjäderfä vid slakteri. Jämförelser med länder i EU görs också.

Djur, Produktion

Trädgårdsundersökningen. Kvantiteter och värden i trädgårdsproduktionen

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar den svenska trädgårdsproduktionens värde baserat på avräkningspriser och sålda kvantiteter. I trädgårdsproduktionen ingår yrkesmässigt odlade köksväxter (utom potatis och konservärter), frukt, bär, plantskoleväxter (utom skogsplantor) och prydnadsväxter.

Ekonomi, Odling, Produktion

Skogsdata – aktuella uppgifter om de svenska skogarna

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Statistiken visar bland annat landareal, skogsmarksareal, produktiv skogsmarksareal, virkesförråd, årlig tillväxt och skogsskador per län och landsdel.

Miljö, Produktion, Skog, Skogsmark, Träd

Årlig tillväxt

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Statistiken visar bland annat genomsnittlig tillväxt per trädslag.

Produktion, Skog, Skogsmark

Vegetations- och ståndortsförhållanden

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Statistiken visar bland annat produktiv skogsmarksareal fördelad på boniteter inom ägargrupper samt uppgifter om fält- och bottenskiktsvegetation samt bär.

Produktion, Skog, Skogsmark, Bonitet

Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar värdet av jordbrukssektorns produktion, kostnaderna för denna produktion och den totala ekonomiska utvecklingen inom den jordbrukssektorn.

Ekonomi, Odling, Produktion

Industrins varuproduktion (IVP)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken belyser årligen den svenska industriproduktionens varufördelning med kvantitets- och värdeuppgifter. Både produktion av varor och industriella tjänster ingår i statistiken.

Företagsekonomi, Industri, Produktion

Industrins förbrukning av inköpta varor

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Undersökningen avser industrins råvaruförbrukning specificerat på varugruppsnivå. Syftet är att ge ett bättre underlag för beräkning av BNP. Med hjälp av statistiken erhålls den detaljerade information som krävs av underlaget till nationalräkenskapernas input-outputtabeller för industrin.

Industri, Industriproduktion, Produktion, Råvaror

Industriproduktionsindex (IPI)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken mäter månadsvis utvecklingen av den svenska industriproduktionen. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Företagsekonomi, Index, Industri, Produktion

Produktionsindex över näringslivet

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Index, Industri, Produktion