Till innehåll på sidan

Sysselsatta

Undersökningar om Sysselsatta

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Arbete, Arbetskraft, Arbetslöshet, Arbetsmarknad, Sysselsatta, Ungdomsarbetslöshet

Konjunkturstatistik över vakanser (KV)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken baseras på en urvalsundersökning till företag och ger information om efterfrågan på outnyttjad arbetskraft och lediga jobb fördelat på näringsgren, region och storleksklass. Variablerna som redovisas är antalet lediga jobb, antalet vakanser, rekryteringsgrad och vakansgrad.

Anställda, Arbetskraft, Arbetslöshet, Konjunktur, Sysselsatta

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar hur antalet anställda på hela arbetsmarknaden förändras. Statistiken redovisas på detaljerad näringsgrensnivå och efter län. Information finns även om personalomsättning och sjukfrånvaro.

Anställda, Arbetskraft, Personalomsättning, Sjukfrånvaro, Sysselsatta

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar sysselsättning, pendling och personal- och näringsstruktur. Den visar också händelser och flöden på arbetsmarknaden. Statistiken är totalräknad och kan brytas ner på låg regional nivå eller utifrån de anställdas egenskaper; till exempel kön, utbildning och ålder.

Anställda, Arbete, Företag, Pendling, Sysselsatta

Sysselsättningsprognos

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Sysselsättningsprognosen görs ungefär vart tredje år. Prognosen är långsiktig och tidsperspektivet är vanligen 20-25 år. I prognosen görs beräkningar över hur antal förvärvsarbetande (sysselsättningen) och antal arbetade timmar (timvolymen) kommer att utvecklas i framtiden. En annan viktig del är att visa på vad dessa förändringar i sysselsättning får på den framtida försörjningsbördan. I grunden för beräkningarna ligger SCB:s befolkningsprognos.

Arbetskraft, Sysselsatta

Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar antal legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal och innehavare av specialistbevis fördelat på arbetsmarknadsstatus och näringsgren. Denna statistik ingår i Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal efter arbetsmarknadsstatus. Därför uppdateras inte denna sida med ny statistik.

Anställda, Arbete, Hälso- och sjukvård, Sysselsatta, Yrke

Åtgärdsstatistik storskaligt skogsbruk

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Statistiken visar avverkning och skogsvårdsåtgärder inom det storskaliga skogsbruket, det vill säga skogsägare med minst 5 000 hektar skogsmark.

Sysselsatta, Skog

Åtgärds- och sysselsättningsstatistik småskaligt skogsbruk

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Statistiken visar sysselsättning (självverksamhet), avverkning och skogsvårdsåtgärder inom småskaligt skogsbruk.

Sysselsatta, Skog

Sysselsättningsstatistik för det storskaliga skogsbruket

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Statistiken visar sysselsättningen inom det storskaliga skogsbruket, det vill säga företag med minst 5 000 hektar skog.

Sysselsatta, Skog

Skogsentreprenörer

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Statistiken visar antal sysselsatta och antal arbetstimmar fördelat på anställda och ägare samt män och kvinnor.

Sysselsatta, Skog

Sysselsättning i jordbruket

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar kön, ålder och antal arbetstimmar i jordbruket för företagaren och dennes maka/make, övriga familjemedlemmar och andra stadigvarande eller tillfälligt sysselsatta.

Arbete, Jordbruk, Sysselsatta

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver levnadsförhållanden för olika grupper i befolkningen 16 år och äldre i olika avseenden: boende, ekonomi, hälsa, fritid, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning och arbetsmiljö, trygghet och säkerhet.

Arbetsmiljö, Boende, Ekonomi, Fritid, Hälsa och ohälsa, Inkomst, Sysselsatta, Utbildning, Välfärd, Funktionsnedsättning

Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt arbetsmarknadsstatus

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken innehåller arbetsmarknadsstatus för samtlig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och specialistbevisinnehavare, samt inom vilken näringsgren de är sysselsatta.

Anställda, Arbete, Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård, Sysselsatta, Yrke