Till innehåll på sidan

Bostäder

Undersökningar om Bostäder

Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960–1990 (FoB)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar olika aspekter på samhället vid räkningstillfället. Här finns statistik från FoB 75–FoB 90 om bland annat befolkningens sysselsättning, hushållens sammansättning och boendet. Det finns också beskrivningar av samtliga variabler från FoB 60–FoB 90 när det gäller definitioner och värdemängder.

Arbete, Befolkning, Boende, Bostäder, Hushåll

Nybyggnad av bostäder

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar bostadsbyggandets omfattning och inriktning, till exempel påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper, samt nytillskottet av bostäder mer detaljerat när det gäller lägenheternas utformning. Dessutom beskrivs regionala och kommunala variationer.

Bostäder, Byggande, Fastigheter, Lägenheter, Villor

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar nettoförändringar av antalet lägenheter i flerbostadshus. Med nettoförändring menas ombyggnader där lägenhetsantalet eller lägenhetstyper ändrats, till exempel genom inredning av vind till lägenhet, sammanslagning/delning av lägenheter eller där lokal byggs om till lägenhet eller tvärtom.

Bostäder, Byggande, Fastigheter, Lägenheter, Ombyggnad, Rivning

Bostadsbestånd

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar antal lägenheter i bostadsbeståndet. I Statistikdatabasen redovisas bostadsbeståndet efter hustyp, byggnadsperiod, ägarkategori, upplåtelseform och storlek (bostadsarea). Den regionala indelningen av statistiken är på riks-, läns- och kommunnivå. Andra regionala nivåer kan tas ut på uppdragsbasis.

Boende, Bostäder, Byggande, Fastigheter, Lägenheter

Priser för nyproducerade bostäder

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad som byggherren betalar för ett nybyggnadsprojekt uppdelad på flerbostadshus och gruppbyggda småhus. Ett projekt kan innehålla en eller flera byggnader, till exempel garage, soprum med mera.

Bostäder, Byggande, Fastigheter, Lägenheter

Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar andelen outhyrda lägenheter i flerbostadshus och bostadsbeståndets struktur. Av de outhyrda lägenheterna redovisas hur många som är lediga till uthyrning och hur många som är utrymda för reparation, rivning eller är outhyrda av annan orsak.

Bostäder, Fastigheter, Lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar hyror/avgifter och insatser för olika lägenhetstyper inom nyproduktionen i olika delar av landet. Dessutom finns uppgifter om antal outhyrda eller osålda lägenheter i nyproduktion fördelat på lägenhetstyper och upplåtelseformer per region.

Bostäder, Fastigheter, Hyror, Lägenheter

Hyror i bostadslägenheter

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar hyresnivåer och hyresförändringar i hyresrätter. Uppgifterna redovisas efter region (kommunnivå och uppåt), lägenhetstyp (antal rum) och ägarkategori. Undersökningen bygger på ett statistiskt urval på cirka 15 500 lägenheter i flerbostadshus och småhus i hela landet.

Boende, Bostäder, Hyror, Lägenheter

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar antal bygglov och lägenheter samt bruttoarea för nybyggnad av bostäder, fritidshus och lokaler. Statistiken innehåller alla nybyggnadsprojekt som kräver bygglov och visar faktiskt byggande fördelat på byggnadstyper med mera.

Bostäder, Byggande, Fastigheter, Lokaler, Lägenheter

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok är nu nedlagd. Den har publicerats åren 1980–2010, samt 2012. Statistiken i årsboken har publicerats även i andra former, som till exempel databaser, statistiska meddelanden eller rapporter. Statistikkällor och kontaktinformation med utgångspunkt från den senaste årsboken finns i dokumentet Källor till Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012.

Boende, Bostäder, Byggande, Fastigheter

Byggnadsprisindex (BPI)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Indexet visar prisutvecklingen för nybyggda bostäder, det vill säga det pris som en byggherre/slutkonsument betalar för ett byggprojekt. Statistiken omfattar flerbostadshus och gruppbyggda småhus. Ett projekt med gruppbyggda småhus kan innehålla ett eller flera småhus.

Bostäder, Byggande, Index, Priser

Bostadstillägg till pensionärer

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Statistiken redovisar antalet personer som får bostadstillägg till pensionärer och utbetalda årsbelopp i december. I statistiken förekommer även särskilt bostadstillägg till pensionärer.

Bostäder, Äldre, Pensionärer