Till innehåll på sidan

Barn

Undersökningar om Barn

Hushållens ekonomi allmän statistik

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar antal helårspersoner i åldrarna 20–64 år som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Här finns även information om förskole- och fritidshemstaxor samt äldreomsorgstaxor per kommun.

Barn, Bidrag, Ekonomi, Hushåll, Taxor, Äldreomsorg

Statistik om amning

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Rapporten omfattar statistik om amning av barn under det första levnadsåret vid sex mättillfällen.

Barn, Familj, Hälsa och ohälsa, Amning

Assisterad befruktning

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Nedlagd sedan 2008. Sista redovisningsår avser 2005.

Barn, Familj, Fruktsamhet, Hälso- och sjukvård, Reproduktion

Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Rapporten omfattar alla graviditeter som lett till förlossning i Sverige med uppgifter om mödrarna (såsom ålder, rökvanor, BMI, läkemedel, förlossningssätt, smärtlindring, graviditetslängd, diagnoser och åtgärder) och de nyfödda barnen (såsom börd, födelsevikt, längd, Apgar och diagnoser).

Barn, Familj, Fruktsamhet, Födda och döda, Hälso- och sjukvård

Fosterskador och kromosomavvikelser

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar fosterskador och kromosomavvikelser hos nyfödda barn, både levande födda och dödfödda, och hos foster vid graviditeter avbrutna på grund av fosterskador.

Barn, Födda och döda, Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård

Statistik om familjerätt

Statistikansvarig myndighet: Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Statistiken innehåller uppgifter om kommunernas insatser inom familjerätten enligt bestämmelserna i föräldrabalken och socialtjänstlagen. Det kan till exempel röra sig om fastställande av faderskap, vårdnadsutredning och adoptionsutredningar. År 2017 blir sista året Socialstyrelsen publicerar officiell statistik om familjerätt. Från och med 2018 publiceras den istället av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).

Barn, Familj

Insatser för barn och unga – mängduppgifter

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar socialtjänstens insatser för barn och unga och innehåller uppgifter om individinriktade insatser för barn och unga som görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Barn, Familj, Omsorg, Socialtjänst

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar omfattningen av omedelbara omhändertaganden och placering för vård utanför det egna hemmet enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för barn och unga i åldern 0–20 år.

Barn, Familj, Omsorg, Socialtjänst

Föräldraförsäkring

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken över föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning visar antal mottagare, antal barn, antal och andel utbetalda nettodagar samt utbetalt belopp. Statistiken är fördelad bland annat på kön, ålder, län, kommun, utbildningsnivå, dagtyp och barnets födelseår.

Barn, Inkomst, Socialförsäkring, Föräldrar

Underhållsstöd

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal barn, antal boföräldrar, antal bidragsskyldiga föräldrar samt utbetalt, debiterat och inbetalt belopp fördelat efter kön och län.

Barn, Inkomst, Socialförsäkring, Föräldrar

Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal hushåll med bostadbidrag samt genomsnittlig bidragsgrundande inkomst, bostadskostnad och utbetalt bostadsbidrag fördelat på kön, län, bidragsgrundande inkomst, typ av hushåll och typ av bostad.

Barn, Bidrag, Hushåll, Inkomst, Socialförsäkring

Vårdbidrag

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal mottagare, antal barn och utbetalt månadsbelopp fördelat på ålder, län, omfattning på vårdbidraget och nivå på merkostnadsersättningen.

Barn, Bidrag, Inkomst, Socialförsäkring, Funktionshinder

Barnbidrag

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal mottagare av barnbidrag och utbetalt belopp. Med barnbidrag menas allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg.

Barn, Bidrag, Inkomst, Socialförsäkring

Barn- och familjestatistik

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken handlar om barns familjer, separationer mellan föräldrar, gemensam och ensam vårdnad, geografiskt avstånd mellan barn och föräldrar, barn med svensk/utländsk bakgrund och adoptioner. Det finns också uppgifter om barns boende, föräldrars förvärvsarbete och ekonomiska förhållanden.

Barn, Familj, Separationer, Syskon

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar hur barn i åldern 12–18 år har det (10–18 år före 2015). Vi frågar barnen bland annat om situationen i skolan, vad de gör på fritiden och hur de mår. Svaren på frågorna kan även kopplas till uppgifter från deras föräldrar, till exempel föräldrarnas yrke, utbildning och hur familjen bor.

Barn, Ekonomi, Fritid, Hälsa och ohälsa, Skola

Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Rapporten omfattar statistik över föräldrars rökvanor vid två tillfällen, när barnet är mellan noll och fyra veckors ålder och andra gången när barnet är cirka åtta månader.

Barn, Familj, Hälsa och ohälsa, Rökning

Barnpension och efterlevandestöd till barn

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Statistiken redovisar antalet barn som får barnpension och/eller efterlevandestöd till barn samt utbetalda årsbelopp för respektive förmån i december.

Barn, Pension, Efterlevande