Till innehåll på sidan

BNP

Undersökningar om BNP

Kostnader för utbildningsväsendet

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar bland annat kostnader för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola samt total kostnad per skolform/verksamhet och som andel av BNP.

BNP, Grundskola, Gymnasieskola, Universitet och högskola, Utgifter

Regionalräkenskaper

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Regionalräkenskaperna är den regionala motsvarigheten till nationalräkenskaperna. Statistiken omfattar bruttoregionprodukter (BRP), lönesummor, medelantal sysselsatta, fasta bruttoinvesteringar och hushållens disponibla inkomster per region.

BNP, Ekonomi, Konjunktur

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Nationalräkenskaperna (NR) är ett kontosystem som sammanfattar och beskriver vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling. I nationalräkenskaperna beräknas bland annat bruttonationalprodukten (BNP), reala sektorräkenskaper och finansräkenskaper.

BNP, Ekonomi, Konjunktur

Nationalräkenskaper, tidigare definitioner

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

I september 2014 övergick Sverige till att beräkna nationalräkenskaperna enligt EU-förordningen ENS 2010. Nationalräkenskapernas tidigare definitioner avser beräkningar enligt de tidigare regelverken ENS 1995 och SNA 1968, samt tabeller från före den allmänna översynen 2019.

BNP, Ekonomi, Konjunktur

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering (ESSPROS)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar bland annat totala utgifter för det sociala skyddet samt totala inkomster för dess finansiering. Totala utgifter, totala inkomster och utgifter per funktion visas även i förhållande till BNP. Jämförelser med länder i Europa finns också.

BNP, Hushåll, Offentlig ekonomi, Socialt skydd

Hälsoräkenskaper

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar bland annat hälso- och sjukvårdsutgifter efter ändamål, finansiär, och producentgrupp totalt och i relation till BNP. Senaste publicerade året är att betraktas som preliminärt. Samtliga värden är i löpande priser.

BNP, Hushåll, Hälsa och ohälsa, Offentlig ekonomi

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Publikationen informerar om utvecklingen i Sveriges ekonomi ur ett statistiskt perspektiv och används bland annat av beslutsfattare, utredare, prognosmakare, studerande och andra med intresse för den ekonomiska utvecklingen.

BNP, Ekonomi, Konjunktur

Köpkraftspariteter (PPP)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Köpkraftspariteter, eller Purchasing Power Parity (PPP), mäter prisskillnaden på jämförbara varor och tjänster mellan länder. PPP används för att jämföra länders BNP och för att skapa prisnivåindex (PNI) för att kunna jämföra prisnivåer och levnadskostnader mellan länder.

BNP, Index, Köpkraft, Prisnivå, Växelkurs