Till innehåll på sidan

Fastigheter

Undersökningar om Fastigheter

Nybyggnad av bostäder

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar bostadsbyggandets omfattning och inriktning, till exempel påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper, samt nytillskottet av bostäder mer detaljerat när det gäller lägenheternas utformning. Dessutom beskrivs regionala och kommunala variationer.

Bostäder, Byggande, Fastigheter, Lägenheter, Villor

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar nettoförändringar av antalet lägenheter i flerbostadshus. Med nettoförändring menas ombyggnader där lägenhetsantalet eller lägenhetstyper ändrats, till exempel genom inredning av vind till lägenhet, sammanslagning/delning av lägenheter eller där lokal byggs om till lägenhet eller tvärtom.

Bostäder, Byggande, Fastigheter, Lägenheter, Ombyggnad, Rivning

Bostadsbestånd

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar antal lägenheter i bostadsbeståndet. I Statistikdatabasen redovisas bostadsbeståndet efter hustyp, byggnadsperiod, ägarkategori, upplåtelseform och storlek (bostadsarea). Den regionala indelningen av statistiken är på riks-, läns- och kommunnivå. Andra regionala nivåer kan tas ut på uppdragsbasis.

Boende, Bostäder, Byggande, Fastigheter, Lägenheter

Priser för nyproducerade bostäder

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad som byggherren betalar för ett nybyggnadsprojekt uppdelad på flerbostadshus och gruppbyggda småhus. Ett projekt kan innehålla en eller flera byggnader, till exempel garage, soprum med mera.

Bostäder, Byggande, Fastigheter, Lägenheter

Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus (IKU)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar genomsnittliga intäkter och kostnader för flerbostadshus och uppgifter om räntor, lån och ombyggnadsutgifter. Statistiken är uppdelad på allmännyttiga bostadsföretag, bostadsrättsföreningar respektive privatägda fastigheter.

Fastigheter, Lokaler, Lägenheter

Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar andelen outhyrda lägenheter i flerbostadshus och bostadsbeståndets struktur. Av de outhyrda lägenheterna redovisas hur många som är lediga till uthyrning och hur många som är utrymda för reparation, rivning eller är outhyrda av annan orsak.

Bostäder, Fastigheter, Lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar hyror/avgifter och insatser för olika lägenhetstyper inom nyproduktionen i olika delar av landet. Dessutom finns uppgifter om antal outhyrda eller osålda lägenheter i nyproduktion fördelat på lägenhetstyper och upplåtelseformer per region.

Bostäder, Fastigheter, Hyror, Lägenheter

Fastighetspriser och lagfarter

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar prisnivå, prisutveckling och omsättning på fastighetsmarknaden för beviljade överlåtelser som gjorts via inskrivning av lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Statistiken är heltäckande för hela fastighetsmarknaden. Inom undersökningen redovisas även heltäckande statistik över försäljning av bostadsrätter.

Boende, Bostadspriser, Fastigheter, Fritidshus, Index, Priser, Småhus

Fastighetstaxeringar

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar taxeringsvärden, antal taxeringsenheter, nybyggnadsår med mera för Sveriges samtliga fastigheter. Uppgifterna bygger på de allmänna, förenklade och särskilda fastighetstaxeringarna som görs av Skatteverket.

Fastigheter, Lokaler, Taxering, Taxeringsvärde

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar antal bygglov och lägenheter samt bruttoarea för nybyggnad av bostäder, fritidshus och lokaler. Statistiken innehåller alla nybyggnadsprojekt som kräver bygglov och visar faktiskt byggande fördelat på byggnadstyper med mera.

Bostäder, Byggande, Fastigheter, Lokaler, Lägenheter

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok är nu nedlagd. Den har publicerats åren 1980–2010, samt 2012. Statistiken i årsboken har publicerats även i andra former, som till exempel databaser, statistiska meddelanden eller rapporter. Statistikkällor och kontaktinformation med utgångspunkt från den senaste årsboken finns i dokumentet Källor till Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012.

Boende, Bostäder, Byggande, Fastigheter