Till innehåll på sidan

Bränsle

Undersökningar om Bränsle

Energistatistik för flerbostadshus

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i flerbostadshus.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El Hushåll Lägenheter

Energistatistik för småhus

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i permanentbebodda småhus.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El Hushåll Villor

Energistatistik för lokaler

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i lokaler.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El Lokaler

Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter användningsområde (bransch).

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El

Kvartalsvis bränslestatistik

Statistiken visar bränsleanvändning och lager inom el-, gas- och värmeverk och inom utvinnings- och tillverkningsindustrin fördelat på bränsleslag och bransch.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik visar tillförsel och leveranser av råolja och petroleumprodukter samt flytande biodrivmedel som används i transportsektorn.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle

Oljeleveranser – kommunvis redovisning

Statistiken visar leveranser av motorbensin, dieselbränsle, eldningsoljor och etanol till slutliga förbrukare per kommun och län samt hur mycket fordonsgas (biogas och naturgas) som levereras på länsnivå.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i småhus, flerbostadshus och lokaler.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El Hushåll Lokaler Lägenheter Villor

Industrins energianvändning

Industrins energianvändning publiceras på Energimyndighetens webbplats:

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El Industri

Energianvändningen inom fiskesektorn

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle

Energianvändning inom skogsbruket

Statens energimyndighet gav SCB i uppdrag att undersöka energianvändningen inom skogsbruket för år 2006. Näst senast genomförda undersökning avser år 1985 och därefter har framskrivningar gjorts.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle

Transportsektorns energianvändning

Statistiken visar total energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag och för hela transportsektorn samt användning av bensin, diesel, etanol, biodiesel, fordonsgas, naturgas och biogas.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle

Leveranser av fordonsgas

Statistiken visar leveranser länsvis efter typ av gas samt leveranser till och antal tankställen efter typ av tankställe.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle

Oförädlat trädbränsle

Statistiken visar produktion, import och export sönderdelade oförädlade trädbränslen.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle

Årliga energibalanser

Statistiken visar tillförsel, omvandling och slutlig användning av energi efter energibärare, energiflöden och bransch.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El

Kommunal och regional energistatistik

Statistiken visar el- och fjärrvärmeproduktion, använda bränslen och slutlig energianvändning i län och kommuner.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El

Kvartalsvisa energibalanser

Statistiken visar tillförsel, omvandling och slutlig användning av energi efter energibärare, energiflöden och bransch.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El

Trädbränsle-, torv- och avfallspriser

Statistiken visar prisutvecklingen för trädbränslen-, torv- och avfall fördelat på typ av bränsle och förbrukare.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle Priser Torv

Torv

Statistiken visar produktion av torv i Sverige. Uppgifter redovisas om skörd av torv för energi och odling, koncessioner för energitorv, samt miljöeffekter vid torvförbränning. Statistiken tas fram årligen. Äldre rapporter innehåller ytterligare statistik om torvproduktion.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bränsle Import och export Markanvändning Priser Torv Utsläpp

Miljöräkenskaper

Miljöräkenskaper beskriver samband mellan miljö och ekonomi. Det utgår från branscher, hushåll och offentliga myndigheter. De områden som hittills ingår är utsläpp till luft och vatten, avfall, energianvändning, materialflöden, kemikalier, miljöskyddskostnader, miljöföretag, miljöskatter och miljösubventioner samt naturresurser.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bränsle Grön ekonomi Konsumtion Miljö Skatt Utsläpp Klimatgaser Växthusgaser