Till innehåll på sidan

Regeringsuppdraget Registerdata för integration

På uppdrag av Sveriges regering presenterar SCB registerstatistik om integration. Det görs inom områdena arbetsmarknad, boende, demografi, demokrati, ekonomi, flyttmönster, hälsa och utbildning. Uppdraget heter Registerdata för integration.

Statistiken kan visas utifrån kön, ålder, utbildningsnivå, födelseregion, vistelsetid i Sverige och skäl till invandring. Det går att titta på statistik för hela riket, länen och kommunerna samt regionala statistikområden (RegSO). Mellan 1997-2018 finns det även statistik för vissa stadsdelar. Det är de stadsdelar som tidigare omfattades av lokala utvecklingsavtal (LUA) och de stadsdelar som omfattades av urbant utvecklingsarbete (URB).

Det finns statistik från 1997 och den uppdateras kontinuerligt. Med hjälp av statistiken går det att se förändringar i integrationen mellan två tidpunkter. Det går också att jämföra integrationen mellan olika områden vid samma tidpunkt.

Så här är statistiken om integration uppbyggd

Hitta statistiken om integration i Statistikdatabasen

Bakgrund till regeringsuppdraget Registerdata för integration

Sveriges regering behöver kunna ge riksdagen en samlad redovisning om integrationen i Sverige på nationell, regional och lokal nivå. Därför har SCB uppdraget att sammanställa och presentera de data om integration som finns i myndighetens register.

Fokus på utsatta områden med lokala utvecklingsavtal (LUA)

Under 2008-2011 hade regeringen lokala utvecklingsavtal (LUA) med ett antal kommuner med stadsdelar med brett utanförskap. I avtalen ingick bland annat extra satsningar på att minska arbetslösheten och kriminaliteten i områdena.

Det fanns 38 LUA-områden. 15 av dem blev sedan URB-områden (se nedan). I tabellerna över LUA-områden redovisas därför endast de 23 LUA-områden som aldrig blev URB-områden.

Fokus på utsatta områden för urbant utvecklingsarbete (URB)

Från och med 2012 gav regeringen istället stöd till kommuner som arbetade med att utvärdera, inhämta, utbyta och sprida kunskap om sina stadsdelar med brett utanförskap. För att kommunerna skulle få stödet krävdes att de hade stadsdelar med en befolkning på minst 4 000, där färre än 52 procent förvärvsarbetade, fler än 4,8 procent hade långvarigt försörjningsstöd, och färre än 70 procent var behöriga till gymnasieskolan.

Av de anmälda stadsdelarna var det 15 som uppfyllde kraven. Det är dessa 15 som redovisas under URB-områden. Statistiken över URB-områdena omfattar även de år då områdena var LUA-områden.

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas i Kvalitetsdeklaration. Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns dokumentationsformen Statistikens framställning. Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (kvalitetsdeklaration)

2021 (pdf)

2020 (pfd)

2019 (pdf)

1997-2018 (pdf)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

2021 (pdf)

2020 (pdf)

2019 (pdf)

1997–2018 (pdf)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus