Till innehåll på sidan

Avfall

Undersökningar om Avfall

Avfall, uppkommet och behandlat

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Statistiken visar uppkommet och behandlat avfall inom olika näringsgrenar. Avfall som har uppkommit utomlands och som har importerats för behandling ingår inte i statistiken över uppkommet avfall. Däremot omfattar statistiken över behandlat avfall allt avfall som har behandlats här i Sverige, inklusive importerade mängder för behandling. Det är därför inte rekommenderat att direkt jämföra uppkomna avfallsmängder med mängder behandlat avfall.

Avfall

Miljöskyddskostnader

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Miljöskydd är aktiviteter som har som mål att behandla eller förebygga utsläpp. Kopplat till detta finns kostnader inom områdena luft, vatten, avfall, skydd av mark och grundvatten, buller, biologisk mångfald, skydd mot strålning, forskning och utveckling och övrigt miljöskydd (information och utbildning).

Avfall, Grön ekonomi, Miljö

Avfall, förpackningar

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Förpackningsstatistiken redovisar återvinningsgraden för förpackningar som uppkommer i Sverige varje år. Förpackningar används för att skydda och presentera en vara och kan till exempel tillverkas av papper, plast, metall, trä eller glas.

Avfall

Avfall, elutrustning och batterier

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Statistiken visar sålda, insamlade och behandlade mängder elutrustning och batterier. Behandlingen kan exempelvis vara återanvändning, materialåtervinning eller deponi. Det är Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet för att uttjänt elutrustning och batterier samlas in och behandlas. Det är deras uppgifter som ligger till grund för statistiken.

Avfall, El, Kemikalier, Miljö

Avfall, gränsöverskridande transporter

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Statistiken visar gränsöverskridande transporter av anmälningspliktigt avfall. Anmälningspliktigt avfall kan t ex vara farligt avfall, hushållsavfall och bygg- och rivningsavfall. Naturvårdsverket tar emot uppgifter om transporter av anmälningspliktigt avfall som förs in i och ut ur Sverige. Innan en transport av anmälningspliktigt avfall kan starta måste Naturvårdsverket och andra behöriga myndigheter godkänna transporten ifråga. Statistiken bygger på uppgifter som verksamhetsutövarna har rapporterat in till Naturvårdsverket.

Avfall, Import och export, Miljö