Till innehåll på sidan

SCB:s pågående utlandsprojekt

SCB bidrar med kunskap och erfarenhet för att stödja kapacitetsutveckling av statistiksystem i låg- och medelinkomstländer. Här beskrivs några av de biståndsfinansierade projekten och programmen som vi arbetar med runt om i världen.

Kambodja

Samarbetet med Kambodjas statistikmyndighet National Institute of Statistics (NIS) har som målsättning att förbättra kvaliteten på den nationella statistiken som underlag till regeringens budget och ekonomiska beslut. Projektet utgör en del av ett större program inriktat på ansvarsutkrävande och transparens för offentlig finansiell styrning.

Ett av de främsta resultaten som uppnåtts de senaste åren är att den omfattande hushållsundersökningen har etablerats och nu genomförts i flera omgångar. Dessutom har ekonomisk statistik som tagits fram för att ge ökat stöd till användarna publicerats. Ett ökat oberoende av statistikmyndigheten från Kambodjas planeringsmyndighet har också skett.

Kenya

Projektet har som målsättning att förbättra den institutionella kapaciteten hos statistikmyndigheten Kenya Bureau of Statistics (KNBS) i att producera och sprida statistik.

Projektet har gett omfattande stöd till den ekonomiska statistiken, bland annat genom en basårsomläggning för nationalräkenskaperna, konsumentprisindex och producentprisindex. Uppföljningen av Kenyas ekonomi har också stärkts genom att företagsregistret uppdaterats med mer omfattande statistik. Projektet har också bidragit till att lyfta viktiga jämställdhetsfrågor i Kenya, framför allt genom att sprida statistik tillsammans med UN Women. Dessutom har miljöstatistiken förbättrats och produceras numera i enlighet FN:s riktlinjer.

Kosovo

Projektet tillsammans med Kosovo Agency of Statistics (KAS) går ut på att bidra till att stärka det statistiska systemet i landet genom att möjliggöra utveckling av tillförlitlig statistik för beslutsfattande. Projektet är samfinansierat mellan EU och Sida. 

Exempel på resultat och viktiga aktiviteter i projektet är att underlag har tagits fram för att inkludera offentlig sektors finanser i nationalräkenskapernas rapportering till Eurostat. Nya och förbättrade enkäter har också skapats för flera produkter inom den ekonomiska statistiken och företagsstatistiken så att de uppfyller EU:s krav. Dessutom har statistikmyndigheten fått stöd i insamling och rapportering för undersökningen om inkomst- och levnadsförhållanden (EU-SILC). 

Mali

Projektet tillsammans med statistikmyndigheten Institut National de la Statistique du Mali (INSTAT) syftar till att förbättra kvaliteten, tillgängligheten och analysen av statistisk information i enlighet med användarnas behov. 

Projektet har bidragit till införandet av ett planerings- och uppföljningsverktyg för att effektivisera statistikverksamheten på INSTAT. Organisationens förmåga att självständigt genomföra hushållsundersökningar har även ökat. Omläggning av prisstatistiken har också skett i enlighet med internationella standarder samt utökats till fler regioner i landet. Kapacitetsutveckling i grundläggande statistik har också skett för producenter i det nationella statistiksystemet.

Somalia

I Somalia samarbetar SCB både med den federala regeringens statistikdirektorat, samt med statistikkontoren i Puntland och Somaliland. Projektet syftar till stärkt kapacitet i syfte att underlätta beslutsfattares förståelse för samt höja deras medvetenhet och tillit till statistiska data. 

Samarbetet har lett till att konsumentprisindex numera publiceras varje månad, samt att bruttonationalprodukten BNP publiceras årligen. Utbildning i urvalsteori och praktiskt stöd i urvalsförfarandet har också getts inför genomförandet av hushållsbudgetundersökningen, som är av stor vikt för att kunna mäta fattigdomen i landet.

Zambia

SCB samarbetar med den zambiska statistikmyndigheten ZamStats, och projektets mål är att öka tillgängligheten av relevant och tillförlitlig statistik utifrån användarnas behov.

Exempel på viktiga resultat i projektet är att en detaljerad strategisk plan för hur ZamStats ska koordinera det statistiska systemet har fastslagits. Implementering av verktyget NADABAS för beräkningar av nationalräkenskaperna har också inletts. NADABAS är särskilt anpassat för resurssvaga miljöer. En utbildning i grundläggande statistisk metod har även genomförts för medarbetare på ZamStats.

Globalt program för att utveckla kapacitet, data och statistik för Agenda 2030 

Målet med programmet är förbättrad kvalitet, tillgänglighet och användning av data i uppföljningen av Agenda 2030. SCB samarbetar med PARIS21 (Partnership for Statistics in the 21st Century), en enhet under OECD som arbetar med kapacitetsutveckling i statistik. 

Viktiga aktiviteter som genomförts är utveckling av en gemensam plattform för presentation av hållbarhetsindikatorerna tillsammans med FN:s statistikdivision. Riktlinjer för användning av geografiska data i statistikproduktion samt för uppdelning av data med avseende på migrantstatus har också lanserats. Ett system med användarstöd för nationalräkenskaper i Afrika har dessutom utvecklats och implementerats tillsammans med Afrikanska unionen och experter från flera användarländer. 

International Training Programme (ITP) för jämställdhetsstatistik

Programmet syftar till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män genom att använda statistik som ett verktyg. För att åstadkomma detta får deltagarna i SCB:s ITP möjlighet att öka sin kapacitet i jämställdhetsstatistik och utveckla metoder för att samhällsutvecklingen ska kunna drivas framåt med hjälp av denna.

Under 2021 avslutades den femte programomgången med deltagare från Kambodja, Zambia, Etiopien och Liberia och två nya programomgångar startade med deltagare från sex afrikanska länder.

Deltagarna har ökat spridningen och användandet av jämställdhetsstatistik i sina länder. Det har bland annat skett genom att de har tagit fram och kommunicerat jämställdhetsstatistik till strategiskt utvalda målgrupper i syfte att få dem att agera för ökad jämställdhet.

Regionala projektet Västra Balkan

På Västra Balkan samarbetar SCB med statistikmyndigheterna i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Montenegro och Serbien. Projektet fokuserar framför allt på statistisk metod och användandet av administrativa register för statistiska ändamål.

Målet är att öka kompetensen hos statistikmyndigheterna och samtidigt förbättra möjligheterna till samarbete mellan länderna. På så sätt byggs en grund för att länderna själva ska kunna utnyttja den kompetens som finns i regionen. En medveten strategi är att använda lokala experter från statistikmyndigheterna på olika kurser och seminarier tillsammans med svenska experter.

Regionalt projekt för migrationsstatistik i Afrika

Syftet är att förbättra och harmonisera migrationsstatistiken på regional och kontinental nivå i Afrika. SCB samarbetar här med Afrikanska unionens statistikorgan StatAfric och fyra utvalda ekonomiska gemenskaper på kontinenten.

Exempel på resultat och aktiviteter är förbättrad datainsamling från medlemsländer om arbetsmigration genom att kunskapen om existerande data, alternativa datakällor och metoder har stärkts. Exempelvis har vedertagna statistiska metoder för att kompensera för bortfall införts för att förbättra migrationsstatistiken, som publicerats i rapportform på nationell och regional nivå. En webbplats och en första version av en dataportal för insamling och spridning av statistiken har också utvecklats.