Till innehåll på sidan

Utbildning

Senast uppdaterad: 2022-04-27

Här hittar du statistik som beskriver det svenska utbildningssystemet med fokus på integration. Du hittar till exempel statistik om hur många i befolkningen som studerar och vilken bakgrund de har. Här finns också statistik om befolkningens utbildningsnivå och hur många som deltar i modersmålsundervisning, svenska som andraspråk och annan stödundervisning.

Befolkningens studiedeltagande

Statistiken visar deltagandet i utbildning för personer i åldrarna 16–74 år.

SCB:s undersökning Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens utbildning

Statistiken visar bland annat utbildningens nivå och inriktning efter kön, ålder och nationell bakgrund. För in- och utvandrare visas även utflyttningsland och invandringsår respektive inflyttningsland och utvandringsår.

SCB:s undersökning Befolkningens utbildning

Högutbildade utrikes födda

Högutbildade utrikes födda är en enkätundersökning som har genomförts 2004, 2009, 2015 och 2018. Syftet med undersökningen var att kartlägga situationen på arbetsmarknaden för högutbildade utrikes födda, i vilken omfattning de arbetar och i vilken mån det arbetet motsvarar deras utbildning.

SCB:s undersökning Högutbildade utrikes födda

Elevpanelen för longitudinella studier

Statistiken visar bland annat deltagande i stödundervisning och åldersintegrerad undervisning efter kön, typ av skolhuvudman och skolår.

SCB:s undersökning Elevpanelen för longitudinella studier

Förskola, skola och vuxenutbildning

Hos Skolverket finns statistik om förskola, skola och vuxenutbildning:

Årlig statistik över folkhögskolans deltagare och folkhögskolans pedagogiska personal och kostnader.

SCB:s undersökning Folkhögskolestatik

Eftergymnasial yrkesutbildning

Årlig statistik om yrkeshögskolans sökande, studerande och examinerade samt studerande och studerande som slutfört utbildning i konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

SCB:s undersökning Yrkeshögskolan

SCB:s undersökning om Konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

Yrkeshögskolan sökande 

Yrkeshögskolan - Studerande och examinerade

Konst och kulturutbildningar – Studerande och studerande som slutfört utbildning

Vissa andra utbildningar – Studerande och studerande som slutfört utbildning

Högskolan

Hos Universitetskanslersämbetet finns statistik om högskolan

Universitetskanslersämbetet – statistik & analys

Övrig statistik om utbildning och integration

Inträde på arbetsmarknaden

Statistik om inträdet på arbetsmarknaden för personer med olika utbildningsbakgrund

SCB:s undersökning Inträde på arbetsmarknaden

Gymnasieungdomars studieintresse

SCB:s undersökning om Gymnasieungdomars studieintresse