Till innehåll på sidan

Utbildning

Undersökningar om Utbildning

Arbetskraftsbarometern

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar arbetsmarknadsläget och utsikterna på ett respektive tre års sikt för cirka 70 utbildningsgrupper, varav största delen är högskoleutbildningar. Resultaten bygger på svaren på en enkät till ett urval av arbetsgivare. Undersökningen har genomförts varje höst sedan 1959.

Arbetsmarknad, Bristyrken, Utbildning

Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Rapporten presenterar långsiktiga prognoser över tillgång och efterfrågan på arbetskraft för olika utbildningsgrupper. Detta görs bland annat genom att studera strömmarna genom utbildningssystemet och ut på arbetsmarknaden samt utbildningskravens förändringar på olika delar av arbetsmarknaden.

Arbetskraft, Arbetsmarknad, Utbildning

Analyser om utbildning och arbetsmarknad

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver sambandet mellan utbildning och arbetsmarknad, som till exempel utvecklingen av arbetskrafts- och utbildningsdeltagande. Rapporterna publiceras främst i rapportserien Temarapporter samt i serien Information om utbildning och arbetsmarknad.

Arbetsmarknad, Utbildning

Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar förändringar av nybörjare, doktorander och examina vad gäller antal, kön, ålder, studiefinansiering, studietid med mera inom olika forskningsämnesområden och universitet/högskolor.

Doktorander, Examen, Forskning och utveckling, Studenter, Universitet och högskola, Utbildning

Studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar uppgifter om och förändringar av antal nybörjare, registrerade studenter och examina/examinerade efter bland annat universitet/högskola, område/ämne, kön och ålder.

Examen, Studenter, Universitet och högskola, Utbildning

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar sökande och antagna till högskoleutbildning med fokus på dem som inte tidigare studerat i högskolan, indelade efter kön, ålder, program och universitet/högskola.

Studenter, Universitet och högskola, Utbildning

Genomströmning och resultat i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar bland annat examensfrekvens och prestationsgrad på grundnivå och avancerad nivå samt antalet helårsstudenter per kön, ålder, program/kurs, lärosäte och svenska/inresande studenter.

Examen, Studenter, Universitet och högskola, Utbildning

Internationell studentmobilitet i högskolan

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar bland annat antal in- och utresande studenter efter kön och ålder, antal utbytesstudenter och så kallade freemover-studenter, samt antal betalande studenter efter geografiskt område och land.

Studenter, Universitet och högskola, Utbildning

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander på universitet och högskolor

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar hur många personer med svensk respektive utländsk bakgrund som påbörjar högskolestudier i Sverige. Svensk och utländsk bakgrund redovisas för studenter och högskolenybörjare på grundnivå och avancerad nivå samt för nybörjare på forskarnivå och aktiva doktorander.

Doktorander, Studenter, Universitet och högskola, Utbildning

Högskolenybörjare och doktorandnybörjare efter föräldrarnas utbildningsnivå

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar olika grupper av nybörjare i högskolan och övergångsfrekvensen till utbildning på forskarnivå, samt beskriver för vissa årskullar påbörjad svensk högskoleutbildning vid viss ålder efter föräldrarnas utbildningsnivå.

Doktorander, Studenter, Universitet och högskola, Utbildning, Utbildningsnivå

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver levnadsförhållanden för olika grupper i befolkningen 16 år och äldre i olika avseenden: boende, ekonomi, hälsa, fritid, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning och arbetsmiljö, trygghet och säkerhet.

Arbetsmiljö, Boende, Ekonomi, Fritid, Hälsa och ohälsa, Inkomst, Sysselsatta, Utbildning, Välfärd, Funktionsnedsättning