Till innehåll på sidan

Meänkieli

SCB:n toiminta

Statistiikkavirasto SCB oon vastuulinen ylheisestä statistiikasta ja muusta valtiolisesta statistiikasta. Se merkittee ette met kehitämmä, otama esile ja levitämmä statistiikkaa. Sitä paitti met sovitamma yhtheen systeemiä Ruottin ylheiselle statistiikale.

Meän päätehtävä oon ette antaa meän käyttäjille ja asiakhaile statistiikkaa päätöksenottamiselle, tepatille ja tutkimukselle. Sen met tehemä olletikki tehtävännä hallitukselta ja eri virastoilta. Meilä oon kansa asiakhaita privatissa elinkeinoelämässä ja tutkioitten kesken.

SCB yrittää olheen mailmanluokkanen ette koota sisäle ja parantaa taattaa statistiselle informasuunile. Sen met tehemä korkean metutikompetensin, laajan ainetion, uuenaikhaisen teknikan kautta ja kostanusefektiivilä laila.

Statistiikka oon puolueton, relevantti ja hyvälaatunen. Ja se perustuu tietheelishiin pohjiin. Met tehemä työtä ette helpottaa sinua joka annat tietoja ja met suojaama sisälekoottuja perustaattaa. Yhtheistyössä muitten kansa met kehitämmä yhtheisiä statistiikkasysteemiä, niin kansalisesti ko kansanvälisesti.

SCB:n stratekii

Statistiikka oon tärkeä osa temokratiissä. SCB tyytyttää tämänpäivän ja huomispäivän tarpheet luottavasta statistiikasta pohjana analyysile, tepatille ja päätöksille. Met otama säänölisesti esile monivuotisen stratekiin meän toiminalle. 

SInun vastaukset oon tärkeät

Oletkos sie saanu preivin meitä? Elikkä oletkos sie piiain missanu puhelun meiltä? Silloin met piiain halvaama ette sie olet matkassa tutkimuksessa.

Met soitama usseimiten telefooninumerosta 010-479 52 00. Soita takashiin niin met selitämmä lissää tutkimuksesta.

Sinun matkassaolo oon tärkeä avustus yhtheiskunnale ja temokratiile. Sinun tioitten kiitokseksi SCB saattaa tuottaa korkealaatusta statistiikkaa, jotako muun muassa käytethään pohjana polittisille päätöksille.

Sie joka olet matkassa tutkimuksessa tuotat siiheen ette se tullee olheen enämpi luotettava – mitä useamat jokka vastaavat sen parempi. Jokhainen valikoittu henkilö oon yhtä tärkeä, riippumatta jos sie olet nuori elikkä vanhaa, terve elikkä sairas, jos sie olet töissä elikkä et. Sinun vastauksia ei mene vaihettaa muitten kansa.

Ko sie olet matkassa tutkimuksessa sie saat tietää

 • miksi sinun vastaukset oon arvokhaat
 • kunka tuloksia tulhaan käyttämhään
 • miksi tutkimusta tehthään
 • ette se oon vapaehtosta olla matkassa
 • kunka sinun tietoja koothaan sisäle ja käsitelthään
 • ette sekretessilaki suojaa sinun tietoja
 • kenenkä kansa sie piät ottaa yhtheyttä jos sie halvaat tietää lissää.

Haastattelua saatethaan pelata sisäle  

Haastatteluja saatethaan pelata sisäle ja se saattaa tapahtua ette yks koleka kuuntellee haastattelun aikana. Tavote oon ette met tulema paremaksi tekheen kysymysformylääriä ja tekheen haastatteluja.

Sisälepellaukset poistethaan neljän viikon sisäle ja niitä suojaa julkisuus- ja sekretessilaki ja EU:n taattasuojelusäätäntö. Sekretessi suojaa tietoja sinun henkilökohtasista ja ekonoomisista tilantheista ja kaikila jokka oon töissä tutkimuksen kansa oon vaitiolovelvolisuus.   

Henkilötioitten käsittely

Taattasuojelusäätäntö (GDPR) oon olemassa sen takia ette suojata meän perustheelisia oikeuksia ja vaphauksia, olletikki meän oikeutta suohjaan ja kontrolhiin meän henkilötioista.

SCB:le GDPR merkittee laajenetut vaatimukset meän henkilötietokäsittelystä ja kunka met informeeraama siittä. Met käsittelemmä kaikkia henkilötietoja asianmukhaisen taattasuojelulakisäätänön mukhaan.

Mikäs henkilötieto oon?

GDPR:in mukhaan henkilötieto oon kaikki informasuuni jotako jollaki laila saattaa liittä elähvään henkilhöön. Tyypiliset henkilötiot oon henkilönumero, nimi ja osote. Krypteeratut tiot ja erin sorttiset elektrooniset itenttiteetitki räknäthään henkilötiethoin ko net saattaa littää yhtheen henkilhöön.

Ei se pellaa rollia jos tioista oon otettu pois itentifikasuuni, net räknäthään kuitenki henkilötioiksi jos niitä mennee liittää fyysisheen henkilhöön muitten tioitten avula.

Henkilötietovastuulinen

SCB oon henkilötietovastuulinen ko käsitelthään sinun henkilötietoja. Met saatama kansa olla henkilötietoapulainen ko met valmistamma statistiikkaa muun statistiikkavastuulisen viraston räkinkille. Meän organisasuuninumero oon 202100-0837 ja osote oon Klostergatan 23, 701 89 Örebro.

Mitäs käsittely merkittee?

Henkilötioitten käsittely merkittee periaatheessa kaikkia jotako mennee tehhä henkilötioitten kansa. Met saatama esimerkiksi koota sisäle, rekistreerata, tallehtia, risthiintarkastaa elikkä kirjottaa ulos net. Met käsittelemmä sinun henkilötietoja  silloin ko met otama esile statistiikkaa ja muissa kontaktissa sinun kansa.

Mitäs henkilötietoja met käsittelemmä sinusta?

SCB käsittellee muun muassa sinun nimeä ja sinun e-postiosotetta..

Miksis met käsittelemmä sinun henkilötietoja?

Met kokoama sisäle henkilötietoja webbipaikan kautta, esimerkiksi:

 • ylheisillä kysymyksillä
 • uutispreivitten prenymerasuunila
 • mikrutaatan tillauksilla

Sinun henkilötietoja met käsittelemmä muun muassa ette saatama ottaa sinun kansa yhtheyttä. Muista ette vain jättää tietoja mitä met kysymä.

Kelläs oon saatavuus sinun henkilötiethoin?

Vain met käsittelemmä sinun henkilötietoja lähtökohtana. Niitä saatethaan kansa jakkaa aktööritten kansa jokka käsittelevät henkilötietoja meän räkinkin eestä henkilötietoapulaiselta.

SCB oon valtiolinen virasto ja kuuluu julkisuusprinsiiphiin. Se merkittee ette asiakirjat SCB:lä, matkhaanräknätty henkilötiot, saattavat tulla ylheisiksi asiakirjoiksi joitako saatethaan jättää ulos sille joka sen tahtoo.

Henkilötioitten lähättäminen kolmaselle maale

Met käsittelemmä pääsäntönä vain sinun henkilötietoja EU/EES:issä.

Kunkas pitkhään met säästämä sinun henkilötietoja?

Met emmä käsittele sinun henkilötietoja pitemphään ko mitä oon luvalista lain, säätänön elikkä virastonpäätöksen mukhaan.

Sinun oikeukset

Sulla oon määrä oikeuksia GDPR:in mukhaan. Lyhyvesti net merkittevvät ette

 • sie piät saaja informasuunia koska ja kunka sinun henkilötietoja käsitelthään
 • sulla pittää saattaa olla kontrolli sinun henkilötioitten yli.

Vississä taphauksissa sulla oon oikeus saaja sinun tiot oikastuksi, poistetuksi elikkä plokeratuksi. Vississä taphauksissa sulla oon kansa oikeus saaja ulos ja siirtää sinun henkilötietoja ja oikeus vastustaa käsittelyä. 

Sulla oon oikeus saaja informasuunia mitä henkiklötietoja met käsittelemmä sinusta ja saaja ilhmaisen kopion, niin sanotun rekisterikopion, niistä. Jos sie tykkäät ette met rikoma GDPR:iä sulla oon oikeus jättää sisäle valituksen Taattainspeksuunile.

Rekisterikopio taattasuojelusäätänön mukhaan

Met emmä käsittele henkilötietoja automaattiselle päätöksenottamiselle.

Ota mielelhääns yhtheyttä meän kansa jos sulla oon kysymyksiä, elikkä mielipitheitä meän hantteerauksesta sinun henkilötioista. Jos sie halvaat saaja rekisterikopion sie meilaat SCB:n kontaktihenkilölle. Muista antaa sinun täyelisen nimen ja henkilönumeron. Huomioitte ette sulla häätyy olla e-lekitimasuuni ette saaja kopion lähätetyksi elektroonisesti ja olla liitettynä e-palvelhuun Minun ilmotukset.  

Ota yhtheyttä meän taattasuojeluasiamiehen kansa

Telefooni: 010-479 40 00
E-posti: dataskyddsombud@scb.se