Till innehåll på sidan

Lön

Undersökningar om Lön

Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS)

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av löner och sysselsättning i statlig sektor. Motsvarande lönestatistik finns även för privat sektor, kommuner och regioner.

Konjunktur, Lön

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP)

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur och löneutveckling inom privat sektor. Statistiken redovisas per kön, ålder, region, näringsgren, yrke och utbildning uppdelad på arbetare respektive tjänstemän. Motsvarande lönestatistik redovisas även för offentlig sektor.

Lön, Yrke

Lönestrukturstatistik, statlig sektor

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning inom statlig sektor per kön, ålder, region, yrke, utbildning och tjänstgöringens omfattning. Motsvarande lönestatistik redovisas även för landstingskommunal, primärkommunal samt privat sektor.

Lön, Yrke

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning inom landstingskommunal sektor per kön, ålder, region, näringsgren, yrke, utbildning och tjänstgöringens omfattning. Motsvarande lönestatistik finns även för statlig, primärkommunal samt privat sektor.

Lön, Yrke

Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning inom primärkommunal sektor per kön, ålder, region, näringsgren, yrke, utbildning och tjänstgöringens omfattning. Motsvarande lönestatistik redovisas även för statlig, landstingskommunal och privat sektor.

Lön, Yrke

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av lönenivå, genomsnittlig medellön, arbetade timmar och antal anställda i kommuner. Undersökningen är en totalundersökning. Motsvarande lönestatistik finns även för privat och statlig sektor samt regioner.

Konjunktur, Lön

Konjunkturstatistik, löner för regioner (KLR)

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av lönenivå, genomsnittlig medellön, arbetade timmar och antal anställda i regioner. Undersökningen är en totalundersökning. Motsvarande lönestatistik finns även för privat och statlig sektor samt kommuner.

Konjunktur, Lön

Lönestrukturstatistik, hela ekonomin

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Lönestrukturstatistiken för hela ekonomin har till syfte att årligen ge en översiktlig och jämförbar lönestatistik för hela arbetsmarknaden.

Lön, Yrke

Structure of Earnings Survey (SES)

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Syftet med Structure of Earnings Survey (SES) är att belysa lönebildning, lönestruktur och löneskillnader totalt, i och mellan olika länder med så harmoniserade och jämförbara data som möjligt. Uppgifterna används för analyser och jämförelser avseende länder inom den Europeiska Gemenskapen samt kandidatländer.

Lön

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av lönenivå, genomsnittliga månadslöner för tjänstemän och genomsnittliga timlöner för arbetare och antal anställda i den privata sektorn. Undersökningen är en urvalsundersökning. Motsvarande lönestatistik finns även för statlig, kommunal och landstingskommunal sektor.

Arbetade timmar, Konjunktur, Lön

Konjunkturlöner för privat och offentlig sektor

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Denna statistik uppdateras inte längre. Publiceringen av konjunkturstatistik, löner för privat och offentlig sektor (AM47), som har varit en sammanställning av konjunkturlönestatistiken för privat och offentlig sektor, upphörde årsskiftet 2008/2009.

Konjunktur, Lön

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar utvecklingen av lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt. Varje kvartal publiceras statistiken som bygger på arbetsgivardeklarationer från företag. Statistiken finns bland annat per sektor och näringsgren.

Lön, Lönesummor, Skatt

Registerbaserad lönesummestatistik (LSUM)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar lönesummor, preliminär A-skatt och vilka sociala ersättningar som betalas ut. Uppgifterna som baseras på arbetsgivardeklarationer (AGI) och kontrolluppgifter (KU) kan tas fram efter region, sektor och näringsgren.

Lön, Lönesummor, Skatt

Inkomster och skatter

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar inkomstfördelning och storleken på inkomster, skatter, kapitalvinster och skattereduktioner, som RUT och ROT, efter kön, ålder, födelseland, län och kommun, för både individer och hushåll. Statistiken är totalräknad och lämpar sig väl för regionala redovisningar.

Ekonomi, Inkomst, Lön, Pension, Skatt, Välfärd