Till innehåll på sidan

Socialförsäkring

Undersökningar om Socialförsäkring

Underhållsstöd

Statistiken visar antal barn, antal boföräldrar samt antal bidragsskyldiga föräldrar fördelat efter kön, ålder och län.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Barn Inkomst Socialförsäkring Föräldrar

Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.

Statistiken visar antal hushåll med bostadsbidrag och utbetalt belopp (preliminära och avstämda uppgifter), genomsnittliga bostadskostnader, genomsnittsinkomst, m.m. fördelat på bland annat hushållstyp, sökandetyp och län.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Barn Bidrag Hushåll Inkomst Socialförsäkring

Vårdbidrag

Statistiken visar antal mottagare, antal barn och utbetalt månadsbelopp fördelat på ålder, län, omfattning på vårdbidraget och nivå på merkostnadsersättningen.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Barn Bidrag Inkomst Socialförsäkring Funktionshinder

Barnbidrag

Statistiken visar antal mottagare av barnbidrag och utbetalt belopp uppdelat på län, kön och ålder. Statistiken visar också antal barn vars föräldrar har ändrat från delat till helt barnbidrag efter gemensam ansökan. Med barnbidrag menas allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Barn Bidrag Inkomst Socialförsäkring

Assistansersättning

Statistiken visar antal assistansberättigade och antalet beviljade timmar per vecka fördelat på ålder, personkrets, län och typ av anordnare.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Inkomst Socialförsäkring Funktionsnedsättning Funktionshinder Handikapp

Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor (exkl. arbetsskadelivräntor till efterlevande)

Statistiken visar antal livräntetagare, antal livräntor och årsbelopp fördelat bland annat på kön och ålder. Även måttet antal beslut fördelat på beslutstyp (bifall/avslag), skadetyp och diagnos finns.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Inkomst Socialförsäkring

Bilstöd

Statistiken visar antal personer med beviljat bilstöd fördelat på ålder och bidragsgrupp.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Bidrag Inkomst Socialförsäkring Funktionshinder Handikapp

Aktivitetsersättning, sjukersättning och bostadstillägg

Statistiken visar antal mottagare, antal nybeviljade mottagare och utbetalt belopp fördelat på kön, ålder, län, omfattning och beloppstyp (inkomstrelaterad ersättning, garantiersättning). Statistiken visas för sjukersättning och aktivitetsersättning samt sjuk- och aktivitetsersättning tillsammans.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Inkomst Socialförsäkring Sjukförsäkring

Sjukfall

Statistiken visar sammanhängande perioder av utbetalda dagar av sjukpenning, rehabiliteringspenning och/eller arbetsskade-sjukpenning (så kallade sjukfall).

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Inkomst Sjukfrånvaro Socialförsäkring Sjukförsäkring

Dagersättning sjukförmåner

Statistiken visar för sjukpenning och rehabiliteringspenning utbetalningarnas omfattning i kronor och antal dagar under referensperioden och för närståendepenning redovisas antal vårdare och vårdade samt antal dagar.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Inkomst Sjukfrånvaro Socialförsäkring Sjukförsäkring

Ohälsomått

Statistiken inkluderar bland annat måtten ohälsotalet, sjuktalet och sjuktalet. Syftet är att redovisa antal utbetalda dagar med ersättning vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom per person (registrerad försäkrad) och år. Statistiken är fördelad på bland annat kön, ålder, län och kommun och förmån.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Inkomst Sjukfrånvaro Socialförsäkring Sjukförsäkring

Handikappersättning

Statistiken visar antal mottagare och utbetalt månadsbelopp fördelat på ålder, län och ersättningsnivå.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Inkomst Socialförsäkring Funktionshinder

Registrerade försäkrade

Statistiken visar antal registrerade försäkrade från och med år 1970 till och med år 2015. Statistiken är fördelad på kön, ålder och län. För försäkrade från och med år 1999 finns mer detaljerade tabeller. Måttet avser antalet registrerade försäkrade den 31 december. Statistiken uppdateras inte längre på grund av lagändring.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Inkomst Socialförsäkring