Till innehåll på sidan

Arbete

Undersökningar om Arbete

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Arbete, Arbetskraft, Arbetslöshet, Arbetsmarknad, Sysselsatta, Ungdomsarbetslöshet

Arbetsorsakade besvär

Statistikansvarig myndighet: Arbetsmiljöverket

Statistiken visar besvär som människor kopplar till sitt arbete, var i kroppen besvären finns och vad i arbetet som kan ha orsakat dem. Undersökningen är en tilläggsundersökning till Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Arbete, Arbetsmiljö

Arbetsmiljöundersökningen

Statistikansvarig myndighet: Arbetsmiljöverket

Statistiken visar de fysiska och psykosociala arbetsmiljöförhållanden och hur de ändrats över tid. Resultatet redovisas per yrke, näringsgren, socioekonomisk indelning, ålder och kön. Undersökningen är en tilläggsundersökning till Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Arbete, Arbetsmiljö

Arbetsskador

Statistikansvarig myndighet: Arbetsmiljöverket

Statistiken bygger på de arbetsskadeanmälningar som görs till Försäkringskassan. Arbetsskadeanmälan ger bland annat uppgifter om den skadade och arbetsgivaren samt skadans omfattning och orsaker.

Arbete, Arbetsmiljö

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar sysselsättning, pendling och personal- och näringsstruktur. Den visar också händelser och flöden på arbetsmarknaden. Statistiken är totalräknad och kan brytas ner på låg regional nivå eller utifrån de anställdas egenskaper; till exempel kön, utbildning och ålder.

Anställda, Arbete, Företag, Pendling, Sysselsatta

Yrkesregistret med yrkesstatistik

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar hur många som arbetar inom olika typer av yrken. Du kan också se hur yrkesutvecklingen inom olika branscher och samhällssektorer ser ut.

Arbete, Yrke

Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Undersökningen visar situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Resultatet av undersökningen redovisas främst utifrån personer som har en funktionsnedsättning respektive en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och jämförelser görs med befolkningen.

Arbete, Funktionsnedsättning

Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960–1990 (FoB)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar olika aspekter på samhället vid räkningstillfället. Här finns statistik från FoB 75–FoB 90 om bland annat befolkningens sysselsättning, hushållens sammansättning och boendet. Det finns också beskrivningar av samtliga variabler från FoB 60–FoB 90 när det gäller definitioner och värdemängder.

Arbete, Befolkning, Boende, Bostäder, Hushåll

Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar antal legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal och innehavare av specialistbevis fördelat på arbetsmarknadsstatus och näringsgren. Denna statistik ingår i Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal efter arbetsmarknadsstatus. Därför uppdateras inte denna sida med ny statistik.

Anställda, Arbete, Hälso- och sjukvård, Sysselsatta, Yrke

Sysselsättning i jordbruket

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar kön, ålder och antal arbetstimmar i jordbruket för företagaren och dennes maka/make, övriga familjemedlemmar och andra stadigvarande eller tillfälligt sysselsatta.

Arbete, Jordbruk, Sysselsatta

Jordbruksekonomiska undersökningen

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat intäkter, kostnader och resultat för olika typer av jordbruksföretag, markanvändning, medelantal djur och arbetsinsats i jord- och skogsbruk uppdelat på personalkategorier.

Arbete, Djur, Företagsekonomi

Integration – statistik och analys

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar situationen för olika grupper av utrikes och inrikes födda inom områden som arbetsmarknad, utbildning, ekonomi, boende, hälsa och demokrati. Statistiken publiceras i Statistikdatabasen och i årliga analysrapporter.

Arbete, Arbetsmarknad, Demografi, Demokrati, Hälsa och ohälsa, In- och utvandring, Inkomst, Integration

Verksamhetsområden

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar antal anställda, antal arbetsställen, branscher och arealer för verksamhetsområden. Ett verksamhetsområde kan bestå antingen av en koncentration av flera arbetsställen, som tillsammans bildar ett geografiskt avgränsat område, eller ett område som karaktäriseras av storskalig och industriellt präglad markanvändning och har minst ett arbetsställe. Ett verksamhetsområde är minst 3 hektar stort. Exempel på verksamhetsområden är flygplatser, gruvor och täkter, områden med industri, företagsparker och logistik eller områden med högskolor, universitet och vårdinrättningar.

Arbete, Bebyggelse, Markanvändning

Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt arbetsmarknadsstatus

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken innehåller arbetsmarknadsstatus för samtlig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och specialistbevisinnehavare, samt inom vilken näringsgren de är sysselsatta.

Anställda, Arbete, Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård, Sysselsatta, Yrke