Till innehåll på sidan

Arbetslös – inte samma sak hos SCB och Arbetsförmedlingen

Publicerad: 2018-12-17

Under 2016 var 355 600 arbetslösa enligt SCB och 367 200 inskrivna arbetslösa enligt Arbetsförmedlingen. Nivåerna är snarlika och det är lätt att tro att det är samma personer som räknas. Men det finns stora skillnader mellan statistikkällorna.

Det finns två allmänt förekommande mått på arbetslöshet. Dels den officiella arbetslösheten som mäts av SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) och dels Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik över inskrivna arbetslösa. Syftet med AKU:s och Arbetsförmedlingens statistik skiljer sig åt och tas fram på olika sätt.

AKU är en urvalsundersökning av individer med syfte att beskriva arbetsmarknaden. I AKU definieras en arbetslös som en person som är utan arbete, kan ta ett arbete och aktivt sökt arbete eller som avvaktar ett arbete som börjar inom tre månader. En person är sysselsatt i AKU om denne arbetat minst en timme under referensveckan eller var frånvarande från ett arbete. En person som arbetat minst en timme klassas därför som sysselsatt och inte arbetslös. Definitionerna är i enlighet med de internationella riktlinjer som ges för undersökningen. Siffrorna i AKU är genomsnitt för den undersökta perioden.

Arbetsförmedlingens statistik över inskrivna arbetssökande i åldern 16–64 år bygger i huvudsak på uppgifter från förmedlingssystemet AIS och speglar sista dagen i månaden. Inskrivna arbetslösa är en delmängd av de arbetssökande, då det bland de arbetssökande även ingår personer som har ett arbete. Inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen kan under vissa förutsättningar arbeta. Det gäller exempelvis om arbetets omfattning i genomsnitt är mindre än åtta timmar per vecka. För öppet arbetslösa finns krav på att aktivt söka arbete, men för de som går i program med aktivitetsstöd är kraven inte lika uttryckliga. Med andra ord är möjligheterna till att arbeta samt kraven på sökande klart annorlunda än AKU:s definitioner.

Arbetslösa under 2016

Enligt SCB:s siffror från AKU var 355 600 personer i åldern 16–64 år arbetslösa under 2016. Motsvarande period var 367 200 personer i samma ålder inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det ger en nettoskillnad på 11 600 personer. Samstämmigheten mellan AKU och Arbetsförmedlingens siffror verkar alltså god.

En uppdelning efter ålder visade dock att ålderssammansättningen skiljde sig mellan arbetslösa i AKU och inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det var klart fler arbetslösa ungdomar i åldern 16–24 år i AKU än inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Bland 25–64-åringarna var förhållandet det motsatta.

Fler unga arbetslösa enligt SCB

Antal arbetslösa enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar, AKU, och antal inskrivna arbetslösa enligt Arbetsförmedlingen (Af), 2016.

Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar, AKU, samt Arbetsförmedlingens register

Även om nettoskillnaden mellan AKU och Arbetsförmedlingen för hela åldersgruppen var liten säger det inte så mycket om skillnaderna mellan statistikkällorna. Därför är det av intresse att titta på bruttoskillnaderna, alltså skillnaderna i vilka personer som faktiskt ingår i respektive grupp.

Bruttoskillnaderna visade på betydande skillnader mellan AKU och Arbetsförmedlingen. Det var i stor utsträckning olika personer som var arbetslösa enligt SCB:s och Arbetsförmedlingens sätt att räkna. Under 2016 var 214 000 personer samtidigt arbetslösa enligt AKU och inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Utöver dessa var 141 600 personer endast arbetslösa enligt AKU, medan 153 300 andra endast var inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. 

Räknas som arbetslös

Antal arbetslösa enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar, AKU, och antal inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen bland personer i åldern 16–64 år, samt bruttoskillnader efter sökandekategori och arbetskraftsstatus, 2016.

Arbetslösa enligt SCB: 355 600

Inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen: 367 200

Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar, AKU, samt Arbetsförmedlingens register

Av de 355 600 arbetslösa i AKU var det 141 600 personer som inte var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Av dessa var 18 300 inskrivna på Arbetsförmedlingen, men i annan kategori än som inskriven arbetslös. 123 300 var inte alls inskrivna.

De 18 300 som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i annan kategori än arbetslös var främst inskrivna som sökande med förhinder och med olika typer av tillfälliga anställningar.

Studerar eller avvaktar nytt jobb

Av de arbetslösa i AKU var 123 300 personer inte inskrivna alls på Arbetsförmedlingen, varav 59 300 var heltidsstuderande. Av de övriga 64 100 hade drygt var tredje redan fått ett arbete och avvaktade att det skulle börja. Dessa har gemensamt att de har lägre incitament att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Många studenter söker inte heltidsarbete utan arbete utöver studierna och de som redan fått arbete bedömer kanske att det är osannolikt att få ett innan det arbetet börjar.

Av de 367 200 inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen var det 153 300 som inte var arbetslösa i AKU. Hälften av dem, 75 700, klassades som sysselsatta i AKU medan den andra hälften, 77 600, klassades som utanför arbetskraften.

Sju procent av de 75 700 som var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen men sysselsatta i AKU hade en vanligen arbetad tid på 1–7 timmar per vecka enligt AKU. Detta är inget hinder för att vara inskriven som arbetslös, men i AKU klassas de som sysselsatta. Här kan alltså skillnaderna i definitionerna förklara avvikelserna. Resterande 69 100 personer arbetade enligt AKU vanligen minst 8 timmar i veckan. De flesta hade en tidsbegränsad anställning samt oregelbundna arbetstider, i kombination med AKU:s och Arbetsförmedlingens olika mätperioder kan det vara en orsak till skillnaden. Varför resterande klassades olika har studien inte givit någon förklaring till.

Av de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen klassades 77 600 som utanför arbetskraften i AKU, alltså inte sysselsatta eller arbetslösa. Skillnaden förklaras huvudsakligen av att de i AKU-intervjun svarat att de inte hade arbete eller sökt arbete. Av personerna utanför arbetskraften som var inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen svarade 87 procent att de inte sökt arbete.

Fakta

Studien baseras på svarande i AKU under 2016. För dessa har uppgifterna jämförts med de uppgifter som fanns i Arbetsförmedlingens register för samma period. Uppgifterna har sedan räknats upp till att representera befolkningen.

Uppgifterna om antal i denna studie är alltså skattningar av registerdata som finns hos Arbetsförmedlingen och speglar därmed inte det exakta förhållandet men ligger nära de värden som finns i Arbetsförmedlingens sökanderegister.

Kontakt

Daniel Samuelsson

Telefon
010-479 49 78
E-post
daniel.samuelsson@scb.se

Krister Näsén

Telefon
010-479 49 08
E-post
krister.nasen@scb.se