Till innehåll på sidan

Var femte arbetslös avvaktar att påbörja ett arbete

Publicerad: 2018-06-04

Arbetslösheten består till stor del av personer som är arbetssökande. Men man räknas också som arbetslös när man avvaktar att påbörja ett arbete inom tre månader. Avvaktarna består framförallt av ungdomar och studenter som under våren inväntar ett sommarjobb.

För att en person ska räknas som arbetslös i Sverige måste personen först och främst vara utan arbete och kunna ta ett arbete inom 14 dagar. Dessutom måste personen antingen ha sökt ett arbete under de senaste fyra veckorna, alternativt avvakta att påbörja ett arbete som börjar inom tre månader. Man kan också både avvakta ett arbete och aktivt söka jobb och räknas som arbetslös.

Det som utmärker avvaktarna från andra arbetslösa är alltså att de inte längre är arbetssökande i den vanliga bemärkelsen eftersom de redan hittat ett arbete och därmed är på väg in på arbetsmarknaden. Avvaktare har därför en koppling till arbetsmarknaden som andra arbetslösa inte har.

En femtedel arbetslösa är avvaktare

Under 2016 bestod arbetslösheten till en femtedel, 21 procent, av avvaktare enligt Arbetskraftsundersökningarna (AKU). De senaste tio åren har antalet avvaktande arbetslösa i Sverige varit relativt stabilt. Det innebär att avvaktare utgjort en större andel av arbetslösheten när arbetslösheten varit låg och tvärtom. När arbetslösheten exempelvis sjönk under 2016 utgjorde avvaktarna en större andel av de arbetslösa än tidigare.

Antalet avvaktande arbetslösa är ungefär lika stort bland kvinnor och män, med 38 000 avvaktande kvinnor och 37 000 män 2016. Som andel av totala antalet arbetslösa för respektive kön var 23,3 procent av kvinnorna avvaktare, jämfört med 18,3 procent bland männen. Skillnaden kan förklaras av att det totala antalet arbetslösa var högre bland männen.

Lika många arbetslösa kvinnor och män som avvaktar arbete

Arbetslösa och därav avvaktande arbetslösa 2016, 15–74 år. Antal i tusental

Lika många arbetslösa som avvaktar arbete bland kvinnor och män

Det finns ungefär lika många kvinnor och män som är arbetslösa och avvaktar ett arbete. Som andel av alla arbetslösa är det vanligare att kvinnor är avvaktare. Det hänger samman med att den totala arbetslösheten är högre för män.

Under 2016 var det i genomsnitt 39 000 unga i åldern 15–24 år som var arbetslösa och avvaktade ett arbete. Det motsvarar en knapp tredjedel, 32 procent, av alla arbetslösa ungdomar. Ungdomarna utgjorde drygt hälften, 52 procent, av alla avvaktare totalt.

Av de avvaktande arbetslösa ungdomarna var två tredjedelar, 67 procent, antingen heltidsstuderande eller studenter med sommarlov (en student anses ha sommarlov om hen har för avsikt att fortsätta studera efter sommaren). I och med att heltidsstudenter räknas som arbetslösa både när de söker sommarjobb och när de är avvaktare och väntar på att sommarjobbet ska börja så förlängs perioden då dessa studenter räknas som arbetslösa.

Fler inrikes födda 

Inrikes födda är oftare avvaktare jämfört med utrikes födda, både räknat i antal och som andel av det totala antalet arbetslösa. År 2016 fanns det 58 000 inrikes födda och 18 000 utrikes födda avvaktare.

Som andel av det totala antalet arbetslösa hos respektive grupp motsvarar det 28,6 procent bland inrikes födda och 10,7 procent bland utrikes födda. Om man exkluderar avvaktarna från de arbetslösa var arbetslösheten 3,4 procent bland inrikes födda och 14,0 procent bland utrikes födda.

Vanligare med arbetslösa som avvaktar arbete bland inrikes födda

Arbetslösa och därav avvaktande arbetslösa inrikes och utrikes födda i åldern 15–74 år 2016. Antal i tusental

Vanligare med arbetslösa som avvaktar arbete bland inrikes födda

Bland inrikes födda är både antalet avvaktare och andelen avvaktare av de arbetslösa större än bland utrikes födda. Mer än var fjärde inrikes född arbetslös avvaktar att påbörja ett arbete som de har fått. Bland utrikes födda är var tionde arbetslös avvaktare.

Sverige har hög ungdomsarbetslöshet i internationella jämförelser. En kombination av Sveriges utbildningsstruktur och förekomsten av avvaktare är en av orsakerna. Att Sverige har många ungdomar och studenter som jobbar under sommaren och därmed räknas som arbetslösa som avvaktar arbete under våren ökar ungdomsarbetslösheten.

I internationella jämförelser räknas man enbart som avvaktare om man inte har sökt arbete de senaste fyra veckorna. Detta är en snävare definition av avvaktare än den som används i Sverige. Med den internationella definitionen hamnar Sverige nära toppen för Europa när det gäller andelen avvaktare, med 10,5 procent av de arbetslösa som avvaktar arbete.

Som jämförelse har Finland en något lägre andel avvaktare, 8,4 procent, medan Danmark och Norge ligger väsentligt lägre med 4 respektive 3,5 procent. Olikheterna i antalet avvaktare mellan länder hänger bland annat samman med om studenter har längre studieuppehåll utan studiemedel eller inte. I Sverige får man inte studiemedel under sommaren, vilket gör att många heltidsstudenter söker sommarjobb och därmed klassas som avvaktande arbetslösa.

Stor andel arbetslösa som avvaktar arbete i Sverige

Andel avvaktare av samtliga arbetslösa efter land, 15–74 år, 2016. Procent

Stor andel arbetslösa som avvaktar arbete i Sverige

I Sverige utgör avvaktare en relativ stor andel av arbetslösheten i jämförelse med andra europeiska länder. Sommarjobb bland studerande ungdomar är en förklaring.

Kontakt

Linnea Wikmark Kreuger

Telefon
010-479 44 97
E-post
linnea.wikmarkkreuger@scb.se