Till innehåll på sidan

Anställda pappor tar ut fler dagar med föräldrapenning

Publicerad: 2018-10-24

Pappor som driver företag tar ut färre dagar med föräldrapenning under barnets första levnadsår än pappor som är anställda. Företagarpapporna tar ut ungefär en vecka mindre jämfört med anställda pappor – oavsett hur mammans sysselsättning ser ut.

Ungefär 100 000 barn föds varje år i Sverige och deras vårdnadshavare har rätt att ta ut dagar med föräldrapenning. SCB har tittat på hur uttaget av dessa dagar skiljer sig mellan anställda och företagare.

När ett barn föds har vårdnadshavare ungefär åtta år på sig att ta ut dagarna. Det blir svårt att göra en analys för alla de åren eftersom det kräver att familjesituationen inte ändras. Det kräver också att föräldrarna är sysselsatta på samma sätt över hela tidsperioden. Därför analyseras i ett första steg uttaget under barnets första levnadsår för barn som inte har några syskon. Utgångspunkten här är att föräldraparet består av en man och en kvinna.

Pappor som driver företag tar ut färre dagar med föräldrapenning än pappor som är anställda under barnets första levnadsår. Om pappan är företagare ökar mamman sitt uttag av föräldrapenningdagar oavsett sin egen position. För pappan gäller samma beteende – om mamman är företagare ökar pappan sitt uttag av föräldrapenningdagar under barnet första levnadsår. Den förälder som inte är företagare verkar utnyttja föräldrapenningen mer när partnern driver eget.

Mammors uttag av dagar med föräldrapenning

Antal uttagna föräldrapenningdagar under barnets första levnadsår för anställda respektive företagande mammor beroende av pappans sysselsättning.

 Pappans status
Mamman statusAnställdFöretagare
Anställd 207 209
Företagare 177 200

Källa: SCB, LISA

Pappors uttag av dagar med föräldrapenning

Antal uttagna föräldrapenningdagar under barnets första levnadsår för anställda respektive företagande pappor beroende av mammans sysselsättning.

 Mammans status
Pappans statusAnställdFöretagare
Anställd 23 40
Företagare 18 36

Källa: SCB, LISA

Flest dagar om båda är företagare

Flest dagar i genomsnitt tar familjen ut om båda föräldrarna är företagare. Det går att se genom att titta på uttaget av föräldrapenningdagar per familj under barnets första år. Minst antal dagar tar familjen ut om pappan är anställd och mamman är företagare.

Tendensen är att familjer där en förälder är företagare tar ut färre föräldrapenningdagar än om båda föräldrarna är anställda. Om det beror på att de inte hinner eller inte vill ta ut dagarna går inte att besvara med denna undersökning.

Familjens uttag av dagar med föräldrapenning

Antal uttagna föräldrapenningdagar totalt per familj.

 Pappans status
Mammans statusAnställdFöretagare
Anställd 230 227
Företagare 218 236

Källa: SCB, LISA

Noterbart är att det finns betydligt färre familjer som består av minst en företagare. När vi istället studerar föräldrars uttag av dagar med föräldrapenning för alla barn som är födda under 2008 framträder samma bild som för barnen utan syskon. Ökningen för mammans och pappans uttag är densamma när partnern är företagare. Antalet uttagna dagar med föräldrapenning ser däremot helt annorlunda ut, eftersom barnen fötts under hela året.

Uttagna dagar med föräldrapenning under åtta år

Eftersom föräldrarna har åtta år på sig att ta ut dagarna med föräldrapenning är det även intressant att studera uttaget utifrån barnets ålder. Då kan man se om skillnaderna i uttagen jämnar ut sig över tid.

I steg två utgår vi därför från föräldrar med endast ett barn som fötts under 2007 och som fyllde åtta år under 2015. Här mäts antalet uttagna föräldrapenningdagar under barnets första åtta år efter om mamman eller pappan är företagare eller anställd respektive år. I det här fallet tas ingen hänsyn till om respektive partners status på arbetsmarknaden eller familjesituation förändrats under åttaårsperioden. Det gör att resultaten skiljer sig något från resultaten som fokuserar på barnets första levnadsår, där utgångspunkten är att familjen och deras arbete inte alls förändrats.

Under barnets första åtta år tog en anställd man i genomsnitt ut 117 dagar, medan en man som var företagare tog ut 90 dagar. En anställd kvinna tog i genomsnitt ut 343 dagar, medan kvinnor som var företagare tog ut 304 dagar under barnets första åtta år. Företagare oavsett kön tog alltså ut färre dagar med föräldrapenning under barnets första år än anställda av samma kön. Skillnaden som uppstod under första året bestod i princip senare under barnets uppväxt.

Barnets ålder och uttagna dagar med föräldrapenning

Antal uttagna dagar med föräldrapenning för förvärvsarbetande som var 20–64 år 2015 med ett barn som fötts 2007.

Antal uttagna föräldraledighetsdagar för förvärvsarbetande som var 20-64 år 2015 med ett barn som fötts 2007.

Källa: SCB, LISA.

Allt mindre skillnader mellan könen

Det finns tydliga könsskillnader i uttaget av dagar med föräldrapenning under barnets första levnadsår. I genomsnitt tog mammor ut 206 dagar medan papporna endast tog ut 23 dagar.

Fördelningen mellan mäns och kvinnors uttag av föräldrapenningdagar har sakta utjämnats över åren totalt sett.

1995 infördes den första pappamånaden, 2002 infördes den andra och 2016 kom den tredje. Pappamånad är ett begrepp som används i den politiska debatten. Det som införts i tre olika omgångar är 30 respektive 60 och 90 dagar som är öronmärkta för respektive förälder och som inte kan överlåtas.

Uttagna dagar med föräldrapenning per kön

Utbetalade föräldrapenningdagar i procent per år och per kön.

Utbetalade föräldraledighetsdagar i procent per år och per kön.

Källa: På tal om kvinnor och män 2016, SCB
Anmärkning: Antal dagar med deltidsersättning är omräknade till hela dagar.

Fakta

För ett barn som föds idag får familjen ta ut totalt 480 dagar med föräldrapenning. 90 dagar är öronmärkta åt vardera föräldern. Resterande dagar får familjen fördela som den vill. Arbetsgivare kan inte neka anställda att ta ut dessa dagar. Men alla är inte anställda – en del driver egna företag. Ungefär 10 procent av de sysselsatta i LISA är företagare.

Uppgifterna kommer från Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA). En förälder räknas som företagare om han eller hon har deklarerat för aktiv näringsverksamhet och har en inkomst från företaget som överstiger löneinkomsten från en eventuell anställning. Både enskilda näringsidkare, handels-, kommandit- och aktiebolagsägare ingår i siffrorna.

I den första delen av undersökningen har vi bara tittat på förstagångsföräldrars uttag av dagar med föräldrapenning. I LISA finns bara uttaget av föräldradagar redovisat per kalenderår. Barn som föds veckan innan och efter årsskiftet utgör då en grupp av barn. På det här sättet motsvarar föräldrars uttag av föräldrapenningdagar per kalenderår i mycket hög utsträckning barnets första levnadsår. För att öka upp den undersökta gruppens storlek läggs barn till som är födda första respektive sista veckan åren 2002–2015. Totalt ingår nästan 12 783 familjer. Av dem är både mamman och pappan anställda i 11 560 av familjerna. I 850 familjer är pappan företagare och mamman anställd. I 285 familjer är mamman företagare och pappan anställd och i 88 familjer är båda föräldrarna företagare.

Kontakt

Fredrik Andersson

Telefon
010-479 62 61
E-post
fredrik.andersson@scb.se

Susanne Gullberg Brännström

Telefon
010-479 66 61
E-post
susanne.gullbergbrannstrom@scb.se