Till innehåll på sidan

El

Undersökningar om El

Energistatistik för flerbostadshus

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i flerbostadshus.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El Hushåll Lägenheter

Energistatistik för småhus

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i permanentbebodda småhus.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El Hushåll Villor

Energistatistik för lokaler

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i lokaler.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El Lokaler

Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter användningsområde (bransch).

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El

Kvartalsvis bränslestatistik

Statistiken visar bränsleanvändning och lager inom el-, gas- och värmeverk och inom utvinnings- och tillverkningsindustrin fördelat på bränsleslag och bransch.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El

Månatlig elstatistik och byten av elleverantör

Statistiken visar bland annat elanvändningen efter användningsområde, eltillförsel efter produktionsslag och byten av elleverantör efter kundkategori.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: El

Energianvändning i fritidshus

Denna undersökning av energianvändning i fritidshus gjordes på uppdrag av Energimyndigheten under 2001.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: El

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i småhus, flerbostadshus och lokaler.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El Hushåll Lokaler Lägenheter Villor

Industrins energianvändning

Industrins energianvändning publiceras på Energimyndighetens webbplats:

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El Industri

Årliga energibalanser

Statistiken visar tillförsel, omvandling och slutlig användning av energi efter energibärare, energiflöden och bransch.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El

Kommunal och regional energistatistik

Statistiken visar el- och fjärrvärmeproduktion, använda bränslen och slutlig energianvändning i län och kommuner.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El

Kvartalsvisa energibalanser

Statistiken visar tillförsel, omvandling och slutlig användning av energi efter energibärare, energiflöden och bransch.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El

Avfall, elutrustning och batterier

Statistiken visar sålda, insamlade och behandlade mängder elutrustning och batterier. Behandlingen kan exempelvis vara återanvändning, materialåtervinning eller deponi. Det är Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet för att uttjänt elutrustning och batterier samlas in och behandlas. Det är deras uppgifter som ligger till grund för statistiken.

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Etiketter: Avfall El Kemikalier Miljö

Elpriser och elavtal

Statistiken visar bland annat nätpriser, priser på el vid avtal om rörligt pris och avtal på 1–3 år, andel olika avtalstyper och andel omförhandlade avtal.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: El