Till innehåll på sidan

Hushåll

Undersökningar om Hushåll

Befolkningsstatistik

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.

Befolkning, Demografi, Hushåll, In- och utvandring, Medellivslängd, Namn, Småorter, Tätorter

Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960–1990 (FoB)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar olika aspekter på samhället vid räkningstillfället. Här finns statistik från FoB 75–FoB 90 om bland annat befolkningens sysselsättning, hushållens sammansättning och boendet. Det finns också beskrivningar av samtliga variabler från FoB 60–FoB 90 när det gäller definitioner och värdemängder.

Arbete, Befolkning, Boende, Bostäder, Hushåll

Hushållens ekonomi (HEK)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Undersökningen har avslutats. Inkomststatistik för hushåll är numera en del av undersökningen Inkomster och skatter. Statistik om utgifter för boende ingår i undersökningen Boendeutgifter. Statistik om boende för hushåll redovisas i undersökningen Hushållens boende.

Ekonomi, Hushåll, Inkomst, Utgifter, Välfärd

Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar (FASIT)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

FASIT är en mikrosimuleringsmodell som beräknar effekterna av förändringar i skatte-, avgifts- och transfereringssystemen för individer och hushåll. Det är möjligt att beräkna hur förändringar i dessa system påverkar olika grupper i samhället samt vilken effekt de får på de offentliga finanserna.

Ekonomi, FASIT, Hushåll, Inkomst, Simulering

Hushållens boende

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken om hushållens boende är en årlig undersökning som omfattar Sveriges folkbokförda befolkning. Statistiken ger information om till exempel boendeform och utrymmesstandard för hushåll och individer.

Boende, Hushåll, Välfärd

Hushållens utgifter (HUT)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar utgifter för olika hushållsgrupper och hur utgifterna fördelas mellan olika varor och tjänster. En av statistikens viktigaste uppgifter är att upptäcka och uppmärksamma grupper som är utsatta i ett eller annat avseende. Undersökningen har gjorts sedan 1958.

Ekonomi, Hushåll, Konsumtion, Utgifter, Välfärd

Hushållens ekonomi allmän statistik

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar antal helårspersoner i åldrarna 20–64 år som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Här finns även information om förskole- och fritidshemstaxor samt äldreomsorgstaxor per kommun.

Barn, Bidrag, Ekonomi, Hushåll, Taxor, Äldreomsorg

Energistatistik för flerbostadshus

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i flerbostadshus.

Bränsle, El, Hushåll, Lägenheter

Energistatistik för småhus

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i permanentbebodda småhus.

Bränsle, El, Hushåll, Villor

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i småhus, flerbostadshus och lokaler.

Bränsle, El, Hushåll, Lokaler, Lägenheter, Villor

Aktieägarstatistik

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Statistiken visar ägandet av aktier fördelat på samhällssektorer, utländska ägare, uppgifter om värdepapperskonton och antal noterade bolag fördelade på marknadsplats. För hushållen visas också andelen aktieägare i befolkningen, fördelat på kön, ålder, taxerad inkomst och genomsnittliga portföljstorlekar.

Aktier, Hushåll

Investeringsfonder, tillgångar och skulder

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Statistiken över investeringsfonder visar fondförmögenhet och fondsparande samt placeringar för fonder under Finansinspektionens tillsyn.

Aktier, Hushåll, Sparande, Tillgångar och skulder

Sparbarometern

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Sparbarometern är en snabbstatistik med syfte att snabbt ge en preliminär kalkyl över hushållens finansiella sparande och finansiella förmögenhet kvartalsvis.

Förmögenhet, Hushåll, Lån, Sparande, Tillgångar och skulder

Finansmarknadsstatistik

Statistikansvarig myndighet: Sveriges riksbank

Statistiken visar tillgångar och skulder för monetära finansinstitut (MFI, ett samlingsnamn för bland annat banker, bostadsinstitut och finansbolag), utvecklingen av penningmängd, ut- och inlåning till hushåll och företag, MFI:s fordringar och skulder mot utlandet och ut- och inlåningsräntor.

Ekonomi, Hushåll, Lån, Räntor, Tillgångar och skulder

Jordbrukarhushållens inkomster

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat inkomst efter transfereringar uppdelat på inkomstkomponenter och typ av hushåll och taxerade förvärvsinkomster efter antal hektar åker, driftsinriktning och brukarens ålder.

Hushåll, Inkomst

Statistik om ekonomiskt bistånd

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken ger en samlad bild av omfattningen av ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och utbetald introduktionsersättning för flyktingar (introduktionsersättning redovisas mellan åren 1993–2011).

Bidrag, Ekonomi, Hushåll, Inkomst, Välfärd

Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal hushåll med bostadbidrag samt genomsnittlig bidragsgrundande inkomst, bostadskostnad och utbetalt bostadsbidrag fördelat på kön, län, bidragsgrundande inkomst, typ av hushåll och typ av bostad.

Barn, Bidrag, Hushåll, Inkomst, Socialförsäkring

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering (ESSPROS)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar bland annat totala utgifter för det sociala skyddet samt totala inkomster för dess finansiering. Totala utgifter, totala inkomster och utgifter per funktion visas även i förhållande till BNP. Jämförelser med länder i Europa finns också.

BNP, Hushåll, Offentlig ekonomi, Socialt skydd

Hälsoräkenskaper

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar bland annat hälso- och sjukvårdsutgifter efter ändamål, finansiär, och producentgrupp totalt och i relation till BNP. Senaste publicerade året är att betraktas som preliminärt. Samtliga värden är i löpande priser.

BNP, Hushåll, Hälsa och ohälsa, Offentlig ekonomi

Konjunkturbarometern Hushåll

Statistikansvarig myndighet: Konjunkturinstitutet (KI)

Statistiken visar svenska hushålls syn på den egna och den svenska ekonomin, förväntningar om räntor och inflation och om planerade inköp av kapitalvaror och sparande.

Hushåll, Inköpsplaner, Konfidensindikator