Till innehåll på sidan

Regionala indelningar

Här hittar du koder, namn och indelningsändringar för län, kommuner och funktionella regioner. SCB ansvarar för de numeriska koder som, vid sidan av namnen, identifierar regionerna.

SCB:s informationspanel för de regionala indelningarna RegSO och DeSO

Med SCB:s informationspanel kan du titta på nuvarande gränser för Regionala statistikområden (RegSO) och Demografiska statistikområden (DeSO). Här kan du bland annat söka fram områden utifrån nivåerna län, kommun, RegSO och DeSO. Med stöd av informationspanelen kan du visuellt se var ett område finns och hur de är kopplade till varandra i den regionala hierarkin.

Till SCB:s informationspanel - Regionala indelningar RegSO DeSO

Informationspaneler med socioekonomiska variabler på DeSO och RegSO nivå

I de två panelerna kan du titta på ett urval av socioekonomiska variabler för RegSO och DeSO. Här kan du söka fram statistik för områden utifrån nivåerna län, kommun, RegSO och DeSO.

Informationspanel RegSO socioekonomi (arcgis.com)

Informationspanel DeSO socioekonomi (arcgis.com)

Informationspanelerna ersätter den statistik som tidigare fanns tillgänglig i REGINA.

REGINA – uttagssystemet för regionala indelningar

Med REGINA kan du följa de regionala indelningarnas utveckling i Sverige på läns-, kommun- och församlingsnivå. Indelningar från 1952 och framåt.

Till REGINA

Kartor över indelningar

Kartor över exempelvis län, kommuner och NUTS-områden. Du kan även göra egna kartor med hjälp av SCB:s kartfiler.

Kartor över indelningar

Digitala gränser

Koordinatfiler i formaten ArcView-shape och MapInfo TAB.

Digitala gränser

Län och kommuner

Koder, namn och indelningsändringar för Sveriges län och kommuner.

Län och kommuner

RegSO - Regionala statistikområden

Regionala statistikområden är rikstäckande och följer läns- och kommungränserna.

RegSO - Regionala statistikområden

DeSO – Demografiska statistikområden

Demografiska statistikområden är rikstäckande och följer läns- och kommungränserna.

DeSO - Demografiska statistikområden

Distrikt

Koder och namn för Lantmäteriets distriktsindelning.

Distrikt

Församlingar

Koder, namn och indelningsändringar för Svenska kyrkans indelning i församlingar.

Församlingar

Kyrkliga indelningar

Koder, namn och indelningsändringar för Svenska kyrkans indelningar i stift och kontrakt.

Kyrkliga indelningar

Funktionella regioner, kommungrupper

Koder och namn för lokala arbetsmarknader, storstadsområden, FA-regioner och Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) kommungruppsindelning.

Funktionella regioner och kommungrupper

EU:s regioner

EU:s regioner – NUTS