Till innehåll på sidan

Lägenheter

Undersökningar om Lägenheter

Bygglov, nybyggnad och ombyggnad

Statistiken omfattar alla nybyggnadsprojekt som kräver bygglov. Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler visar antal bygglov och lägenheter samt bruttoarea för nybyggnad av bostäder, fritidshus och lokaler. Nybyggnad av bostäder visar bostadsbyggandets omfattning och inriktning av bostadslägenheter. Ombyggnad eller ändrad användning och rivning av flerbostadshus visar nettoförändringar av antalet lägenheter i flerbostadshus.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bostäder Byggande Fastigheter Lokaler Lägenheter Ombyggnad Rivning Villor

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bostäder Byggande Fastigheter Lägenheter Ombyggnad Rivning

Bostadsbestånd

Statistiken visar antal lägenheter i bostadsbeståndet. I Statistikdatabasen redovisas bostadsbeståndet efter hustyp, byggnadsperiod, ägarkategori, upplåtelseform och storlek (bostadsarea). Den regionala indelningen av statistiken är på riks-, läns- och kommunnivå. Andra regionala nivåer kan tas ut på uppdragsbasis.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Boende Bostäder Byggande Fastigheter Lägenheter

Priser för nyproducerade bostäder

Statistiken visar priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad som byggherren betalar för ett nybyggnadsprojekt uppdelad på flerbostadshus och gruppbyggda småhus. Ett projekt kan innehålla en eller flera byggnader, till exempel garage, soprum med mera.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bostäder Byggande Fastigheter Lägenheter

Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus (IKU)

Statistiken visar genomsnittliga intäkter och kostnader för flerbostadshus och uppgifter om räntor, lån och ombyggnadsutgifter. Statistiken är uppdelad på allmännyttiga bostadsföretag, bostadsrättsföreningar respektive privatägda fastigheter.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Fastigheter Lokaler Lägenheter

Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus

Statistiken visar andelen outhyrda lägenheter i flerbostadshus och bostadsbeståndets struktur. Av de outhyrda lägenheterna redovisas hur många som är lediga till uthyrning och hur många som är utrymda för reparation, rivning eller är outhyrda av annan orsak.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bostäder Fastigheter Lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Statistiken visar hyror/avgifter och insatser för olika lägenhetstyper inom nyproduktionen i olika delar av landet. Dessutom finns uppgifter om antal outhyrda eller osålda lägenheter i nyproduktion fördelat på lägenhetstyper och upplåtelseformer per region.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bostäder Fastigheter Hyror Lägenheter

Hyror i bostadslägenheter

Statistiken visar hyresnivåer och hyresförändringar i hyresrätter. Uppgifterna redovisas efter region (kommunnivå och uppåt), lägenhetstyp (antal rum) och ägarkategori. Undersökningen bygger på ett statistiskt urval på cirka 15 500 lägenheter i flerbostadshus och småhus i hela landet.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Boende Bostäder Hyror Lägenheter

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bostäder Byggande Fastigheter Lokaler Lägenheter

Energistatistik för flerbostadshus

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i flerbostadshus.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El Hushåll Lägenheter

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i småhus, flerbostadshus och lokaler.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El Hushåll Lokaler Lägenheter Villor