Till innehåll på sidan

Företagsekonomi

Undersökningar om Företagsekonomi

Finansiella företag, årsbokslut

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Bokslutsstatistiken visar bland annat lönsamhet och finansiell ställning hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. Försäkringsföretag ingår ej.

Balansräkning, Banker, Företagsekonomi, Resultaträkning

Tjänsteproduktionsindex (TjPI)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken avser att månadsvis mäta utvecklingen av den svenska tjänsteproduktionen. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Företagsekonomi, Index, Näringsliv, Tjänsteproduktion

Jordbruksekonomiska undersökningen

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat intäkter, kostnader och resultat för olika typer av jordbruksföretag, markanvändning, medelantal djur och arbetsinsats i jord- och skogsbruk uppdelat på personalkategorier.

Arbete, Djur, Företagsekonomi

Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Den nya undersökningen Företagens lager kommer att ersätta de nuvarande undersökningarna Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar samt Industrins lager från och med referensperiod 2021K2. De gamla tidsserierna uppdateras inte längre men finns tillgängliga i Statistikdatabasen.

Företagsekonomi, Lager

Industrins varuproduktion (IVP)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken belyser årligen den svenska industriproduktionens varufördelning med kvantitets- och värdeuppgifter. Både produktion av varor och industriella tjänster ingår i statistiken.

Företagsekonomi, Industri, Produktion

Balansstatistik

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar företagens finansiella tillgångar och skulder i form av ställningsvärden och transaktioner.

Företagsekonomi, Lån, Sparande, Tillgångar och skulder

Företagens utländska handelskrediter

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken ger kvartalsvisa skattningar av de icke-finansiella företagens handelskrediter mot utlandet och visar företagens kundfordringar och leverantörsskulder gentemot utländska företag fördelat på koncernföretag och övriga.

Företagsekonomi, Tillgångar och skulder

Industriproduktionsindex (IPI)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken mäter månadsvis utvecklingen av den svenska industriproduktionen. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Företagsekonomi, Index, Industri, Produktion

Industrins orderingång och omsättning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta de kortsiktiga förändringarna i industrins orderingång och omsättning, såväl totalt som uppdelat på branscher och hemma- respektive exportmarknad. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Företagsekonomi, Index, Industri, Omsättning, Order

Industrins lager

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Den nya undersökningen Företagens lager kommer att ersätta de nuvarande undersökningarna Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar samt Industrins lager från och med referensperiod 2021K2. De gamla tidsserierna uppdateras inte längre men finns tillgängliga i Statistikdatabasen.

Företagsekonomi, Industri, Lager

Industrins kapacitetsutnyttjande

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar den kvartalsvisa utvecklingen av kapacitetsutnyttjande inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Företagsekonomi, Industri

Företagens utgifter för IT

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar utgifter och investeringar i hård och mjukvara inom företagssektorn. Undersökningen är en årlig urvalsundersökning och resultaten redovisas främst efter storlek och näringsgren.

Företagsekonomi, It

Inkvarteringsstatistik

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtverket

Statistiken visar månadsvis gästnätter, kapacitet och beläggning på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt förmedlade privata stugor och lägenheter i Sverige. Statistiken publiceras på länsnivå, men kan brytas ned till låg regional nivå.

Besöksnäring, Företagsekonomi, Gästnätter, Hotell, Omsättning, Turism

Offentligt ägda företag

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken innehåller uppgifter om omfattning, verksamhet och ekonomi för de företag som ägs av stat, regioner och kommuner. Variabler är bland annat antal företag och antal anställda, skulder och eget kapital, nettoomsättning, tillgångar, avkastning och soliditet.

Företagsekonomi, Tillgångar och skulder