Till innehåll på sidan

Företag

Undersökningar om Företag

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Statistiken visar sysselsättning, pendling och personal- och näringsstruktur. Den visar också händelser och flöden på arbetsmarknaden. Statistiken är totalräknad och kan brytas ner på låg regional nivå eller utifrån de anställdas egenskaper; till exempel kön, utbildning och ålder.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Anställda Arbete Företag Pendling Sysselsatta

Företagsregister och individdatabas (FRIDA)

FRIDA är en databas på mikronivå med koppling mellan företag och företagaren som kan användas för att göra beräkningar av skatteeffekter och ger information om hur företagen skulle kunna anpassa sina beteenden vid olika förändringar i skattelagstiftningen.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företag

Företag och företagare i jordbruket

Statistiken visar bland annat antal företag med åkermark och med jordbruksmark och areal åkermark och jordbruksmark efter brukningsform och företagskategori per län och produktionsområde.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Företag Jordbruk

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter

Statistiken visar antal företag med kombinationsverksamhet efter driftsinriktning och omsättning.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Företag Jordbruk

Heltidsjordbruket i Sverige

Statistiken visar bland annat areal åker- och betesmark på heltidsjordbruk och antal heltidsjordbruk efter brukningsform per län och produktionsområde.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Företag Jordbruk

Allmän jordbruksstatistik

Den jordbruksstatistiska sammanställningen är kunskapskällan för dig som vill följa utvecklingen inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Djur Företag Jordbruk Livsmedel

Företagsdatabasen (FDB)

Företagsdatabasen (FDB) är ett register över samtliga företag, myndigheter, organisationer och deras arbetsställen. FDB har en central roll som urvalsram och samordningsinstrument för statistikproduktionen inom SCB. Detta gäller framförallt för den ekonomiska statistiken. FDB är också ett basregister i SCB:s registersystem. SCB har enligt riksdagsbeslut sedan 1963 i uppdrag att föra ett register över företag och deras arbetsställen.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbetsställen Företag SNI

Uppföljning av nystartade företag

Statistiken visar överlevnadsgraden hos nystartade företag tre år efter start och visa skillnader i överlevnad när det gäller till exempel näringsgrenar och regioner. Även hinder för tillväxt i företagen och attityder till att utöka verksamheten i företagen redovisas.

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Etiketter: Anställda Företag

Nystartade företag, kvartal

Statistiken visar tillkomsten av företag med genuint nystartad verksamhet inom olika regioner och näringsgrenar.

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Etiketter: Företag Entreprenörskap

Konkurser och offentliga ackord

Statistiken visar utvecklingen av antal konkurser och antal berörda anställda efter region, näringsgren, storleksklass och företagsform.

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Etiketter: Anställda Företag Konkurser

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet

Statistiken omfattar svenskägda koncerner i Sverige som har minst ett dotterbolag i utlandet. Uppgifter som redovisas är antal koncerner, omsättning samt antal anställda efter bransch och etableringsland.

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Etiketter: Anställda Företag Omsättning Internationella företag

Utländska företag

Statistiken visar omfattningen och förändringen i det utländska ägandet av företag, filialer och arbetsställen i Sverige.

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Etiketter: Anställda Företag Internationella företag