Till innehåll på sidan

Kvalitetsarbete

SCB har en lång tradition av att arbeta med kvalitetsfrågor. Kvalitetspolicyn är utgångspunkt för arbetet med att ständigt förbättra statistikens och processernas kvalitet.

SCB:s kvalitetspolicy (pdf)

Riktlinjer för statistikarbete

Det finns både nationella och internationella riktlinjer avseende statistikarbete och redovisning av statistikens kvalitet.

Riktlinjer för europeisk statistik utgör hörnstenen i det gemensamma kvalitetsramverket för det europeiska statistiksystemet. Riktlinjerna omfattar principer om den institutionella miljön, de statistiska processerna och de statistiska produkterna.

Riktlinjer för europeisk statistik (pdf)

Den europeiska statistikförordningen ligger till grund för det svenska regelverket för officiell statistik. Av SCB utgivna föreskrifter och allmänna råd finns på:

Föreskrifter och allmänna råd

Riktlinjer och handböcker rörande officiell statistik finns på:

Riktlinjer och handböcker om den officiella statistiken

SCB följer både Riktlinjer för officiell statistik och Riktlinjer för europeisk statistik.

SCB följer både Riktlinjer för officiell statistik och Riktlinjer för europeisk statistik samt FN:s grundläggande principer för officiell statistik.

Statistikens kvalitet

Statistikens kvalitet sätts alltid i relation till statistikens ändamål, där statistikanvändarnas behov är centralt.

Statistikens kvalitet redovisas för kvalitetskomponenterna relevans, tillförlitlighet, aktualitet och punktlighet, tillgänglighet och tydlighet samt jämförbarhet och samanvändbarhet. Kvalitetskomponenterna finns beskrivna i kvalitetshandboken.

Kvalitet för den officiella statistiken – en handbok (pdf)

För all statistik som SCB ansvarar för – såväl officiell statistik som annan statlig statistik – redovisas kvaliteten i en kvalitetsdeklaration.

Den officiella statistikens kvalitet utvärderas årligen.

Utvärdering av den officiella statistikens kvalitet – en handbok (pdf)

Resultaten av utvärderingen redovisas i "Årsrapport om den officiella statistiken". Den senaste versionen av rapporten finns här:

Samordning av Sveriges officiella statistik

För att tydliggöra för användarna av statistiken hur SCB arbetar med, och informerar om, revideringar av statistikvärden har en revideringspolicy tagits fram.

Revideringspolicy (pdf)

SCB har i samarbete med utländska experter tagit fram en systematik för att utvärdera tillförlitligheten i statistiken som kallas ASPIRE (A System for Product Improvement, Review and Evaluation). ASPIRE tillämpas för ett urval av myndighetens viktigaste statistikprodukter.Utifrån utvärderingarna lämnar experterna rekommendationer för att förbättra statistikens tillförlitlighet.

SCB har tagit fram en manual som vägledning och referens för nya respektive mer erfarna ASPIRE-experter. Manualen ger också en generell beskrivning av utvärderingsarbetet.

A System for Product Improvement, Review and Evaluation, ASPIRE - a manual (pdf)

Ett externt expertteam lämnar över det årliga resultatet av utvärderingarna i en rapport till SCB. Resultatet presenteras också löpande på en övergripande nivå i SCB:s årsredovisning.

An Eleventh Application of ASPIRE for Statistics Sweden (pdf)

Kvalitet i statistikproduktionen

Förtroendet för SCB som statistikproducent och för SCB:s statistik är av central betydelse. Statistiken är opartisk, relevant och baserad på vetenskapliga grunder.

Statistikens kvalitet är anpassad efter dess ändamål samtidigt som uppgiftslämnarna inte ska belastas mer än nödvändigt.

SCB arbetar processorienterat med statistikproduktionen och använder till stor del standardiserade arbetssätt, metoder och verktyg. Dessa beskrivs i ett statistikproduktionsstöd.