Till innehåll på sidan

Internationellt statistiksamarbete

En mycket omfattande del av SCB:s verksamhet är direkt påverkad av internationellt statistiksamarbete. Det mesta av samarbetet sker inom ramen för EU, OECD, FN och Norden.

vladislav-klapin-YeO44yVTl20-unsplash.jpg

Syftet med det internationella statistiksamarbetet är att förstärka det internationella statistiksystemet och öka tillgången på jämförbar internationell statistik av hög kvalitet. Det syftar dessutom till att påverka beslut som fattas och som berör Sverige. Statistiksamarbetet ska dessutom ta tillvara på möjligheter att förstärka och effektivisera det nationella och det internationella statistiksystemet.

SCB rapporterar statistik till såväl EU som till andra internationella organisationer.

EU

Statistiksamarbetet inom EU syftar till att göra medlemsländernas statistik jämförbar. Jämförbar statistik är ett viktigt medel för att kunna utveckla, analysera, genomföra, övervaka och utvärdera EU:s politik. SCB:s engagemang i EU-frågor sker främst inom ramen för arbetet i det europeiska statistiksystemet (ESS).

Rapporteringen till den europeiska statistikbyrån Eurostat regleras dels av förordningar och direktiv, men även av frivilliga överenskommelser. Runt 15 myndigheter med ansvar för att ta fram statistik i Sverige omfattas av det europeiska statistiksamarbetet. SCB samordnar arbetet i Sverige.

OECD

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) arbetar med att främja ekonomisk tillväxt i sina medlemsländer. SCB deltar i OECD:s statistiksamarbete, främst inom ramen för kommittén för statistik och statistisk policy (CSSP) och dess arbetsgrupper. Vi deltar även i andra kommittéers arbete där statistik är framträdande.

FN

ECOSOC är FN:s huvudorgan som behandlar frågor om människors ekonomiska, sociala och kulturella villkor.

Under ECOSOC ligger FN:s statistikkommission (UNSC), som är det globala statistiksamfundets högsta beslutande organ. Kommissionen har 24 valda medlemmar, men de flesta av FN:s medlemsstater brukar vanligen delta på mötena, oftast representerade av chefen för den nationella statistikbyrån. Från Sverige deltar SCB:s generaldirektör.

Förutom detta deltar SCB även som representant i arbetsgrupper och kommittéer inom statistikområdet och samarbetar med en rad fackorgan inom FN. Det handlar bland annat om International Labour Organisation (ILO), Världsbanken och UNESCO.

Norden

De nordiska statistikbyråerna har en lång tradition av aktivt samarbete. Samarbetet inom Norden är ofta av mer informell karaktär. Det kan handla om erfarenhetsutbyte och samordning i frågor där de nordiska länderna har gemensamma intressen.

Kontakta oss