Till innehåll på sidan

Åarjelsaemien

SCB:en gïehtelimmie

Statistikmyndigheten SCB dïedtem åtna byjjes statistihken jïh jeatjah staaten statistihken åvteste. Dïhte sæjhta jiehtedh mijjieh statistihkem evtiedibie, darjobe jïh burrebe. Mijjieh aaj systeemem ektiedibie Sveerjen byjjes statistihken åvteste.

Mijjen evtemes laavenjasse lea mijjen utnijidie jïh åestiejidie statistihkem buektedh guktie maehtieh sjæjsjalidh, digkiedidh jïh dotkedh. Dam reerenasse jïh ovmessie åejvieladtjh mijjeste dængkoeh. Mijjieh aaj åestijh utnebe privaate jielieminie jïh dotkemisnie.

SCB gïehtele vearteneklaassesne årrodh daatam tjöönghkedh jïh bueriedidh statistihken bïevnesidie. Dam mijjieh darjobe viehkine jolle vuekiemaahtoste, gamte aamhtesemaahtoste, daaletjen teknihkine jïh maaksoe-effektijven vuekine.

Statistihke ij sijjiem vaeltieh naakenidie, lea relevaante jïh åtna hijven kvaliteete. Jïh dan våarome lea maehteles. Mijjieh barkebe aelhkebe sjædta dutnjien gie bïevnesh vadtah jïh tjöönghkeme våaromedaatah vaarjelibie. Mubpiejgujmie mijjieh ektie statistihkesysteemh evtiedibie, dovne nasjonaale jïh gaskenasjonaale.

SCB:en strategije

Statistihke vihkeles bielie demokratijesne. SCB daan biejjien jïh båetije biejjiej daerpiesvoeth fasselde tjïrkes statistihkem mah våaromh sjidtieh gosse gelkieh analyseradidh, digkiedidh jïh sjæjsjalidh. Mijjieh daamhtaj strategijem buektebe mijjien barkoen åvteste gellie jaepiej raajan. 

Dov vaestiedassh vihkeles

Datne prieviem mijjeste åådtjeme? Jallh kaanne idtjih vaestedh gosse ringkimh? Dellie kaanne mijjieh sïjhtebe datne edtjh meatan årrodh goerehtimmesne.

Mijjieh daamhtaj ringkebe telefonnummeristie 010-479 52 00. Ringkh bååstide dellie mijjieh vielie goerehtimmien bïjre soptsestibie.

Dïhte vihkeles siebriedahkese jïh demokratijese datne meatan. Dov bïevnesi gaavhtan maahta SCB statistihkem darjodh hijven kvaliteetine, mij gaskem jeatjah nuhtjesåvva goh politihken sjæjsjalimmiej våarome.

Datne gie meatan goerehtimmesne leah meatan dïhte sjædta jienebe vihties – buerebe jienebh gïeh vaestiedieh. Fïerhte veeljeme almetje lea seamma vihkeles, seamma jis datne noere jallh voerese, vervies jallh skïemtjes, jis barkh jallh ij. Ij maehtieh dov vaestiedassh målsodh mubpien vaestiedassine.

Gosse meatan goerehtimmesne åadtjoeh daejredh

 • mannasinie dov vaestiedassh vihkeles
 • guktie resultaatem nuhtjesåvva
 • mannasinie goerehtimmiem tjïrrehtidh
 • ih tjoerh meatan årrodh
 • guktie dov bïevnesh tjöönghkie jïh gïehtele
 • dov bïevnesh sekretesslaaken mietie gïetede
 • gïem edtjh bïeljelidh jis sïjhth vielie daejredh 

Goerehtimmieh maahta baantedidh

Goerehtimmieh maahtah baantedidh jïh kaanne barkoevoelpe goltele gosse goerehtibie. Aajkoe lea mijjieh edtjebe buerebe sjïdtedh gihtjedimmiegoerem darjodh jïh goerehtimmide tjïrrehtidh.

Dah baanth njieljie våhkoej raejesne sliejhtebe jïh dejtie byjjesvoete- jïh sekretesslaakeste vaarjele jïh aaj EU:en daatavaarjelimmieöörnegistie. Bïevnesh dov persovneles jïh ekonomeles tsiehkiej bïjre sekretesse vaarjele jïh gaajhkh gïeh goerehtimmien berkieh lea dïedtem sjeavohth årrodh. 

Persovnebïevnesh gïetedidh

Dataskyddsförordningen (GDPR) dïhte dan gaavhtan edtja mijjen våaromen reaktah jïh frijjevoeth vaarjelidh, sjïere mijjen reakta mij mijjen persovnebïevnesh vaarjelidh jïh vaaksjodh.

SCB:ese GDPR lea jeananamme krïevemh mijjen persovnebïevnesegïetedimmiem jïh guktie mijjieh dan bïjre bievnebe. Mijjieh gaajhkh persovnebïevnesh gïetedibie sjyöhtehke daatavaarjelimmielaake-tseegkemen mietie.

Mij lea persovnebïevnese?

GDPR:en mietie persovnebïevnesh leah gaajhkh bïevnesh mah såemies vuekine maehtieh jielije persovnese vuesiehtidh. Dagkeres persovnebïevnesh leah persovnenummere, nomme jïh adresse. Aaj krypteradamme bïevnesh jïh ovmessie såarhth elektrovneles identiteeth leah persovnebïevnesh gosse maehtieh persovnese vuesiehtidh.

Seamma saaht jis bïevnesh leah identifieerehts, dah leah persovnebïevnesh jis dah maehtieh fysisken almetjasse vuesiehtidh jeatjah bïevnesi viehkine.

Persovnebïevnese-tjåadtjoehtæjja

SCB lea persovnebïevnese-tjåadtjoehtæjja gïetedimmien åvteste dov persovnebïevnesijstie. Mijjieh maehtebe aaj årrodh persovnebïevnese-gïetedæjja gosse statistihkem darjobe mubpien statistihkedïedteles åejvieladtjen gaavhtan. Mijjen organisasjovnenummere lea 202100-0837 jïh adresse Klostergatan 23, 701 89 Örebro.

Mij lea gïetedimmie?

Persovnebïevnesh gïetedidh lea gaajhkh mah maehtieh persovnebïevnesidie darjodh. Mijjieh maehtebe vuesiehtimmien gaavhtan dejtie tjöönghkedh, tjaalasovvedh, vöörhkedh, ektiedidh jallh tjaeledh. Mijjieh dov persovnebïevnesh gïetedibie gosse statistihkem darjobe jallh datnine govlesadtebe.

Mah persovnebïevnesh dov bïjre gïetedibie?

SCB gaskem jeatjah dov nommem jïh dov e-påasteadressem gïetede.

Mannasinie dov persovnebïevnesh gïetedibie?

Mijjieh persovnebïevnesh tjöönghkebe webbesijjine, vuesiehtimmieh:

 • sïejhme gyhtjelassh
 • bïevneseprievieh dængkodh
 • mikrodaatah dængkodh 

Dov persovnebïevnesh gïetedibie gaskem jeatjah guktie maehtebe datnem gaskesadtedh. Ussjedh ajve bïevnesh vedtedh mestie mijjieh gihtjebe.

Gie maahta dov persovnebïevnesh åadtjodh?

Voestes iereste dov persovnebïevnesh mijjieh gïetedibie. Maehtebe dejtie juekedh aktööride mah persovnebïevnesh gïetedieh mijjen gaavhtan goh persovnebïevnese-gïetedæjjah.

SCB lea staaten åejvieladtje jïh byjjesvoeteprinsihpesne. Dïhte sæjhta jiehtedh bïevnesh SCB:en luvnie, aaj persovnebïevnesh, maehtieh byjjes tjaatsegh sjïdtedh mejtie åadtjobe juekedh dejtie gïeh dejtie tjaatsegidie sijhtieh.

Persovnebïevnesh gåalmede laantese buektedh

Mijjieh åejvienjoelkedassine ajve dov persovnebïevnesh gïetedibie EU/EES:en sisnie.

Man guhkiem dov persovnebïevnesh spåårebe?

Ibie dov persovnebïevnesh gïetedh guhkebe enn laake, öörnege jallh åejvieladtjen sjæjsjalimmie jiehtieh.

Dov reaktah

Datne reaktah åtnah GDPR:en mietie. Åenehks dah leah:

 • datne edtjh bïevnesh åadtjodh gåessie jïh guktie dov persovnebïevnesh gïetede
 • datne edtjh maehtedh dov persovnebïevnesh vaaksjodh

Datne reaktam åtnah sjïere tsiehkine dov bïevnesh åadtjodh staeriedidh, sliejhtedh jallh heerredidh. Sjïere tsiehkine dov aaj reakta dov bïevnesh åadtjodh jallh juhtedh jïh reakta gïetedimmien vööste gïrredh.

Dov reakta bïevnesh åadtjodh mej persovnibïevnesi bïjre mejtie mijjieh gïetedibie dov bïjre jïh kopijem namhtah, guktie gohtje registeretjaatsege dejstie. Jis datne mïelh mijjieh GDPR:en vööste barkebe datne reaktam åtnah laejhtemh buektedh Datainspeksjonen gåajkoe.

Registeretjaatsege daatavaarjelimmieöörnegen mietie

Ibie persovnebïevnesh gïetedh automateeles sjæjsjalimmide.

Gaskesadth mijjiem jis dov gyhtjelassh jallh vuajnoeh guktie mijjieh dov persovnebïevnesh gïetedibie. Jis sïjhth registeretjaatsegem dellie SCB:en gïetedæjjese tjaalah. Tjoerh dov ellies nommem jïh persovnenummerem tjaeledh. Datne tjoerh e-legitimasjovnem utnedh jis sïjhth tjaatsegem elektroneles vuekine åadtjodh jïh e-dïenesjisnie Mina meddelanden.

Gaskesadth mijjen daatavaarjelimmie-tjirkijem

Telefone: 010-479 40 00
E-påaste: dataskyddsombud@scb.se