Till innehåll på sidan

Regeringsuppdrag

Här redovisas SCB:s pågående och avslutade regeringsuppdrag från och med år 2020.

Pågående

Slutdatum 2024

Uppdrag att initiera en ny insamlingsmetod för undersökningen av barns levnadsförhållanden (pdf)

Diarienummer: A2022/03301
Slutdatum: 2024-03-31

Uppdrag angående statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning (pdf)

Diarienummer: A2021/3114
Slutdatum: 2024-01-31

Uppdrag att vara nationell projektledare för PIAAC under andra programperioden 2018-2023 (pdf)

Diarienummer: A2018/0930
Slutdatum: 2024-01-31  

Slutdatum 2023

Uppdrag att vidta energibesparande åtgärder inom den statliga förvaltningen (pdf)

Diarienummer: A2022/3029
Slutdatum: 2023-03-31

Uppdrag till SCB att redovisa registerdata om integration på nationell, regional och lokal nivå (pdf)

Diarienummer: A2022/3083
Slutdatum: 2023-12-31

Uppdrag att fortsätta etableringen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte (pdf)

Dnr A2022/0182
Slutdatum: 2023-01-16

Uppdrag att leverera statistik till Regeringskansliet (pdf)

Dnr A2022/0405
Slutdatum: 2023-06-01

Uppdrag att utveckla en samanhållen datainfrastruktur (pdf)

Diarienummer: A2021/2441
Slutdatum: 2023-01-31  

Avslutade

2023

Uppdrag att främja delning och nyttiggörande av data för smart statistik (pdf)

Diarienummer: A2021/3275
Slutdatum: 2023-03-01

Uppdrag om handledning och förstudie om könsuppdelad statistik (pdf)

Dnr A2022/0859
Slutdatum: 2023-02-22

Uppdrag om studie om mängden undervisning på distans i grund- och gymnasieskolan under pandemin (pdf)

Dnr: A2022/2367
Slutdatum: 2023-02-17

2022

Uppdrag till SCB att uppdatera och utveckla databasen Registerdata för integration (pdf)

Diarienummer: A2021/3516
Slutdatum: 2022-12-31

Uppdrag att stödja Världsbanken i en studie av företagsklimat i svenska städer (pdf)

Diarienummer: A2021/2307
Slutdatum: 2022-05-01

Uppdrag att genomföra TID - en studie av tidsanvändning bland kvinnor och män. (pdf) 

Diarienummer: A2021/1319
Slutdatum: 2022-04-30
Ändringsbeslut (pdf) 

Uppdrag att ta fram kunskap om människors livsvillkor inom ramen för planen mot rasism, likande former av fientlighet och hatbrott (pdf)

Rapportering av uppdraget:
Ekonomiska villkor för personer med bakgrund utanför Europa. Beskrivning och analys av inkomster och ekonomisk standard år 2019

Diarienummer: A2021/02084
Slutdatum: 2022-05-03

Uppdrag att utveckla datainsamlingen för undersökningen av barns levnadsförhållanden (pdf)

Rapportering av uppdraget:
Insamlingsmetod i Undersökningarna av barns levnadsförhållanden – Experiment och metodval

Diarienummer: A2021/2326
Slutdatum: 2022-01-31

2021

Handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030 och uppdrag att följa upp genomförandet av agendan (pdf)

Diarienummer: 2018/925, 2020/1724 (nya datum för 2020-2021)
Slutdatum: 2021-10-01 

Uppdrag att analysera konsekvenserna av genomförda förändringar i arbetskraftsundersökningarna (pdf)

Diarienummer: A2021/3069
Slutdatum: 2021-10-01

Uppdrag till SCB att uppdatera och utveckla databasen Registerdata för integration (pdf)

Diarienummer: A2020/2756 
Slutdatum: 2021-06-30

Uppdrag till Delegationen mot segregation och SCB att utveckla ett rikstäckande index (pdf) 

Diarienummer: A2020/2757 
Slutdatum: 2021-06-30 

Uppdrag avseende statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning (pdf)

Diarienummer: A2019/2170
Slutdatum: 2021-02-28 

2020

Uppdrag att genomföra en pilotstudie inför en studie om tidsanvändning bland kvinnor och män (pdf)

Diarienummer: A2020/1650
Slutdatum: 2020-12-18 

Uppdrag att kartlägga användningen av artificiell intelligens respektive analys av stora datamängder i Sverige, slutrapport (pdf)

Diarienummer: A2019/2835
Slutdatum: 2020-11-30 

Uppdrag att redovisa alternativa prisomräkningsmetoder för försvarsmaterielanslagen, slutrapport (pdf)

Diarienummer: A2020/2361
Slutdatum: 2020-11-13 

Uppdrag om möjligheter för skolmyndigheter, kommuner och skolhuvudmän att få tillgång till nödvändig information för sina verksamheter (pdf)

Diarienummer: A2020/2343
Slutdatum: 2020-09-04