Till innehåll på sidan

Bränsle

Undersökningar om Bränsle

Energistatistik för flerbostadshus

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i flerbostadshus.

Bränsle, El, Hushåll, Lägenheter

Energistatistik för småhus

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i permanentbebodda småhus.

Bränsle, El, Hushåll, Villor

Energistatistik för lokaler

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i lokaler.

Bränsle, El, Lokaler

Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter användningsområde (bransch).

Bränsle, El

Kvartalsvis bränslestatistik

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar bränsleanvändning och lager inom el-, gas- och värmeverk och inom utvinnings- och tillverkningsindustrin fördelat på bränsleslag och bransch.

Bränsle, El

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik visar tillförsel och leveranser av råolja och petroleumprodukter samt flytande biodrivmedel som används i transportsektorn.

Bränsle

Oljeleveranser – kommunvis redovisning

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar leveranser av motorbensin, dieselbränsle, eldningsoljor och etanol till slutliga förbrukare per kommun och län samt hur mycket fordonsgas (biogas och naturgas) som levereras på länsnivå.

Bränsle

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i småhus, flerbostadshus och lokaler.

Bränsle, El, Hushåll, Lokaler, Lägenheter, Villor

Industrins energianvändning

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Industrins energianvändning publiceras på Energimyndighetens webbplats:

Bränsle, El, Industri

Energianvändningen inom fiskesektorn

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Bränsle

Energianvändning inom skogsbruket

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statens energimyndighet gav SCB i uppdrag att undersöka energianvändningen inom skogsbruket för år 2006. Näst senast genomförda undersökning avser år 1985 och därefter har framskrivningar gjorts.

Bränsle

Transportsektorns energianvändning

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar total energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag och för hela transportsektorn samt användning av bensin, diesel, etanol, biodiesel, fordonsgas, naturgas och biogas.

Bränsle

Leveranser av fordonsgas

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar leveranser länsvis efter typ av gas samt leveranser till och antal tankställen efter typ av tankställe.

Bränsle

Oförädlat trädbränsle

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar produktion, import och export sönderdelade oförädlade trädbränslen.

Bränsle

Årliga energibalanser

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar tillförsel, omvandling och slutlig användning av energi efter energibärare, energiflöden och bransch.

Bränsle, El

Kommunal och regional energistatistik

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar el- och fjärrvärmeproduktion, använda bränslen och slutlig energianvändning i län och kommuner.

Bränsle, El

Kvartalsvisa energibalanser

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar tillförsel, omvandling och slutlig användning av energi efter energibärare, energiflöden och bransch.

Bränsle, El

Trädbränsle-, torv- och avfallspriser

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar prisutvecklingen för trädbränslen-, torv- och avfall fördelat på typ av bränsle och förbrukare.

Bränsle, Priser, Torv

Torv; produktion, användning och miljöeffekter (Torv)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar produktion och användning av torv i Sverige. Uppgifter redovisas om, import och export, koncessioner, produktion, lagstiftning, marknadsläge och miljöeffekter för skörd och användning. En internationell överblick görs också. Statistiken tas fram årligen.

Bränsle, Import och export, Markanvändning, Priser, Torv, Utsläpp

Miljöräkenskaper

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Miljöräkenskaper beskriver samband mellan miljö och ekonomi. Det utgår från branscher, hushåll och offentliga myndigheter. De områden som hittills ingår är utsläpp till luft och vatten, avfall, energianvändning, materialflöden, kemikalier, miljöskyddskostnader, miljöföretag, miljöskatter och miljösubventioner samt naturresurser.

Bränsle, Grön ekonomi, Konsumtion, Miljö, Skatt, Utsläpp, Klimatgaser, Växthusgaser