Till innehåll på sidan

Funktionella regioner och kommungrupper

Här hittar du koder och namn för lokala arbetsmarknader, storstadsområden, FA-regioner och Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommungruppsindelning.

Lokala arbetsmarknader

Avgränsas utifrån statistik över arbetspendling mellan kommuner.

Förteckning över lokala arbetsmarknader

Storstadsområden

Består av kommungrupperingar runt Stockholm, Göteborg, Malmö. Bygger på pendling, flyttning och samverkan i planeringsfrågor.

Storstadsområden (inklusive områdesdelar) (pdf)

Tabell storstadsområden (xls)

Tillväxtverkets FA-regioner – funktionella analysregioner

Den nya FA-indelningen, vilken kallas FA15, är huvudsakligen baserad på en prognos gällande pendlingsmönstren 2025.

Det finns även en ytterligare indelning av kommuner och FA-regioner , ”Indelning av städer och landsbygder”. Denna indelning är inget som SCB redovisar utan mer finns att läsa hos Tillväxtverket.

Läs mer på Tillväxtverkets webbplats

Tabell (xlsx)

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommungruppsindelning

Indelning i nio olika grupper utifrån bland annat kommunens befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur.

Läs mer på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats

Tabell (xlsx)

Kontakta oss