Till innehåll på sidan

Utsläppen från transporter en växande utmaning

Publicerad: 2016-10-19

De transportrelaterade utsläppen av växthusgaser ökar. Det är framför allt utsläpp från sjöfarten som ligger bakom ökningen. Medan andra sektorer, till exempel tillverkningsindustrin och el- gas- och värmeverk, successivt minskat sina utsläpp, är nivåerna från transportrelaterade utsläpp oförändrade sedan millennieskiftet. Det visar SCB:s Miljöräkenskaper som följer utvecklingen för utsläpp av växthusgaser inom olika branscher.

Dagens svenska transportsystem är fossilberoende. Användningen av fossila bränslen påverkar klimatet och miljön genom att bidra till växthuseffekten, försämra luftkvaliteten i städerna och orsaka försurning i mark och vattendrag. I Sverige står inrikes transporter för ungefär en tredjedel av de totala utsläppen av växthusgaser. Inkluderar man även utsläpp från utrikes transporter från svenska ekonomiska aktörer står de transportrelaterade utsläppen för ungefär 43 procent av de totala utsläppen.

Den här artikeln beskriver transportrelaterade utsläpp av växthusgaser från olika svenska ekonomiska aktörer, oavsett var i världen de sker*.

Utsläppen från transporter, och därmed utmaningarna för att minska utsläppen, skiljer sig åt mellan olika branscher. Det är transportbranschen, det vill säga landtransportföretag, rederier, flygbolag samt post- och kurirverksamhet, som tillsammans med hushållen, som kör allt mer bil, som står för de största andelarna av växthusgasutsläppen. Tillsammans utgör de 80 procent av de totala transportrelaterade utsläppen.

Transportrelaterade växthusgasutsläpp från svenska ekonomiska aktörer (inrikes och utrikes) per aggregerad bransch, SNI 2007, 1990–2014

Transportrelaterade växthusgasutsläpp från svenska ekonomiska aktörer (inrikes och utrikes) per aggregerad bransch, SNI 2007, 1990–2014

*Övrigt: Utvinning av mineral, Tillverkningsindustri, El-, gas-, och värmeverk samt offentlig sektor. 

Källa: SCB, Miljöräkenskaperna

Totala utsläppen av växthusgaser minskar

I Sverige har de totala utsläppen av växthusgaser minskat sedan tidsseriens början 1990. Det gäller till exempel utsläppen i branscher som tillverkningsindustrin och el-, gas- och värmeverk som har minskat sina utsläpp för till exempel uppvärmning och processrelaterade utsläpp.  Utsläppen av växthusgaser från transporter, från alla ekonomiska aktörer, har dock ökat med 15 procent under tidsperioden 1990–2014. Till stor del beror det på ökade utsläpp från transportbranschen.

Transportbranschens utsläpp kommer framförallt från internationell sjöfart

Växthusgasutsläppen från transportbranschen (SNI 49–53) utgör ungefär en femtedel av de totala utsläppen från den svenska ekonomin. Transportbranschens utsläpp kommer framför allt från internationell sjöfart, tunga lastbilar och bussar, utrikes flyg samt inrikes flyg.

Utsläppen av växthusgaser inom transportbranschen har ökat med 54 procent sedan 1990. Till stor del beror det på ökade utsläpp från bunkring av bränslen till utrikes sjöfart och flyg. Allra högst var utsläppen år 2007.  Därefter har utsläppen minskat, men nivåerna 2014 innebär ändå en ökning jämfört med föregående år 2013. Ökningen 2014 beror till stor del på förhöjda utsläppsnivåer från bunkring av bränslen till utrikes sjöfart 1. Preliminär statistik för 2015 pekar på ytterligare utsläppsökning från transportbranschen 2.

Transportrelaterade utsläpp från transportbranschen, 1990–2014

Transportrelaterade utsläpp från transportbranschen, 1990–2014

*Övrigt: Arbetsmaskiner vid hamnar, flygplatser med mera, läckage från bensinhantering, mobil AC t. ex. luftkonditionering i bilar, bussar och lastbilar.

Källa: SCB, Miljöräkenskaperna

Sjöfartens utsläpp (inrikes och utrikes) utgör ungefär 23 procent av de totala transportrelaterade utsläppen och kommer framförallt från användningen av tung eldningsolja. Växthusgasutsläppen från användningen av eldningsolja 2–5 inom sjöfarten har mer än fördubblats under 1990–2014. Inom flyget domineras bränsleförbrukningen av flygfotogen.

Utsläpp av växthusgaser, kton Co2-ekvivalenter, från inrikes och utrikes sjöfart från användning av olika bränslen, år 1990, 2013 och 2014

  1990 2013 2014
Dieselolja 66 64 117
Eldningsolja 1 709 818 1029
Eldningsolja 2–5 1 962 4 893 5 062
Totalt 2 737 5 775 6 209

Källa: SCB, Miljöräkenskaperna

Hushållens utsläpp kommer främst från bilar

Utsläppen av växthusgaser från hushållen uppgår till 16 procent av de totala utsläppen från den svenska ekonomin. Av dessa är nästan 90 procent transportrelaterade. En majoritet av de transportrelaterade utsläppen från hushållen kommer från användning av personbilar 3. Enbart hushållens användning av personbilar utgör över 12 procent av de totala utsläppen från svenska ekonomiska aktörer.

 

Transportrelaterade utsläpp från Hushåll per fordonsslag, 2014

Transportrelaterade utsläpp från Hushåll per fordonsslag, 2014

*Övrigt: Bussar, Mopeder och motorcyklar samt tunga lastbilar.

Källa: SCB, Miljöräkenskaperna

Även om utsläppen från användning av personbilar har minskat sedan tidsseriens början 1990, har utsläppsminskningen i stort avstannat 2012–2014. 2014 är utsläppsnivåerna från personbilar oförändrade jämfört med 2013. Preliminär statistik för 2015 visar på liknande mönster. Samtidigt som personbilarna blir mer effektiva och inslaget av biodrivmedel ökar – vilket leder till lägre utsläpp av växthusgaser – finns det fler personbilar på vägarna.

Utsläpp av växthusgaser från personbilar, personbilar i trafik och totalt antal körda mil, index 2000=100, 2010–2014

Utsläpp av växthusgaser från personbilar, personbilar i trafik och totalt antal körda mil, index 2000=100, 2010–2014

Källa: SCB och Trafikanalys

Hushållens utsläpp av växthusgaser från personbilar kommer framförallt från användning av bensin och diesel. Bensin dominerar, men ett skifte har skett de senaste tio åren där diesel blivit allt mer vanligt.

Transportrelaterade växthusgasutsläpp från hushållens användning av dieselolja och bensin, 1990–2014

Transportrelaterade växthusgasutsläpp från hushållens användning av dieselolja och bensin, 1990–2014

Källa: SCB, Miljöräkenskaperna

Tjänstesektorn står för en liten del av utsläppen

Utsläppen av växthusgaser från övriga tjänster (tjänstesektorn, SNI 55–99) är en relativt liten del av de totala utsläppen från den svenska ekonomin, ungefär 5 procent. Utsläppsnivåerna totalt har legat stabilt de senaste åren. En del av förklaring till varför utsläppen inte minskar i denna bransch är att de transportrelaterade utsläppen inte har minskat utan snarare ökat jämfört med 1990.

Även om utsläppen från personbilar dominerar förklaras utsläppsökningarna från 1990 främst av användningen av lätta och tunga lastbilar. I takt med att ekonomin i branschen växer finns det en risk att de transportrelaterade utsläppen också fortsätter att öka.

Transportrelaterade växthusgasutsläpp från övriga tjänster (tjänstesektorn)

Transportrelaterade växthusgasutsläpp från övriga tjänster (tjänstesektorn)

*Övrigt: Läckage från bensinhantering, mobil AC.

Källa: SCB, Miljöräkenskaperna

Användning av biobränslen för transporter ökar

En åtgärd för att minska utsläppen av växthusgaser från transporter är ökad användning av biobränslen istället för fossila bränslen. Diagrammet nedan visar hur andelen biobränslen av den totala bränsleanvändningen för transporter har ökat sedan 1990.

Andelen biobränslen av den totala bränsleanvändningen för transporter

Andelen biobränslen av den totala bränsleanvändningen för transporter

Källa: SCB, Miljöräkenskaperna

Hur stor del av bränsleanvändningen som kommer från biobränslen skiljer sig åt mellan olika branscher. Högst andel användning av biobränslen har den offentliga sektorn, där nära 20 procent av den totala bränsleanvändningen är biobaserad. Lägst andel har transportbranschen eftersom sjöfarten har en stor användning av framförallt eldningsolja 2–5, och därmed en total låg inblandning av biobränslen i bränslemixen.

Andelen biobränsle av totala bränsleanvändningen för transporter för olika ekonomiska branscher år 2014

Andelen biobränsle av totala bränsleanvändningen för transporter för olika ekonomiska branscher år 2014

Källa: SCB, Miljöräkenskaperna

Ökad användning av biobränslen för att ersätta fossila bränslen är en av flera möjliga åtgärder för att utsläppen från inrikes transporter ska kunna minska med 70 procent till 2030, det etappmål som Miljömålsberedningen satt upp. Utöver ökad användning av biobränslen lyfter Miljömålsberedningen (SOU 2016:47) även fram eldrivna fordon, energieffektivare fordon och ett mer transporteffektivt samhälle som viktiga åtgärdsområden.

Hur mycket just biodrivmedel kan bidra till minskade utsläpp av växthusgaser beror på tillgången till hållbara biodrivmedel, dess kostnader, distributionssystem och hur stor andel av fordonsflottan som faktiskt kan använda biodrivmedel.  Eldrift beskrivs dock som ett mer fördelaktigt alternativ än biodrivmedel av Miljömålsberedningen, eftersom en ökad andel biodrivmedel i fordonsflottan inte kommer att innebära några större förbättringar för de luftrelaterade miljömålen.

Miljöräkenskaperna – ett sätt att följa upp utvecklingen i transportsektorn

SCB:s Miljöräkenskaper är uppbyggda med nationalräkenskaperna som grund och redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. SCB:s Miljöräkenskaper analyserar också sambandet mellan miljön och ekonomin genom att utgå från samhällets olika ekonomiska aktörer som tillverkningsindustrin, transportbranschen, tjänstesektorn samt hushåll och offentlig sektor.

Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers miljöpåverkan oavsett var i världen miljöpåverkan sker. Bland annat publicerar Miljöräkenskaperna statistik för utsläpp till luft per bransch och år eller kvartal. Det är också möjligt att urskilja transportrelaterade utsläpp per branscher, fordonsslag, bränsleslag, kommun och år.

Genom att analysera de transportrelaterade utsläppen för olika ekonomiska aktörer kan en bättre översikt och förståelse för de transportrelaterade utsläppen ges.  Ur ett långsiktigt perspektiv är transportrelaterade utsläpp av växthusgaser en stor utmaning och en prioriterad fråga (se faktaruta).

Sammanställningen ovan visar att transportbranschen, hushållen och tjänstesektorn är de aktörer som står för störst andel av de transportrelaterade utsläppen. Att kunna särskilja samhällets olika ekonomiska aktörer i uppföljningen av utvecklingen i transportsektorn ökar chanserna att kunna åstadkomma de trendbrott som krävs för att uppnå ambitionen om 70 procent minskade utsläpp 2030 eftersom utmaningarna inom olika branscher skiljer sig åt.


* Naturvårdsverket ansvarar för officiell statistik om växthusgaser enligt territoriell avgränsning, vilket omfattar alla växthusgasutsläpp som sker inom Sveriges gränser. Läs mer om Naturvårdsverkets officiella statistik. 

Nationella utsläpp och upptag av växthusgaser.

1 Internationell bunkring innefattar bränslen som sålts i Sverige för användning inom internationell sjö- och luftfart. Det inkluderas i Miljöräkenskaperna som en approximation för hur mycket svenska ekonomiska aktörer inom luft- och sjöfart använder utomlands. Internationell bunkring innefattar bränslen som sålts i Sverige för användning inom internationell sjö- och luftfart. Det inkluderas i Miljöräkenskaperna som en approximation för hur mycket svenska ekonomiska aktörer inom luft- och sjöfart använder utomlands.

2 Detta inkluderar inte förmånsbilar (tjänstebilar) som körs av hushållen. I statistiken förs utsläppen till den som äger fordonen. Hushållens utsläpp från personbilar är därmed något underskattade.

Fakta

Miljömålsberedningen har föreslagit att Sverige senast år 2045 inte ska ha några netto­utsläpp av växthus­gaser (SOU 2016:21). I sitt slut­betänkande presenterar Miljö­måls­bered­ningen nya etapp- och sektor­mål för att kunna uppnå målet till 2045 (SOU 2016:47). Utredningen konstaterar att utveck­lingen i transport­sektorn kommer bli avgörande för att målet om inga nettoutsläpp ska nås.

Som etappmål för transportsektorn föreslår Miljö­måls­bered­ningen att utsläppen från inrikes transporter (förutom inrikes flyg) ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Kraftiga trend­brott jämfört med idag kommer krävas för att uppnå målet. Utredningen lyfter också fram att särskilda uppfölj­nings­mått bör användas för att systematiskt följa olika delar av utveck­lingen i transport­sektorn.

Kontakt

Susanna Roth

Telefon
010-479 48 03
E-post
susanna.roth@scb.se

Maria Lidén

Telefon
010-479 46 06
E-post
maria.liden@scb.se