Till innehåll på sidan

Råd och nämnder

SCB har ett antal råd, nämnder och arbetsgrupper som stöd i sin verksamhet. De består, förutom av anställda på SCB, av experter från till exempel andra myndigheter, departement och universitet.

Insynsrådet

SCB har ett insynsråd som ska utöva insyn och bistå generaldirektören med råd.

Rådet för den officiella statistiken

Rådet för den officiella statistiken ska bistå SCB med att ge råd och stöd till statistikansvariga myndigheter i principiella frågor. Det handlar om den officiella statistikens kvalitet och om hur uppgiftslämnandet kan underlättas.

SCB:s vetenskapliga råd

Vetenskapliga rådet bistår SCB i frågor om metoder och kvalitet i statistiken. Rådet kan även bistå andra myndigheter med ansvar för officiell statistik i sådana frågor.

Nämnden för Konsumentprisindex

Nämnden ska handlägga frågor om beräkningar av Konsumentprisindex (KPI) och bistå i frågor av principiell natur rörande tillämpningen av de grunder som gäller för indexberäkningarna samt främja en utveckling av metoderna för beräkningarna av KPI. Nämnden ska också vid behov handlägga frågor om beräkningar av prisindex i producent- och importled och byggnadsindex. 

Nämnden för byggnadsindex

Från och med 2019 övergår arbetsuppgifterna för Nämnden för byggnadsindex till Nämnden för Konsumentprisindex.

Användarråd

Syftet med användarråden är att skapa ett system med organiserade användar- och kund­kontakter. På så sätt får SCB kunskap om nya och förändrade statistik­behov och kan förankra för­änd­ringar i statistiken hos viktiga kunder.