Till innehåll på sidan

Myndigheter som ansvarar för europeisk statistik

Det finns 21 svenska myndigheter som ansvarar för europeisk statistik. SCB är en av dem och ansvarar även för samordning av den europeiska statistiken i Sverige. Även Riksbanken ansvarar för europeisk statistik.

De myndigheter som har statistik som ingår i Eurostats årliga arbetsprogram, ”Annual Work Program”, och listan över europeiska statistikprodukter blir ansvariga för europeisk statistik inom sitt område. 21 svenska myndigheter har ett sådant ansvar, däribland SCB.

SCB har också enligt sin instruktion ansvar för att samordna den europeiska statistiken i Sverige.

Svenska myndigheter med ansvar för europeisk statistik 

 • Arbetsmiljöverket
 • Brottsförebyggande rådet
 • Ekonomistyrningsverket
 • Finansinspektionen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Kemikalieinspektionen
 • Medlingsinstitutet
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
 • Naturvårdsverket
 • Polismyndigheten
 • Skogsstyrelsen
 • Socialstyrelsen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Statens skolverk
 • Statistiska centralbyrån
 • Tillväxtverket
 • Trafikanalys
 • Universitetskanslersämbetet

Centralbankerna rapporterar också

Centralbankerna i Europa – i Sverige Riksbanken – lämnar också statistik till Eurostat, men klassas inte som en myndighet som ansvarar för europeisk statistik. Centralbankerna ingår i det europeiska centralbankssystemet (ESCB) och i det Europeiska statistiska systemet (ESS).

Europeiska centralbankssystemet (ESCB)

Europeiska statistiksystemet (ESS)