Till innehåll på sidan

Skogsmark

Undersökningar om Skogsmark

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Statistiken visar olika kostnader inom det så kallade storskaliga skogsbruket.

Ekonomi, Skog, Skogsmark

Bruttoavverkning

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Statistiken visar den långsiktiga avverkningsnivån. Beräkning av avverkad volym har betydelse för näringens ekonomi.

Skog, Skogsmark

Avverkningsanmälningar

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Statistiken visar utvecklingen av anmälningar och ansökningar för föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål än virkesproduktion.

Skog, Skogsmark

Skogsdata – aktuella uppgifter om de svenska skogarna

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Statistiken visar bland annat landareal, skogsmarksareal, produktiv skogsmarksareal, virkesförråd, årlig tillväxt och skogsskador per län och landsdel.

Miljö, Produktion, Skog, Skogsmark, Träd

Arealförhållanden

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Statistiken visar bland annat landareal och skogsmark per län fördelad på ägoslag enligt skogsvårdslagen, produktiv skogsmarksareal per län fördelad på åldersklasser respektive huggningsklasser och areal äldre skog.

Areal, Miljö, Skog, Skogsmark

Virkesförråd och trädbiomassa

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Statistiken visar bland annat virkesförrådet fördelat på trädslag och diameterklasser och volym död ved.

Skog, Skogsmark, Biomassa, Träd

Årlig tillväxt

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Statistiken visar bland annat genomsnittlig tillväxt per trädslag.

Produktion, Skog, Skogsmark

Vegetations- och ståndortsförhållanden

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Statistiken visar bland annat produktiv skogsmarksareal fördelad på boniteter inom ägargrupper samt uppgifter om fält- och bottenskiktsvegetation samt bär.

Produktion, Skog, Skogsmark, Bonitet

Skogsskador

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Statistiken visar omfattning av skador på skog, t.ex. kronutglesning, älgbetning samt ett antal enskilda vanligen förekommande skadetyper.

Skog, Skogsmark, Skogsskador

Biotopskydd och naturvårdsavtal på skogsmark

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Statistiken visar antal och areal för områden som har formellt skydd som biotopskyddsområden och områden med naturvårdsavtal.

Miljö, Skog, Skogsmark

Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Syftet med statistiken är bland annat att följa upp vilken miljöhänsyn som tagits i samband med föryngringsavverkning. Hänsynstagande vid föryngringsavverkning är centralt i den svenska skogspolitiken.

Miljö, Skog, Skogsmark