Till innehåll på sidan

Svensk utbildningsnomenklatur (SUN)

Svensk utbildningsklassifikation (SUN) används för klassificering av utbildning. SUN ger förutsättningar för att framställa jämförbar statistik och analys av befolkningens utbildning och det svenska utbildningssystemet såväl nationellt som internationellt.

SUN består av en nivå- och en inriktningsindelning. SUN används för klassificering av utbildning och för officiell statistik. Till exempel bygger registret över befolkningens utbildning, benämnt Utbildningsregistret (UREG), på klassifikationen. Även företag och andra organisationer använder SUN i stor omfattning för exempelvis registrering av personalens utbildning.

SUN 2020

De senaste 20 årens förändringar i utbildningssystemet ställde krav på en uppdaterad SUN. Våren 2019 fastställde SCB den nya versionen av SUN, benämnd SUN 2020, som innehåller en uppdaterad inriktningsstruktur medan nivåstrukturen är oförändrad. I Utbildningsregistret implementerades SUN 2020 för läsåret 2018/19 med publicering våren 2020. Utöver en uppdaterad struktur för inriktningar har innehållsbeskrivningar för såväl nivåer som inriktningar förbättrats och förtydligats med fler exempel på utbildningar som ingår eller inte ingår i respektive kod.

SUN 2000

SUN 2000 var resultatet av en revidering i slutet av nittiotalet för att skapa ett mer överblickbart och beständigt system för klassificering av svensk utbildning. SUN behövde även anpassas till den internationella klassifikationen ISCED 97 (International Standard Classification of Education).

ISCED

Den internationella klassifikationen för utbildning består av två klassifikationer. De senaste versionerna är ISCED 2011 och ISCED-F 2013 där den förra avser nivåer och den senare inriktningar. För internationell rapportering finns nycklar mellan SUN och den internationella klassifikationen ISCED.

Utbildningsgrupper

För att underlätta statistikuttag har ett antal utbildningsgrupper skapats utifrån nivå och inriktning. Den mest detaljerade indelningen avspeglar dagens utbildningsutbud och är anpassad till SUN 2020 omfattar cirka 130 utbildningsgrupper, som exempelvis ”civilingenjörer”, ”läkare” och ”sjuksköterskor”.

Publikationer

Struktur för SUN

Nycklar mellan SUN-versioner

Nycklar mellan SUN och ISCED

Sökordsregister

Se Sun-Sök

Legitimationsyrken

Legitimationsyrken inom hälso- och sjukvård (xlsx)

Utbildningsgrupper

In english

SUN 2020 in english (xlsx)

Annan nyttig information

Kontakta oss

Michael Karlsson

Telefon
010-479 64 81

E-post
sun@scb.se