Till innehåll på sidan

Anställda

Undersökningar om Anställda

Konjunkturstatistik över vakanser (KV)

Statistiken baseras på en urvalsundersökning till företag och ger information om efterfrågan på outnyttjad arbetskraft och lediga jobb fördelat på näringsgren, region och storleksklass. Variablerna som redovisas är antalet lediga jobb, antalet vakanser, rekryteringsgrad och vakansgrad.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Anställda Arbetskraft Arbetslöshet Konjunktur Sysselsatta

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS)

Statistiken visar hur antalet anställda på hela arbetsmarknaden förändras. Statistiken redovisas på detaljerad näringsgrensnivå och efter län. Information finns även om personalomsättning och sjukfrånvaro.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Anställda Arbetskraft Personalomsättning Sjukfrånvaro Sysselsatta

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Statistiken visar sysselsättning, pendling och personal- och näringsstruktur. Den visar också händelser och flöden på arbetsmarknaden. Statistiken är totalräknad och kan brytas ner på låg regional nivå eller utifrån de anställdas egenskaper; till exempel kön, utbildning och ålder.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Anställda Arbete Företag Pendling Sysselsatta

Personal vid universitet och högskolor

Statistiken visar antal anställda vid universitet och högskolor indelade efter anställningskategori, forskningsområde, forskningsämnesgrupp, ålder, kön, utbildningsnivå och anställningsform.

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Etiketter: Anställda Forskare Forskning och utveckling Universitet och högskola Lärare

Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Statistiken visar antal legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal och innehavare av specialistbevis fördelat på arbetsmarknadsstatus och näringsgren. Denna statistik ingår i Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal efter arbetsmarknadsstatus. Därför uppdateras inte denna sida med ny statistik.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Anställda Arbete Hälso- och sjukvård Sysselsatta Yrke

Uppföljning av nystartade företag

Statistiken visar överlevnadsgraden hos nystartade företag tre år efter start och visa skillnader i överlevnad när det gäller till exempel näringsgrenar och regioner. Även hinder för tillväxt i företagen och attityder till att utöka verksamheten i företagen redovisas.

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Etiketter: Anställda Företag

Konkurser och offentliga ackord

Statistiken visar utvecklingen av antal konkurser och antal berörda anställda efter region, näringsgren, storleksklass och företagsform.

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Etiketter: Anställda Företag Konkurser

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet

Statistiken omfattar svenskägda koncerner i Sverige som har minst ett dotterbolag i utlandet. Uppgifter som redovisas är antal koncerner, omsättning samt antal anställda efter bransch och etableringsland.

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Etiketter: Anställda Företag Omsättning Internationella företag

Utländska företag

Statistiken visar omfattningen och förändringen i det utländska ägandet av företag, filialer och arbetsställen i Sverige.

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Etiketter: Anställda Företag Internationella företag

Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt arbetsmarknadsstatus

Statistiken innehåller arbetsmarknadsstatus för samtlig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och specialistbevisinnehavare, samt inom vilken näringsgren de är sysselsatta.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Anställda Arbete Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård Sysselsatta Yrke