Till innehåll på sidan

Företag

Undersökningar om Företag

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar sysselsättning, pendling och personal- och näringsstruktur. Den visar också händelser och flöden på arbetsmarknaden. Statistiken är totalräknad och kan brytas ner på låg regional nivå eller utifrån de anställdas egenskaper; till exempel kön, utbildning och ålder.

Anställda, Arbete, Företag, Pendling, Sysselsatta

Företagsregister och individdatabas (FRIDA)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

FRIDA är en databas på mikronivå med koppling mellan företag och företagaren som kan användas för att göra beräkningar av skatteeffekter och ger information om hur företagen skulle kunna anpassa sina beteenden vid olika förändringar i skattelagstiftningen.

Företag

Företag och företagare i jordbruket

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat antal företag med åkermark och med jordbruksmark och areal åkermark och jordbruksmark efter brukningsform och företagskategori per län och produktionsområde.

Företag, Jordbruk

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar antal företag med kombinationsverksamhet efter driftsinriktning och omsättning.

Företag, Jordbruk

Heltidsjordbruket i Sverige

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat areal åker- och betesmark på heltidsjordbruk och antal heltidsjordbruk efter brukningsform per län och produktionsområde.

Företag, Jordbruk

Allmän jordbruksstatistik

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Den jordbruksstatistiska sammanställningen är kunskapskällan för dig som vill följa utvecklingen inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

Djur, Företag, Jordbruk, Livsmedel

Företagsdatabasen (FDB)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Företagsdatabasen (FDB) är ett register över samtliga företag, myndigheter, organisationer och deras arbetsställen. FDB har en central roll som urvalsram och samordningsinstrument för statistikproduktionen inom SCB. Detta gäller framförallt för den ekonomiska statistiken. FDB är också ett basregister i SCB:s registersystem. SCB har enligt riksdagsbeslut sedan 1963 i uppdrag att föra ett register över företag och deras arbetsställen.

Arbetsställen, Företag, SNI

Uppföljning av nystartade företag

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Statistiken visar överlevnadsgraden hos nystartade företag tre år efter start och visa skillnader i överlevnad när det gäller till exempel näringsgrenar och regioner. Även hinder för tillväxt i företagen och attityder till att utöka verksamheten i företagen redovisas.

Anställda, Företag

Nystartade företag, kvartal

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Statistiken visar tillkomsten av företag med genuint nystartad verksamhet inom olika regioner och näringsgrenar.

Företag, Entreprenörskap

Konkurser och offentliga ackord

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Statistiken visar utvecklingen av antal konkurser och antal berörda anställda efter region, näringsgren, storleksklass och företagsform.

Anställda, Företag, Konkurser

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Statistiken omfattar svenskägda koncerner i Sverige som har minst ett dotterbolag i utlandet. Uppgifter som redovisas är antal koncerner, omsättning samt antal anställda efter bransch och etableringsland.

Anställda, Företag, Omsättning, Internationella företag

Utländska företag

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Statistiken visar omfattningen och förändringen i det utländska ägandet av företag, filialer och arbetsställen i Sverige.

Anställda, Företag, Internationella företag