Till innehåll på sidan

Skog

Undersökningar om Skog

Åtgärder i skogsbruket

Undersökningens syfte är att beskriva utförda skogsbruksåtgärder samt omfattningen av det skogsarbete som bedrivs i svenskt skogsbruk på produktiv skogsmarksareal.

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Skog

Rundvirkespriser

Statistiken visar priser på leveransvirke per kvartal.

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Priser Skog

Åtgärds- och sysselsättningsstatistik småskaligt skogsbruk

Statistiken visar sysselsättning (självverksamhet), avverkning och skogsvårdsåtgärder inom småskaligt skogsbruk.

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Sysselsatta Skog

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket

Statistiken visar olika kostnader inom det så kallade storskaliga skogsbruket.

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Ekonomi Skog Skogsmark

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis

Statistiken visar per kvartal lager av massaved och massaflis för alla typer av lagringsplatser (vid bilväg, terminal eller industri) och alla som har lager (industri, förvaltningar eller inköpsföretag).

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Skog

Avverkning

Statistiken visar avverkad volym och areal.

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Skog Skogsmark

Återväxternas kvalitet

Statistiken visar återväxternas kvalitet i samband med föryngringsavverkning.

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Skog

Produktion av skogsplantor

Statistiken visar levererade skogsplantor för användning i Sverige.

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Skog

Avverkningsanmälningar

Statistiken visar utvecklingen av anmälningar och ansökningar för föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål än virkesproduktion.

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Skog Skogsmark

Sysselsättning i skogsbruket

Statistiken visar antal anställda, antal sysselsatta samt arbetsskador och viss inkomststatistik för skogsbruket (SNI 02) och skogsindustrin (SNI 16 och 17). Utöver det finns även statistik om självverksamheten inom skogsbruket.

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Sysselsatta Skog

Skogsentreprenörer

Statistiken visar antal sysselsatta och antal arbetstimmar fördelat på anställda och ägare samt män och kvinnor.

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Sysselsatta Skog

Skogsdata – aktuella uppgifter om de svenska skogarna

Statistiken visar bland annat landareal, skogsmarksareal, produktiv skogsmarksareal, virkesförråd, årlig tillväxt och skogsskador per län och landsdel.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Etiketter: Miljö Produktion Skog Skogsmark Träd

Arealförhållanden

Statistiken visar bland annat landareal och skogsmark per län fördelad på ägoslag enligt skogsvårdslagen, produktiv skogsmarksareal per län fördelad på åldersklasser respektive huggningsklasser och areal äldre skog.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Etiketter: Areal Miljö Skog Skogsmark

Virkesförråd och trädbiomassa

Statistiken visar bland annat virkesförrådet fördelat på trädslag och diameterklasser och volym död ved.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Etiketter: Skog Skogsmark Biomassa Träd

Årlig tillväxt

Statistiken visar bland annat genomsnittlig tillväxt per trädslag.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Etiketter: Produktion Skog Skogsmark

Vegetations- och ståndortsförhållanden

Statistiken visar bland annat produktiv skogsmarksareal fördelad på boniteter inom ägargrupper samt uppgifter om fält- och bottenskiktsvegetation samt bär.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Etiketter: Produktion Skog Skogsmark Bonitet

Skogsskador

Statistiken visar omfattning av skador på skog, t.ex. kronutglesning, älgbetning samt ett antal enskilda vanligen förekommande skadetyper.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Etiketter: Skog Skogsmark Skogsskador

Biotopskydd och naturvårdsavtal på skogsmark

Statistiken visar antal och areal för områden som har formellt skydd som biotopskyddsområden och områden med naturvårdsavtal.

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Miljö Skog Skogsmark

Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning

Syftet med statistiken är bland annat att följa upp vilken miljöhänsyn som tagits i samband med föryngringsavverkning. Hänsynstagande vid föryngringsavverkning är centralt i den svenska skogspolitiken.

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Miljö Skog Skogsmark

Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark

Statistiken redovisar arealer skogsmark inom de fyra formerna Formellt skyddade områden, Frivilliga avsättningar, Hänsynsytor samt Improduktiv skogsmark. Där det är möjligt redovisas statistiken på län eller landsdelar. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan fyra myndigheter; SCB, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och SLU Riksskogstaxeringen.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Skog Skogsmark